1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Līdumniekos – jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai

17 augusts 2015

   Augustā īstenots vēl viens jauniešu grupas projekts, kas tika atbalstīts Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā „Jaunieši novadam 2015”.
   Ir īstenots projekts „Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos” – ir uzstādīta smilšu kaste, iegādāts nūjošanas inventārs.
   Projekta veicējs – Ēriks Pavlovs. Projekta budžets – 400 euro.

“Styprūs skriejīņa” uzvarētāji – gan vietējie, gan kaimiņi

12 augusts 2015

 
Ciblas novadā jau par tradīciju kļuvis "Styprūs skriejīņs", ko rīko IK “Lanas 777” ar biedrības “Strauts” atbalstu. Šogad 1. augustā, nu jau otro gadu, skriešanas, veiklības un spēka elementi sagaidīja drosmīgos dalībniekus sieviešu, vīriešu un komandu konkurencē. FOTO GALERIJA
 
Sacensību trases garums bija ap 5 km, tā bija atdzīvināta ar 35 dabīgiem un mākslīgiem šķēršļiem – dūmu mākoņiem, neskaitāmiem grāvjiem, skrējienu pret straumi, lēcieniem pāri siena ruļļiem u.c.. Laika apstākļi bija labvēlīgi, līdz ar to katrā grupā šogad bija vērojama cīņa par uzvaru.

Lasit talak

Nevalstiskajām organizācijām – projektu konkursi

05 augusts 2015

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š. g. 4. augustā izsludināja "Latgales NVO projektu programmu 2015", kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.
Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trijās atbalsta jomās:
 1. pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR),
 2. starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR),
 3. Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR).
Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR, termiņš projektu iesniegšanai – 2015.gada 3. septembris.
Konkursa nolikums pieejams: http://latgale.lv/lv/events/event?id=3671 , kā arī pielikumā!

Lasit talak

Ministrija meklē Labāko sociālo darbinieku!

05 augusts 2015

Labklājības ministrija (LM) no 5. augusta līdz 31. augustam izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2015.”. Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, popularizēt sociālā darbinieka profesiju Latvijā.
Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
 • Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2015
 • Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2015
 • Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2015
 • Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2015
Kandidāts, ar vislielāko punktu skaitu, neatkarīgi no nominācijas tiek nominēts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2015. gadā.
Katrai nominācijai ir sava elektroniski aizpildāmā anketa. Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē: www.visidati.lv (saites ir pieejamas LM mājas lapā), anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas jautājumiem, tā izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem pretendentiem.
Lai pretendētu uz titulu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2015.”, jābūt Latvijā strādājošam sociālajam darbiniekam, kuram ir atbilstoša izglītība un vismaz 3 gadu pieredze sociālā darba jomā.
Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2015. gada 11. septembrim.
Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet pielikumā!
Būsim atsaucīgi – pieteiksim sava novada sociālos darbiniekus!

Uzņēmēji atbalsta ceļa C-2 sakārtošanas projektu

31 jūlijs 2015

29. jūlijā Ciblā notika projekta „Ciblas novada pašvaldības autoceļu C – 2 (Cibla – Felicianova) un Dzirnavu ielu Felicianovā sakārtošana” apspriešana. Tajā piedalījās novada domes un Ciblas pagasta pārvaldes vadība, kā arī uzņēmēji un zemnieki Aleksandrs Purins, Aina Zbaraščuka, Agris Trukšāns, deputāti Aleksejs Ivanovs un Aldis Tihovskis.
Jau informējām, ka novada pašvaldībai ir iespēja startēt Latgales programmā, bet ir ārkārtīgi nepieciešams vietējo zemnieku un uzņēmēju atbalsts. Proti – šajā programmā pret katru ieguldīto eiro jābūt segumam no uzņēmēju puses – vai nu radītās darba vietas (viena uz 41 000 eiro) vai ieguldītās investīcijas 1 eiro: 1 eiro. Projektā darbi plānoti 2016. – 2017. gadā. Kopējā projekta summa – 500 000 eiro, t.sk. 75 000 eiro no pašvaldības budžeta, 425 000 eiro no ES fonda.
Apspriedē 22. jūlijā vietējie uzņēmēji norādīja, ka nav reāli izveidot daudzas jaunas darba vietas un jāmeklē cits risinājums.
Par sanāksmē 29. jūlijā spriesto stāsta Mārīte ROMANOVSKA, domes Attīstības nodaļas vadītāja:

Lasit talak

PVD informē par pasākumiem karantīnas zonās

07 jūlijs 2015

6. jūlija vakarā Ciblas novada domes ēkā notika sanāksme, kurā Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja, valsts vecākā veterinārā inspektore Mārīte Ņukša un viņas vietniece Inese Atmane tikās ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem un Valsts policijas amatpersonām *.
PVD pārstāves sniedza informāciju par situāciju Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā – piemājas saimniecībā saslimušās 5 cūkas ir likvidētas, novietnes telpas ir iztīrītas un dezinficētas , pakaiši kūtsmēsli, virca dezinficēta (dezinfekcijas pasākumi tiks atkārtoti vairākas reizes). Ir noteikta karantīna – patlaban uz 40 dienām. Ja mājas cūku saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku mēri šajā laikā vairs netiks konstatēti, ar Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu karantīna tiks atcelta .
Ap Āfrikas cūku mēra skarto novietni noteiktas divas karantīnas zonas: Aizsardzības zona – 3 km rādiusā un Uzraudzības zona – vismaz 10 km rādiusā ap ĀCM skarto novietni.
PVD inspektori karantīnas zonā apsekos teritoriju, uzskaitot mājdzīvnieku novietnes.

Lasit talak

Filmēti TV sižeti par LEADER projektiem

31 jūlijs 2015

Dažas dienas jūlijā Ciblas novadā tika filmēti sižeti par projektiem, kas realizēti, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) LEADER programmas finansējumu. Augusta beigās sižeti tiks demonstrēti Latgales reģionālās TV kanālā.
Filmēšanas notika arī Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadā. To organizēja Ludzas rajona partnerība, kas koordinē mūsu novadu projektu virzību, sākot ar konkursu izsludināšanu, un veic arī pieteikumu atbilstības izvērtēšanu. Plānots izveidot četrus TV sižetus: viens sižets būs par projektiem, ko minētajos novados realizējuši uzņēmēji, viens – par biedrību, divi – par pašvaldību realizētajiem projektiem. Šie TV sižeti ir projektu kopējs publicitātes pasākums.

Lasit talak

Apspriesti novada attīstībai būtiski jautājumi

23 jūlijs 2015

22. jūlijā notika novada Attīstības programmas apspriešana un publiskā apspriešana par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Uz to īpaši tika aicināti zemnieki un uzņēmēji, piedalījās arī pašvaldības un pagastu pārvalžu vadītāji – kopumā 18 cilvēki.
Sēdē tika spriests par vairākiem lieliem projektiem, kuros pašvaldības plāno iesaistīties jaunajā 2014. – 2020. gadam plānošanas periodā, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību. Projektu gaitā iecerēts rekonstruēt ceļus pagastos un sakārtot ražošanas teritorijas Blontos.
Domes Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska prezentēja pašvaldības vīzijas un plānus, kādus projektus realizēt. Prezentācijas materiāli bija skatāmi gan uz ekrāna apspriežu zālē, gan bija izdrukāti uz papīra katram sēdes dalībniekam.
Saruna par tēmu izvērtās ļoti konstruktīva

Lasit talak

Krivandā piemin pirms 71 gada kritušus latviešu karavīrus

22 jūlijs 2015

16. jūlijā Krivandā, pie Baltā krusta, jau 21. gadu pēc kārtas notika Mozuļu kaujās kritušo karavīru piemiņas pasākums.
Mozuļu kaujas notika 1944. gada jūlijā, tajās Kārļa Aperāta vienības karavīri cīnījās ar uzbrūkošajām Padomju armijas daļām.
Pasākumu organizēja organizācijas „Daugavas vanagi Latvijā” (DVL) Rēzeknes nodaļa sadarbībā ar Līdumnieku pagasta pārvaldi.
Svētbrīdi vadīja katoļu prāvests Pāvels Zeiļa un luterāņu mācītājs Reinis Kulbergs.
Uzrunas teica DVL Rēzeknes nodaļas priekšsēdis Gunārs Spodris un Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, kā arī nacionālo karavīru un nacionālo partizāņu biedrību pārstāvji.
Dziedāja Līdumnieku meiteņu ansamblis, „Daugavas vanagu” dziedātāju grupas – „Eglaines vanadzēni” no Rugājiem, koris „Daugavas Vanadzes” no Rīgas un ansamblis no Rēzeknes.
Ziedi gūlās pie piemiņas zīmes – Baltā krusta, skanēja valsts himna. No tilta upē tradicionāli tikai kaisīti ziedi, skanot dziesmai „Dažus skaistus ziedus Zilupē kaisīju”.
Fotoattēli publicēti sadaļā (FOTO). Autore - Sandra Beļavska.

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

23.06.2018 22.00 Līgo Zvirgzdenē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

20.06.2018 20.00 Komēdija "Krustmāte Jūle no Tūles" (Pušmucovas TN)

22.06.2018 15.00 Līgo Blontos

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo