1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Fotokonkurss "Ciblas novads" sācies!

17 februāris 2015

Novada pašvaldības 28. janvāra sēdē jaunā redakcijā apstiprināts novada pašvaldības fotokonkursa «Ciblas novads» nolikums. Konkurss norisināsies no 1. februāra līdz 31. oktobrim. Balvu fonds – 200 eiro.

Fotoattēli tiks vērtēti 5 gradācijās, labākajam katrā no tām tiks piešķirta 30 eiro balva, var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas (nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv).

Attachments:
Download this file (FOTOKONKURSS 2015.docx)FOTOKONKURSS 2015.docx

Ciblānietes startēs valsts mēroga olimpiādēs

25 februāris 2015

„Ciblas Novada Ziņās” informējām par to, cik veiksmīgi mūsu novada skolu audzēkņi ir piedalījušies Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs.

Divas Ciblas vidusskolas audzēknes – Linda Sadovska un Līga Šmate – ir uzaicinātas uz valsts olimpiādēm, kas notiks marta sākumā Rīgā.

Lasit talak

Lucmuižā atvadījās no ziemas

25 februāris 2015

Svētdien, 22. februārī, Lucmuižas ciematā pulcējās vietējie iedzīvotāji, lai svinētu senus slāvu tautu svētkus Masļenicu. Tradīcijas tika ievērotas iespējami labi: bija jautras rotaļas, bija pašu ceptas pankūkas un noslēgumā tika dedzināta salmu lelle, kas simbolizē ziemu.

Svētku organizētāja Jolanta PRĪDĀNE, Lucmuižas bibliotēkas vadītāja, saka lielu paldies Veltai Seimuškinai un Zentai Tutinai, kuras palīdzēja sarīkot svētkus.alt

Lasit talak

Blontos godināti novada uzņēmīgākie ļaudis un uzņēmumi

18 februāris 2015

14. februārī Blontu Tautas namā notika tradicionālais Ciblas novada pašvaldības domes organizētais sarīkojums „Ciblas novada uzņēmējs 2014”. Atpūtas vakarā tiks apbalvoti aizvadītā gada veiksmīgākie uzņēmēji, lauksaimnieki, mājražotāji.

Sižets par šo sarīkojumu skatāms trešdien, 18. februārī, Latgales reģionālās TV ziņu raidījumā (Re:TV plkst. 18.30).

Foto no pasākuma var skatīt Fotogalerijās.

 

Marina Barkāne, pašvaldības Lauku attīstības koordinatore, stāsta: – Šos svētkus rīkojām ar mērķi godināt aktīvākos un veiksmīgākos Ciblas novada uzņēmējus. Uzskatu, ka ikviens, kas dzīvo laukos un kopj savu kaut vai piemājas zemi, ir godināms cilvēks. Tāpēc, lai gan svētku oficiālajā nosaukumā ir vārds „uzņēmējs”, mēs to krietni paplašinām. Ik gadu ir vairākas nominācijas. Prieks, ka ir no kā izvēlēties – novadā ir gan graudkopji un lopkopji, gan mājražotāji, gan kokapstrādes un tūrisma nozares pārstāvji. Parasti tiek cildināts kāds lauksaimnieks (piemēram, šogad sveicām ražīgākā slaucamo govju ganāmpulka īpašnieku), lielākais darba devējs, nodokļu maksātājs un arī sadarbības partneris. Sarīkojumā ikreiz sveicam ar lauksaimniecību saistītus jubilārus. Šogad sarīkojumā savus klientus sveica "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", arī banka Citadele.

Šie svētki, ko organizē un finansē pašvaldība, ir ļoti populāri. Veidojas arī tradīcijas. Piemēram, cilvēki aizraujas ar loteriju, kurā nu jau paši uzņēmēji un zemnieki piedāvā savas balvas, kas reizēm ir itin pikantas un raisa jautrību. Līksmību vairo arī citas atrakcijas, pašdarbnieku koncertnumuri un dejas līdz rīta gaismai.

Svētki tiek rīkoti vēl ziemā, lai pirms pavasara darbu sezonas un pirms lielā gavēņa visi var izpriecāties.

Pielikumā - Uzņēmēju ballē piešķirtās Nominācijas.

Ciblas novada pašvaldība organizē tikšanos par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

02 novembris 2015

Ciblas novada pašvaldība organizē tikšanos par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Ciblas novada pašvaldība organizē tikšanos par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

2015.gada 20.novembrī plkst. 1300 Ciblas pagasta pārvaldes telpās notiks iedzīvotāju un uzņēmēju sapulce par projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atlases kritērijiem un izvēlētajiem ceļu posmiem.

Ciblas novada pašvaldība ar 30.10.2015. domes lēmumu Nr. 13 ir apstiprinājusi kritērijus ceļu posmu atlasei:

1)      Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, t.sk, lauksaimniecības uzņēmumi, kuri projektā plānoto ceļu izmanto savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai;

2)       Integrētie projekti – projekti, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekta ietvaros;

3)       Plānotais ceļa posms nodrošina savienošanu ar augstākas nozīmes ceļiem;

4)      Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana – plānotā projektā ceļš vai ceļa posms ir nozīmīgs skolēnu pārvadājumu nodrošināšanas maršrutam;

5)      Ceļa nozīmīgums apdzīvotības saglabāšanai – nekustamo īpašumu skaits, kas atrodas projekta plānoto ceļu posmā:

6)      Pašvaldības autoceļa tehniskais stāvoklis.

Pašvaldība ir izvēlējusies ceļu posmus, kurus plānots apsekot un izvērtēt: Bērzu iela Ciblas ciemā (visā garumā); Z – 6 Franapole – Ražanova (visā garumā); Z – 7 Lucmuiža – Kaļvi (visā garumā); Zemnieku iela Lucmuižā (visā garumā); B – 3 Blonti – Cibuļi – Žogorova (posmā Blonti – Blontu ferma); B – 12 Blonti – Vonogi (visā garumā); C – 23 Berjozovka – Bārtuļi (posmā Berozovka - Ruduši); P-3 Pušmucova – Zujeva (posmā Pušmucovas ciema robeža - Vacumnieki); P – 4 Vacumnieki – Steponi – Šaraki – Mežernieki (posmā Vacumnieki - Steponi); P – 6 Perekļi – Sipki (visā garumā).

Līdz sapulces dienai ikviens interesents var iesniegt priekšlikumus par izvēlētiem ceļu posmiem.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīvus un iesaistīties novada attīstības plānošanā.

Ciblas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vadītāja

Mārīte Romanovska

Tiks īstenots Ciblas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

09 februāris 2015

KPFI logo

Ciblas novada pašvaldība ir parakstījusi trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, noslēdzot vienošanos par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā” īstenošanu. Projekta Nr. KPFI-15.4/61.

Projekts tiek īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5.kārtai.

Projekta kopējās paredzamās izmaksas ir 392556,16 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 324426,57 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma daļa ir 73,120001% no attiecināmajām izmaksām- 237220,71 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 26,879999 % - 87205,86 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 30.aprīlim. (2015.gada 2.februārī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesī” tika publicēts paziņojums par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 29.maijam.)

Lasit talak

Ciblas novada PII bērniem – bezmaksas ēdināšana

04 februāris 2015

Blontu PII28. janvārī notikušajā Ciblas novada pašvaldības deputātu sēdē tika nolemts veikt dažas izmaiņas saistošajos noteikumos par pašvaldības pabalstiem. Pēc debatēm deputāti vienprātīgi nolēma ieviest jaunu pabalstu, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu visiem bērniem novada pirmsskolas izglītības iestādēs (PII).

Jau tuvākajā laikā no vecākiem netiks iekasēta maksa par bērnu uzturu Ciblas un Blontu bērnudārzā. Abās iestādēs patlaban kopumā ir 67 bērni, abās ir arī diennakts grupiņas. Līdz šim pabalsts uzturam tika piešķirts tikai daudzbērnu ģimeņu un trūcīgo personu (ģimeņu) atvasēm. Pašvaldība cer, ka ar šo pabalstu izdosies palielināt bērnu skaitu dārziņos un nākotnē arī skolās. Tiek prognozēts, ka no novada pašvaldības budžeta šī jaunā pabalsta nodrošināšanai būs nepieciešami apmēram 10 tūkstoši eiro gadā.

Lasit talak

Ciblas novadā cenšas rasts labākos risinājumus ceļu uzturēšanai

04 februāris 2015

DSCN0002Autoceļu uzturētājiem ziema ir sarežģītākais periods, kad jābūt gataviem dažādām, arī avārijas, situācijām. Ciblas novadā par to, kā tiek organizēta ceļu uzturēšana pašvaldībā, atbildīga ir Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.

Mārītei Romanovskai šī ziema ir kā pārbaudījums viņas spējām organizēt darbus uz novada ceļiem, jo viņa autoceļu uzrauga amatā strādā tikai gadu, bet pagājušā ziema, kā zināms, bija gandrīz bez sniega. Tai laikā gūta tikai minimāla pieredze. Mārīte Romanovska ir ieinteresēta iespējami labi sakārtot visus ar ceļu uzturēšanu saistītos jautājumus. Viņa aicina cilvēkus nākt uz pašvaldību, lai pārrunātu šo jautājumu loku, vai vienkārši zvanīt darba laikā pa tālruni 65700844.

– Konkrētus jautājumus un rakstiskus lūgumus (priekšlikumus) var adresēt arī novada domes vadībai: priekšsēdētājam un izpilddirektorei Inārai Sprudzānei, kā arī pagastu pārvalžu vadītājiem, – piebilst domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. – Risinājums, ja vien tas iespējams, tiks rasts uz vietas – novada pašvaldībā.

FOTO: Ciblas novada ceļu uzraugs Mārīte Romanovska pastāvīgi tiekas ar komunālā dienesta darbiniekiem, pārrunājot pašvaldības ceļu uzturēšanas jautājumus.

Lasit talak

PAZIŅOJUMS

27 janvāris 2015

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma par derīgo izrakteņu ieguvi atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā Mērdzenes pagastāsabiedrisko apspriešanu.

PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 9.novembra lēmuma Nr.539 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguvei atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā, Mērdzenes pagastā .

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „SUENO R” (reģistrācijas Nr.42403028824, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 149 – 5, Rēzekne, LV – 4601)

Plānota dolomīta un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, nekustamajā īpašumā “Vasariņas”, kas sastāv no trijiem zemes gabaliem, Kārsavas novada Mērdzenes pagastā.

Lasit talak

Afiša

29.09.2018 XV Tautas muzikantu saiets (Pušmucovas TN)

TOPOŠO VECĀKU SKOLA (Pušmucovas TN)

VINGROŠANAS NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo