1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novada pašvaldība

PIEEJAMS ATBALSTS jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai

04 jūnijs 2019

Šogad no 20. maija līdz 26. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Tas jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Lasit talak

Pašvaldībai piekritīgās zemes nomai – jauni nosacījumi

01 aprīlis 2019

Pagājušā gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni MK noteikumi nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Šie noteikumi paredz, ka pirms zemes vai būves iznomāšanas, tai jānosaka tirgus vērtība. To var veikt tikai sertificēts vērtētājs. Mūsu pašvaldībā tāda nav, tātad jāizmanto to uzņēmumu pakalpojumi, kuriem ir šis vērtēšanas sertifikāts. Tas nozīmē, ka katrai zemes vienībai ir jānosaka tirgus vērtība, tas pašvaldībai prasa izdevumus vidēji EUR 120.00 par vienu vienību. Šos izdevumus MK noteikumi paredz atmaksāt zemes nomniekam.

Lasit talak

Tiek veikta Ciblas novada teritorijas apsekošana dabā

25 marts 2019

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu Ciblas novada teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Lasit talak

Līdumniekos sportoja ģimenes

04 jūnijs 2019

20. maijā Līdumniekos notika ģimenes dienai veltīts pasākums. Tas ir tradicionāls pasākums, ka Līdumniekos notiek kopš 2011. gada.

Tradicionāli pasākums notiek sportiskā garā, kur ģimeņu un draugu komandas sacenšas pildot/veicot dažādus uzdevumus. Šogad pasākumā startēja 5 komandas un katrai līdzi bija arī atbalstītāji. Lai varētu izpildīt sagatavotos uzdevumus komandēm bija nepieciešams ātrums, veiklība, trāpīgums, atjautība, saliedētība, komandas gars un, protams, veiksme.

Beigās visi pasākuma dalībneki saņēma  medaļas un kopīgi baudījām auksto zupu.

Pasākumu organizēja pagasta pārvalde sadarbībā ar novada sporta organizatoru.

Noslēdzas mācību gads

27 maijs 2019

Noslēgumam tuvojas mācību gads. Skolās jau izskanējis „Pēdējais zvans” 9. un 12. klašu skolēniem, sākušies eksāmeni.

Visai skolai kopīgs noslēguma pasākums notiks:

Ciblas vidusskolā 29. maijā pl. 13:45,

Pušmucovas pamatskolā 31. maijā pl. 9:00,

Ezersalas internātpamatskolā – 31. maijā pl. 9:00.

Jūnijs – izlaidumu laiks.

Ciblas vidusskolas 9. klases izlaidums būs 15. jūnijā plkst. 19.00, 12. klases izlaidums – 22. jūnijā plkst. 19.00.

Pušmucovas pamatskolā izlaidums būs 15. jūnijā plkst. 18.00.

Ezersalas internātpamatskolā – 4. jūnijā plkst. 15.00.

31. maijā notiks izlaidumi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs: plkst. 12.00  – Ciblas PII, plkst. 14.00 — Blontu PII.

2018./2019. māc. gada karjeras pasākumu maratons noslēdzies

28 maijs 2019

Domājot par šajā mācību gadā paveikto, ir gandarījums, jo ir bijusi veiksmīga sadarbība ar projektā iesaistīto skolu administrāciju, skolotājiem, uzņēmējiem un izglītojamajiem. Saku lielu paldies Pušmucovas pamatskolai, Ciblas vidusskolai un Ludzas Mūzikas pamatskolai par izturību VIAA IKAD Karjeras atbalsta novērtēšanas vizītes laikā 26.11.2018. Novērtēšanas vizītes slēdziens visās skolās – KAA darbs tiek nodrošināts nepieciešamā apjomā un kvalitātē. Labā ziņa ir tā, ka šis atzinums skolām derēs akreditācijas laikā.

Pušmucovas p-skolas 2. – 5. klase 29.10.2018. iepazina profesiju daudzveidību Gorbunovas kundzes viesnīcā Ludzā. Skolēniem patika iemēģināt savu roku, bārmeņa, pavāra, administratora, oficianta un uzkopēja profesijās.

Lasit talak

Pirmsskolas izglītības iestādēs - izlaidumi

31 maijs 2019

Abās Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestādēs 31. maijā notiek izlaidums. Blontu bērnudārzu absolvē 7 audzēkņi, Ciblas bērnudārzu – 10 audzēkņi.

BLONTU pirmsskolas izglītības iestāde no 3. jūnija, līdz 12. jūlijam nestrādās, jo darbiniekiem ir atvaļinājums. Šajā laikā tiks veikts arī remonts telpās. Iestādes vadītāja Gunta Stolere informē: – Bērnus dārziņā gaidām no 15. jūlija!

Visu jūniju strādās pirmsskolas izglītības iestāde CIBLĀ. Tā būs slēgta no 1. jūlija līdz 11. augustam. Iestādes vadītāja Anita Grahoļska informē, ka jaunus audzēkņus bērnudārzā gaidīs no 12. augusta.

Mācību gada noslēgums Ezersalas internātpamatskolā

31 maijs 2019

Pavisam nemanot pagājis mācību gads ar krāsaino rudeni, balto ziemu un zaļo pavasari. Nu ir pienācis arī pēdējais pavasara mēnesis – maijs. 2018./2019. mācību gads Ezersalas internātpamatskolā bija darbīgs. Skolēni mācību stundās apguva jaunas zināšanas un prasmes. Skolotāji kopā ar skolēniem piedalījās 43 skolas un ārpusskolas sporta un kultūras pasākumos. Visu pasākumu foto var aplūkot skolas mājas lapā www.ezersalasskola.lv.

Tomēr paši svarīgākie pasākumi vēl ir priekšā – mācību gada noslēguma pasākums 31. maijā, kad skolotāji, skolēni un vecāki pulcēsies skolā, lai atskatītos uz mācību gadā paveikto. Skolotāji un skolēni rādīs veiksmīgākos un interesantākos priekšnesumus no dažādiem skolas un ārpusskolas gada laikā notikušajiem pasākumiem, tiks apbalvoti čaklākie skolēni, kā arī vecāki, kuri veiksmīgi sadarbojušies ar skolotājiem. Mācību gada noslēgumā - protams, izlaidums. Tas notiks 4. jūnijā. Šogad 9.klasi absolvēs 3 izglītojamie, bet profesionālo pamatizglītību iegūs 5 izglītojamie.

Lasit talak

Ciblas novada skolu audzēkņiem būs iespēja strādāt vasaras brīvlaikā

06 maijs 2019

Arī šogad Ciblas novada pašvaldība organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā jauniešiem, bet ir izstrādāti un domes sēdē apstiprināti jauni „Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību Ciblas novada izglītības iestādēs”.

Skolēnu nodarbinātības pasākuma koordinatora pienākumus pašvaldībā veic izpilddirektore Ināra Sprudzāne.

Pašvaldība minētos noteikumus ir izstrādājusi, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi.

Ciblas novada pašvaldība ir gatava finansēt

nodarbinātības pasākumu 2019. gada vasaras brīvlaikā tiem skolēniem vecumā no 16 līdz 19 gadiem,

kuri 2018./2019. mācību gadā ir mācījušies un turpina mācības Ciblas novada izglītības iestādē,

kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.

Skolēniem būs iespēja strādāt no 2019. gada 17. jūnija līdz 16. augustam.

Pašvaldība aicina uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Ciblas novadā, piedāvāt darba vietas skolēniem. Pieteikumi rakstiski jāiesniedz līdz š. g. 31. maijam (veidlapa - Nolikuma 2.pielikums).

Uzņēmēju saraksts pēc 31. maija tiks publicēti Ciblas novada pašvaldības mājaslapā.

Lasit talak

Afiša

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo

Joomla extensions by Siteground Hosting