1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Noteikumi par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu

Ceturtdiena, 06 oktobris 2016 12:08

PDF Drukāt E-pasts

No 15. oktobra - noteikumi par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu

 

Ar Ciblas novada domes 28.09.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 12.§) apstiprināti Ciblas novada pašvaldības noteikumi „Par pašvaldībai piekritīgās lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā”.

Šie noteikumi nosaka Ciblas novada pašvaldības piederošās vai piekritīgās zemes iznomāšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību un tie attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt vai nomā Ciblas novada pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi.

Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā esošiem zemesgabaliem izliek pašvaldības domes ēkas informācijas stendā un publicē Ciblas pašvaldības mājaslapā interneta www.ciblasnovads.lv. Informācija par nomā pieprasītajiem zemes gabaliem tiek publiskota viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas par zemes nomu.

Pašvaldība iznomā:

1. lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

2. neapbūvētus zemesgabalus (lauksaimniecībā izmantojamās zemes, degradētās neapbūvētās teritorijas) - bez apbūves tiesībām;

3. degradētās teritorijas ar apbūves paliekām - ar apbūves tiesībām;

4. zemi zemes reformas pabeigšanai;

5. rezerves fonda zemi.

Ja tiek iesniegti vairāki iesniegumi uz vienu un to pašu pašvaldībai piederošo vai piekritīgo neapbūvētu brīvo zemes gabalu, tad pašvaldība rīko neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoli.

Zemes nomas līgumus slēdz par zemesgabaliem vai to daļām, kuri atrodas Ciblas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā, vai ir piekritīgi Ciblas novada pašvaldībai un par nomu ir pieņemts Ciblas novada domes lēmums.

Ciblas novada dome ir tiesīga uz laiku līdz 10 gadiem iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētu zemesgabalu, kas zemes reformas laikā līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai atrodas tās rīcībā; zemesgrāmatā reģistrētu zemesgabalu - uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, uz 5 gadiem vai laiku līdz izmaiņām likumdošanā - zemi zemes reformas pabeigšanai un rezerves fonda zemi.

Zeme personisko palīgsaimniecību, mazdārziņu un lauksaimniecības vajadzībām pirmām kārtām tiek iznomātā fiziskām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Ciblas novada administratīvajā teritorijā.

Personas, kuras vēlas nomāt pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi (tās daļu), iesniedz iesniegumu par zemesgabala nomu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese (juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums, nomāšanas termiņš un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, ja zeme vajadzīga ēku uzturēšanai - dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemesgabala esošām ēkām vai būvēm.

Zemesgabala nodošana nomā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt neapbūvētu zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 15. oktobri.

Informē Ciblas novada pašvaldības

Teritorijas plānotāja Vija Tabūne

Afiša

30.06.2017 22.00 Pēterdienas zaļumballe (Līdumniekos)

30.06.2017 175

7. -9. jūlijs CIBLAS NOVADA SVĒTKI

Ciblas svetki 2017 175

9. jūlijā Pušmucovā - Zirgu rikšotāju sacensības „CIBLAS KAUSS 2017”

AF2017 175

Piedāvā apgūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju.

DBT Ludza 175Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības tehnikums" piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas viena gada laikā, nebraucot prom no mājām! PIKC DBT izglītības programmu īstenošanas vieta "Ludza" ,kas atrodas 1. Maija ielā 16 (Ludzas novada vakarskolas ēkā) aicina iegūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju. Mācības var apvienot ar maiņu darbu!
Vairāk informācijas:
Daugavpils Būvniecības mājas lapā www.dbt.lv
Zvanot.: 28745033 vai 65722368
Rakstot: anastasija.bartulane@inbox.lv vai vakarskola@ludza.lv

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo