1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Noteikumi par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu

Ceturtdiena, 06 oktobris 2016 12:08

PDF Drukāt E-pasts

No 15. oktobra - noteikumi par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu

 

Ar Ciblas novada domes 28.09.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 12.§) apstiprināti Ciblas novada pašvaldības noteikumi „Par pašvaldībai piekritīgās lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā”.

Šie noteikumi nosaka Ciblas novada pašvaldības piederošās vai piekritīgās zemes iznomāšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību un tie attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt vai nomā Ciblas novada pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi.

Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā esošiem zemesgabaliem izliek pašvaldības domes ēkas informācijas stendā un publicē Ciblas pašvaldības mājaslapā interneta www.ciblasnovads.lv. Informācija par nomā pieprasītajiem zemes gabaliem tiek publiskota viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas par zemes nomu.

Pašvaldība iznomā:

1. lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

2. neapbūvētus zemesgabalus (lauksaimniecībā izmantojamās zemes, degradētās neapbūvētās teritorijas) - bez apbūves tiesībām;

3. degradētās teritorijas ar apbūves paliekām - ar apbūves tiesībām;

4. zemi zemes reformas pabeigšanai;

5. rezerves fonda zemi.

Ja tiek iesniegti vairāki iesniegumi uz vienu un to pašu pašvaldībai piederošo vai piekritīgo neapbūvētu brīvo zemes gabalu, tad pašvaldība rīko neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoli.

Zemes nomas līgumus slēdz par zemesgabaliem vai to daļām, kuri atrodas Ciblas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā, vai ir piekritīgi Ciblas novada pašvaldībai un par nomu ir pieņemts Ciblas novada domes lēmums.

Ciblas novada dome ir tiesīga uz laiku līdz 10 gadiem iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētu zemesgabalu, kas zemes reformas laikā līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai atrodas tās rīcībā; zemesgrāmatā reģistrētu zemesgabalu - uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, uz 5 gadiem vai laiku līdz izmaiņām likumdošanā - zemi zemes reformas pabeigšanai un rezerves fonda zemi.

Zeme personisko palīgsaimniecību, mazdārziņu un lauksaimniecības vajadzībām pirmām kārtām tiek iznomātā fiziskām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Ciblas novada administratīvajā teritorijā.

Personas, kuras vēlas nomāt pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi (tās daļu), iesniedz iesniegumu par zemesgabala nomu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese (juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums, nomāšanas termiņš un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, ja zeme vajadzīga ēku uzturēšanai - dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemesgabala esošām ēkām vai būvēm.

Zemesgabala nodošana nomā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt neapbūvētu zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 15. oktobri.

Informē Ciblas novada pašvaldības

Teritorijas plānotāja Vija Tabūne

Afiša

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo