1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2015.gadu

Trešdiena, 15 marts 2017 07:32

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2015.gadu

Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, kurā definēta Ciblas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam. Ciblas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 42 uzdevumus atbilstoši astoņām izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.

Attīstības programmas uzraudzības mērķis ir izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

2015.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:

 1. 1)Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 projekts ELRI-129 „Tūre pa Latgali un Pleskavu” tika realizēts Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Lucmuižas ciema pie Lielā Ludzas ezera. Pašvaldības līdzfinansējums - 4181,69 EUR. Kopējais projekta budžets ir 20000,00 EUR. Ir izveidota aprīkota atpūtas vieta ar futbola, volejbola laukumiem, galdiem, soliem, lapenēm un bērna laukumu, kā arī uzstādīti pontoni.
 2. Skaņu aparatūras iegāde Pušmucovas kultūras namam, Nr. 14-01-LL33—L413201-000003. Kopējās izmaksas 5811,87 EUR bez PVN, no kurām ELFLA LEADER finansējums ir 5230,68 EUR.
 3. Zvirgzdenes ezera zivju krājumu pavairošana, Nr. 2.28. Kopējās izmaksas 4598,00 EUR. Zivju fonda finansējums 3146,00 EUR.
 4. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai Ciblas vidusskolā, Nr. KPFI-15.4/61. Kopējās izmaksas 275961,50 EUR, KPFI finansējums ir 201783,05 EUR. Projekta mērķis – uzlabot Ciblas vidusskolas energoefektivitāti, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju. Lai sasniegtu šos mērķus, tika veikta ēkas fasādes vienkāršotā renovācija, izbūvējot ventilāciju ar gaisa rekuperācijas sistēmu un rekonstruējot apkures sistēmu.
 5. Āra trenažieri Ciblas vidusskolā, kopsumma: 15381,63, biedrības LabieDarbi finansējums – 15000 EUR.
 6. Seno latgaļu mantojums – Ķīšukalna pilskalns, Ludza pirms Ludzas”. Realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un A/S „Latvijas Valsts meži” atbalstu. Valsts kultūras kapitāla fonda finansējums 3000 eiro un Ciblas novada pašvaldības finansējums 1113,20 eiro. Jauno arheologu skolas pašu finansējums nometnes organizēšanai – 1200 eiro. Pašvaldības līdzekļi izlietoti koka konstrukciju izgatavošanai un informatīvā stenda aprīkošanai Ķīšukalnā. Konstrukciju uzstādīšana tiks veikta 2016. gada pavasarī.
 7. „Bērnu rotaļu laukums „Saules zaķi”” – bērnu laukums Felicianovas ciemā;
 8. Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos – bērnu laukums
 9. Papardes zieds – šūpoles Lucmuižas ciemā
 10. Strītbola laukuma ierīkošana Ciblas ciemā
 11. Ugunskura vietas ierīkošana Blontu ciemā

Ciblas novada pašvaldības finansētie jauniešu projekti (finansējums – 400 euro katram)

Visi realizētie projekti ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo