1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Skolotāju projekta 6. kārta

PDF Drukāt E-pasts

esfeuizgl_zin_min_logo_vid


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

        PROJEKTA „PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS

                    OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” 6. POSMS CIBLAS NOVADĀ       

    No 2012.gada janvāra līdz aprīlim norit projekta 6.posms. Pamatojoties uz 2009.gada 01.septembra MK noteikumiem Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību darba rezultātiem.

No  16. decembra līdz 3.janvārim plkst13.00 novadā bija izsludināta pieteikšanās dalībai projekta 6.posmā. Prioritāte bija tiem, kas projektā piedalās pirmo reizi, pretendē uz 3.kvalitātes pakāpi, kā arī tiem, kuriem ir lielāks darba stāžs.

Pedagogu atlases/novērtēšanas komisija saņēma 11 iesniegumus: 2 no Ciblas vidusskolas pedagogiem, 5 no Ezersalas speciālās internātpamatskolas pedagogiem, 2 no Blontu PII,

1 no Pušmucovas pamatskolas, 1 no Ciblas PII.

Atbilstoši finansējumam – teritoriālajai kvotai- atbalstīti 6 pretendenti.: 1 pedagogs no Ciblas vidusskolas, 3 pedagogi no Ezersalas speciālās internātpamatskolas, 1 pedagogs no Blontu PII, 1 pedagogs no Ciblas PII.Ar pedagogiem ir noslēgti līgumi. Ar 2012.gada 10.janvāra rīkojumu 6.projekta posmam ir izveidota novērtēšanas komisija: komisijas priekšsēdētāja Marija Kārkla, komisijas locekļi Dace Ruško (arodbiedrības pārstāve), Alla Ločmele.

12.janvārī ir notikusi komisijas 1.sēde, kurā tika sadalīti pienākumi.

Komisijas priekšsēdētāja M.Kārkla nosaka komisijas sēdes darba laiku, vada komisijas sēdes, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu tajās, apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku, pārstāv komisiju attiecībās ar pašvaldību, kā arī privātpersonām, nodrošina komisijas lietvedību, organizē pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanu, labās prakses piemēru iesniegšanu.

Komisijas locekļi: D. Ruško   protokolē komisijas sēdes, informē komisijas locekļus par komisijas sēžu vietu, laiku, pieņem no projektā iesaistītajiem pedagogiem dokumentus un materiālus izvērtēšanai, piedalās pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanā, nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu.

A.Ločmele veic izskaidrojošu darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru, informē pedagogus par komisijas pieņemtajiem lēmumiem, piedalās pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanā.

Apspriesta un pieņemta novērtēšanas komisijas darba kārtība, izstrādāts 6.posma laika plānojums.

 

Komisijas priekšsēdētāja: Marija Kārkla

            

 

. gadā ES tiešo maksājumu finansējums Latvijas un citu jauno dalībvalstu lauksaimniekiem sasniegs 90% apmēru un tā kā vēl nav sasniegts 100% apmērs, tad 2012. gadā – tiks piešķirti papildu valsts tiešie maksājumi (turpmāk – PVTM).

Tomēr tiešo maksājumu regula arī paredz, ka 2012. gadā ir jāpiemēro modulācija ES tiešajiem maksājumiem, un līdz ar to līdzīgs 10% samazinājums attiecināms arī uz PVTM.

 

Tādēļ lauksaimniekiem, kuriem 2012. gadā tiks aprēķināti ES tiešie maksājumi un PVTM kopā vairāk par 5000 eiro, tiks samazināta izmaksājamā PVTM maksājumu summa par lielumu, kas vienāds ar 10% no ES tiešo maksājumu un PVTM kopsummas virs 5000 eiro.

 

Piemēram, ja lauksaimniekam tiks aprēķināts vienotais platības maksājums (VPM) 4000 eiro un atdalītais PVTM par laukaugu platībām – 2000 eiro, tad kopējā aprēķinātā tiešo maksājumu summa sastādīs 6000 eiro; kas pārsniedz 5000 eiro robežu, līdz ar to piemērojams PVTM samazinājums. PVTM samazinājums vienāds ar 10% no summas virs 5000 eiro; 10% no 1000 eiro ir 100 eiro. Tātad PVTM maksājums tiks samazināts par 100 eiro un lauksaimnieks saņems VPM 4000 eiro un PVTM 1900 eiro.

 

Svarīgi, ka PVTM samazinājums attieksies tikai uz lauksaimniekiem, kuriem 2012. gadā tiešos maksājumus aprēķinās par summu virs 5000 eiro, pārējos lauksaimniekus šis samazinājumus neskars. Latvijā no 42 000 PVTM saņēmēju samazinājums skars 5800 saņēmēju. Jāņem vērā arī, ka 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, VPM maksājums pieaugs no 53,5 Ls/ha uz aptuveni 59 Ls/ha, tādējādi daļēji kompensējot PVTM samazinājumu.

 

Lai būtu vieglāk noteikt, kādas provizoriskās tiešo maksājumu summas lauksaimnieks varēs saņemt par 2012. gadu un kādas būs izmaiņas, iesakām izmantot Zemkopības ministrijas sagatavoto kalkulatoru, kas atrodas ZM interneta mājaslapā: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2173&id=13333 

 

Piezīme: ES tiešie maksājumi 2012. gadā būs šādi: vienotais platības maksājums, atsevišķais maksājums par cukuru, īpašais atbalsts par pienu, īpašais atbalsts par cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanu, īpašais atbalsts par lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanu.

 

ZM informācija 

 

Publikācija no informatīvā izdevum

Pirmdiena, 16 Janvāris 2012

2012. gadā ES tiešo maksājumu finansējums Latvijas un citu jauno dalībvalstu lauksaimniekiem sasniegs 90% apmēru un tā kā vēl nav sasniegts 100% apmērs, tad 2012. gadā – tiks piešķirti papildu valsts tiešie maksājumi (turpmāk – PVTM).

Tomēr tiešo maksājumu regula arī paredz, ka 2012. gadā ir jāpiemēro modulācija ES tiešajiem maksājumiem, un līdz ar to līdzīgs 10% samazinājums attiecināms arī uz PVTM.

 

Tādēļ lauksaimniekiem, kuriem 2012. gadā tiks aprēķināti ES tiešie maksājumi un PVTM kopā vairāk par 5000 eiro, tiks samazināta izmaksājamā PVTM maksājumu summa par lielumu, kas vienāds ar 10% no ES tiešo maksājumu un PVTM kopsummas virs 5000 eiro.

 

Piemēram, ja lauksaimniekam tiks aprēķināts vienotais platības maksājums (VPM) 4000 eiro un atdalītais PVTM par laukaugu platībām – 2000 eiro, tad kopējā aprēķinātā tiešo maksājumu summa sastādīs 6000 eiro; kas pārsniedz 5000 eiro robežu, līdz ar to piemērojams PVTM samazinājums. PVTM samazinājums vienāds ar 10% no summas virs 5000 eiro; 10% no 1000 eiro ir 100 eiro. Tātad PVTM maksājums tiks samazināts par 100 eiro un lauksaimnieks saņems VPM 4000 eiro un PVTM 1900 eiro.

 

Svarīgi, ka PVTM samazinājums attieksies tikai uz lauksaimniekiem, kuriem 2012. gadā tiešos maksājumus aprēķinās par summu virs 5000 eiro, pārējos lauksaimniekus šis samazinājumus neskars. Latvijā no 42 000 PVTM saņēmēju samazinājums skars 5800 saņēmēju. Jāņem vērā arī, ka 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, VPM maksājums pieaugs no 53,5 Ls/ha uz aptuveni 59 Ls/ha, tādējādi daļēji kompensējot PVTM samazinājumu.

 

Lai būtu vieglāk noteikt, kādas provizoriskās tiešo maksājumu summas lauksaimnieks varēs saņemt par 2012. gadu un kādas būs izmaiņas, iesakām izmantot Zemkopības ministrijas sagatavoto kalkulatoru, kas atrodas ZM interneta mājaslapā: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2173&id=13333

 

Piezīme: ES tiešie maksājumi 2012. gadā būs šādi: vienotais platības maksājums, atsevišķais maksājums par cukuru, īpašais atbalsts par pienu, īpašais atbalsts par cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanu, īpašais atbalsts par lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanu.

 

ZM informācija

 

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr.82

a "Lauku Lapa" Nr.82 

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo