1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Nolemts sākt NĪN parādu piedziņu

Otrdiena, 31 oktobris 2017 09:53

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novada pašvaldības domes sēdē, kas notika š.g. 25. oktobrī tika skatīts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. Tika nolemts attiecībā pret 35 parādniekiem sākt piedziņu.

Parādnieku skaits ir lielāks, bet šie 35 nav nekādā veidā reaģējuši uz pašvaldības aicinājumiem maksāt nodokli un nemaksā NĪN. Ir cilvēki, kas pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas vēršas pašvaldībai, lai precizētu jeb apstrīdētu summu (ja tā, pēc viņu domām, aprēķināta nepareizi). Ir cilvēki, kas reaģē uz brīdinājumu un vienojas ar pašvaldību par maksāšanas grafiku.

Pašvaldība administrē NĪN, šī nodokļa administrēšanas datu bāzē redzami visi NĪN maksātāji un to darbības, veicot nodokļa nomaksu. Datu bāzē tiek uzrādīti visi parādi.

Piemēram, Z. J. ir reģistrēts kā NĪN maksātājs par nekustamo īpašumu „S” Līdumnieku pagastā. Tāpat redzams, ka līdz 2017. gada 16. oktobrim minētā persona pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā 1000,43 eiro aprēķinātos NĪN maksājumus. Personai izsūtītie maksāšanas paziņojumi netika apstrīdēti, kā arī pašvaldībā netika iesniegts rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.

Likumi nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un ka NĪN maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.

Ņemot vērā, ka Z. J. nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt NĪN pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos, tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

2017. gada 7. aprīlī personai tika izsūtīts brīdinājums par nodokļu parāda apmaksu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka NĪN maksātājs līdz šim brīdim nav nomaksājis NĪN parādu labprātīgi, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11. punktu, pašvaldībai kā nodokļu administrācijai pienākums piedzīt likumā noteiktajā termiņā nenomaksāto pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādu, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums daļā par NĪN parāda piedziņu uzskatāms par obligātu administratīvo aktu, un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

25. oktobrī Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika nolemts piedzīt bezstrīda kārtībā no Z.J par nekustamo īpašumu „S” NĪN parādu, kas uz 2017. gada 16. oktobri sastāda kopsummā EUR 1000,43 (viens tūkstotis euro 43 centi.), t.sk. pamatparāds – EUR 626,43; nokavējuma nauda – EUR 374,00, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Ciblas novada pašvaldības bankas kontā. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 7. daļu – lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, līdz ar to tas nav apstrīdams.

Lēmumi par parādu piedziņu domes sēdē pieņemti attiecībā uz 35 personām, no tām tikai viena ir uzņēmums – SIA, pārējie parādnieki ir privātpersonas.

Parādu kopsumma ir dažāda. Mazākā summa, par ko nolemts sākt bezstrīdus piedziņu, ir 45,89 eiro, lielākā – 1470,50 eiro.

6 personu parādu kopsumma ir līdz 100 eiro, 10 – līdz 200 eiro, bet 4 – virs 1000 eiro (EUR 1182.83, EUR 1260,13, EUR 1372,79, EUR 1470.50).

Minētajiem 35 parādniekiem tiks izsūtīti domes lēmums par NĪN parāda piedziņu. Šo lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. Pašvaldība vēl dos iespēju pāris nedēļu laikā parādniekam norēķināties, bet lēmums  par parāda piedziņu tiks nosūtīts Latgales apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam G. Rutkovskai. Tiklīdz tiesu izpildītājs uzsāks piedziņas procesu, izmaksas pieaugs, un parāda atmaksa būs finansiāli vēl sāpīgāka. Tāpēc pašvaldība aicina nekavēties ar norēķiniem par nekustamā īpašuma nodokli.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

28.12.2018 11.00 Ziemassvētku eglīte Blontu pagasta pirmskolas bērniem

21.12.2018 15.00 Ziemassvētku eglīte Pušmucovas pagasta pirmskolas bērniem

25.12.2018 21.00 Ziemassvētku balle (Pušmucovas TN)

30.12.2018 20.00 Gada noslēguma balle (Blontu TN)

27.12.2016 11.00 florbola turnīrs (SK Felicianovā)

Tradicionāli decembra nogalē tiek rīkots Ciblas novada atklātais florbola turnīrs. Šogad tas ar nosaukumu „Jaungada kauss 2018” notiks 27. decembrī pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā.

Aicinātas pieteikties komandas, kurās ir līdz 7 spēlētājiem. Starp tiem var būt 2 otrās līgas sportisti.

Pielikumā – turnīra Nolikums ar Pieteikuma anketu, kuru jāaizpilda un jāsūta uz e-pastu: aldons777@inbox.lv

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo