1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Tuvojas 15. novembris – NĪN nomaksas termiņš

Ceturtdiena, 02 novembris 2017 13:34

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka pēdējais 2017. gada nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ceturkšņa nomaksas termiņš ir 15. novembris, un iedzīvotājus aicina nekavēties ar nodokļa maksājumiem.

Ja NĪN netiek nomaksāts noteiktā termiņā, tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Jau tagad nokavējuma nauda tiek rēķināta par summām, kas nav nomaksātas līdz iepriekšējam termiņam. NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi bija noteikti 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.

Līdz 15. februārim Ciblas novada pašvaldība visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2017. gadam. Nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuru nosaka Valsts zemes dienests.

Ciblas novada pašvaldībā ir pāri par 3300 zemes īpašumu, kuriem tiek rēķināts nodoklis.

Informācija par NĪN ir pieejama: pagastu pārvalžu kasēs, kur var arī samaksāt nodokli, kā arī Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos.

Ja īpašnieks nebija saņēmis NĪN maksāšanas paziņojumu līdz 15. februārim, viņa pienākums bija mēneša laikā vērsties pašvaldībā, kura iekasē nodokli.
Maksāšanas paziņojums par NĪN ir administratīvs akts, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu. NĪN maksāšanas paziņojumam ir informatīvs raksturs, ikviens savu NĪN apmēru var apskatīt, izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē, un apmaksāt. Uzzināt NĪN apmēru piedāvā arī daļa banku savās internetbankās.

Cik liela ir nokavējuma nauda? Ja NĪN pamatsumma ir 100 eiro, par laikā nenomaksāto summu, kas jau skaitās pamatparāds, dienā tai klāt tiks skaitīti 5 centi. Parastā 30 dienu mēnesī tie ir jau 1,50 eiro.

Jāpiebilst, ka NĪN maksātājs saskaņā ar likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja naudas līdzekļiem, kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Turklāt šajā gadījumā nodokļa maksātājam papildus NĪN un nokavējuma naudai būs vēl jāapmaksā arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas.

Jau informējām, ka pēdējā domes sēdē 25. oktobrī deputāti nolēma uzsākt NĪN parāda piedziņu par 35 īpašniekiem. Kamēr lēmums nav nodots zvērinātam tiesu izpildītājam, nodokļa maksātājam ir iespēja vērsties pašvaldībā un vienoties par parāda atmaksas grafiku un nomaksāt parādu pašvaldībai pa daļām.

Nekustamā īpašuma nodoklis ir vienīgais, kas 100% tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā un tiek izlietots likumā „Par pašvaldībām» noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai, piemēram, sociālā palīdzības sniegšanai, sabiedriskās kārtības, teritorijas labiekārtošanai, veselības un izglītības pieejamībai iedzīvotājiem.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

20.10.2018 19.00 Pašdarbnieku vakars (Ciblas TN)

20.10.2018 18.00 "Helovīns" (Pļena muižā)

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

VINGROŠANAS NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo