1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Budžets 2012

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novada pašvaldības 2012.g. Budžets

 1a.pielikums

Ciblas novada pašvaldības

2012.gada 26.janvāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1 , (protokols Nr.1.2.§)

 

Ciblas novada pašvaldības  2012.gada budžets

Pamatbudžets

Ieņēmumi

/latos/

1.1.0.0.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                                                 450782

4.1.0.0.  Nekustamā  īpašuma nodoklis                                                   80767

8.0.0.0   Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma                           400

9.0.0.0.  Valsts(pašvaldību)nodevas un kancelejas nodevas.              1150

10.0.0.0  Naudas sodi                                                                               2000

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi                                                  3030

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

18.6.1.0. Pašvaldības budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija        1500

18.6.2.0. Pašvaldības budžetā saņemtās v.budžeta mērķdotācijas   417145

18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda       435211

18.8.0.0 Pārējie transferti                                                                      65449

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām     32420

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                                               60250

 

kopā                                                                                                     1550104

Atlikums uz gada sākumu                                                                  249681

 

pavisam                                                                                             1799785

 

Domes priekšsēdētājs                          J.Dombrovskis

 Ekonomiste                                         Z.Pavlova

 

1c.pielikums

Ciblas novada pašvaldības

2012.gada 26.janvāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1, (protokols Nr.1.2. §)

 

Ciblas novada pašvaldības 2012.gada budžets

Speciālais budžets

Ieņēmumi

 

/latos/

Autoceļu fonds                                                                                       54043

Dabas resursu nodoklis                                                                        3500

Pārējie ieņēmumi                                                                                   550

 

Atlikums uz gada sākumu                                                                 36708

 kopā                                                                                                   94801

 

Domes priekšsēdētājs                        J.Dombrovskis

 Ekonomiste                                         Z.Pavlova               

   

1b.pielikums

Ciblas novada pašvaldības

2012.gada 26.janvāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1, (protokols Nr. 1.2.§)

 

Ciblas novada pašvaldības 2012.gada budžets

Pamatbudžets

Izdevumi

 

/latos/

 01.000  Vispārējās valdības dienesti                                                   200130

04.000  Ekonomiskā darbība                                                               39873

05.000 Vides aizsardzība                                                                      58445

06.000 Pašvaldību teritoriju mājokļu apsaimniekošana                  141255

07.000 Veselība                                                                                     29250

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija                                                           326143

09.000 Izglītība                                                                                     847713

10.000 Sociālā aizsardzība                                                                   139520

Kredītu atmaksa                                                                                    17156

 

kopā                                                                                                         1 799485

Līdzekļu atlikums gada beigās                                                                  300

 

Domes priekšsēdētājs                                       J.Dombrovskis

 Ekonomiste                                                      Z.Pavlova

 

 

1d.pielikums

Ciblas novada pašvaldības

2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1,

(protokols Nr.1.2. §)

 

 

Ciblas novada pašvaldības 2012.gada budžets

Speciālais budžets

Izdevumi

 

/latos/

Autotransports, ceļu uzturēšana                                              80000

Notekūdeņu apsaimniekošana./ DRN/                                   7500

Vides aizsardzība                                                                       3000

Teritoriju un mājokļu attīstība, apsaimn./pārējie ieņ./       466

 

Atlikums uz gada beigām                                                         3835

 

Kopā                                                                                          94801

Domes priekšsēdētājs                                 J.Dombrovskis

 Ekonomiste                                         Z.Pavlova

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo