1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Tiek organizēti skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

Ceturtdiena, 05 aprīlis 2018 12:40

PDF Drukāt E-pasts

Arī šogad Ciblas novada pašvaldība organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā (01.06.2018. – 31.08.2018) jauniešiem, kas mācās vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs. Piedāvājums attiecas uz tiem skolēniem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.

Pašvaldība aicina uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Ciblas novadā, piedāvāt darba vietas skolēniem. Pieteikumi rakstiski jāiesniedz līdz š. g. 18. maijam.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiks organizēts divos apakšpasākumos:

1. apakšpasākumu organizē un finansē Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar Ciblas novada uzņēmējiem;

2. apakšpasākumu – Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāli.

Abos apakšpasākumos viens skolēns drīkst būt nodarbināts pie darba devēja ne vairāk kā vienu mēnesi 7 stundas dienā (ja nav sasniedzis 18 gadu vecumu) vai 8 st. dienā (18 – 19 gadi).

Darba devējs nedrīkst nodarbināt savus pirmās pakāpes radiniekus (bērnus, brāļus, māsas).

Skolēnam noteikta šāda atlīdzība par pilnu nostrādāto darba laiku:

1. apakšpasākumā – 430 EUR mēnesī,

2. apakšpasākumā – 450 EUR mēnesī.

Ja nostrādātas tiek nepilnas darba dienas, tad atlīdzību proporcionāli samazina.

Pasākums tiek nodrošināts šādam darba vietu daudzumam:

1. apakšpasākumā – 8 (gadījumā, ja uzņēmēju aktivitāte būs zema, finansējums var tikt pārcelts uz otro apakšpasākumu, bet, ja uzņēmēju piedāvāto darba vietu skaits pārsniegs finansējuma apjomu, darba vietas tiks sadalītas proporcionāli saņemtajiem piedāvājumiem); 1 uzņēmējs drīkst nodarbināt ne vairāk kā 2 skolēnus;

2. apakšpasākumā – 10 (pa 2 darba vietām katrā novada pagastā, bet ja kāda no pagastiem bērni neizmantos darba iespējas un pasākumam nepieteiksies, tad vietas tiek atdotas citiem pagastiem proporcionāli pieteikumu skaitam).

Pasākuma finansēšanas būtiskākie nosacījumi:

1. apakšpasākumā – pašvaldība apņemas atmaksāt Darba devējam nodarbinātā Skolēna algu, bet Darba devējam jāsedz Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par katru nodarbināto jaunieti

2. apakšpasākumā – pašvaldība apņemas samaksāt nodarbinātā Skolēna algu 235.00 EUR apmērā (otru daļu – 215.00 EUR sedz NVA Ludzas filiāle) un segt Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par katru nodarbināto jaunieti 100% apmērā.

Abos apakšpasākumos pašvaldība apņemas apmaksāt nodarbinātā pilngadīgā skolēna obligāto veselības pārbaudi (ja to nosaka likumdošana) ne vairāk kā EUR 15 apjomā.

Pašvaldība slēgs Pakalpojuma līgumu ar darba devēju (apņemoties izmaksāt darba devējam finansējumu dotācijas veidā skolēna algas apmērā), savukārt darba devējs slēgs Darba līgumu ar skolēnu (ja darba devējs ir pašvaldības iestāde, tad Darba līgumu ar skolēnu slēgs pašvaldība).

Darba devējs maksās algu, VSAOI u.c. likumdošanā noteiktos nodokļus. Darba devējam līdz katra mēneša 5. datumam būs jāiesniedz Pašvaldībai pārskatu par faktiski nodarbināto skolēnu skaitu un izmaksām.

Skolēnu atlase un darba vietu piedāvājums (būtiskākie aspekti):

Skolēnu nodarbinātības pasākuma koordinatora pienākumus pašvaldībā veic izpilddirektore Ināra Sprudzāne.

Darba devējiem rakstiski jāpiesakās pašvaldībā līdz 2018. gada 18. maijam. Uzņēmēju saraksts un veicamie darbi pēc 21. maija tiks publicēti Ciblas novada pašvaldības mājas lapā.

Skolēniem pieteikumus pašvaldībā jāiesniedz līdz 2018. gada 18. maijam (2. apakšpasākuma kandidāti reģistrējas arī NVA Ludzas filiālē).

Skolēnu pieteikumus vērtēs un lēmumu pieņems ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija.

Ja pieteikušos skolēnu skaits pārsniegs finansējuma iespējas, tie tiks sakārtoti rindā pēc šādiem kritērijiem:

1)       bērns bārenis;

2)       aizbildniecībā vai audžuģimenē esošs bērns;

3)       nepilna ģimene (sastāvēšana civillaulībā netiks uzskatīta kā nepilna ģimene);

4)       daudzbērnu ģimene;

5)       abi vecāki bezdarbnieki;

6)       viens no vecākiem bezdarbnieks;

7)       trūcīgas ģimenes statuss;

8)       pārējie pretendenti.

Katrā no kategorijām priekšroka tiks dota skolēniem, kas nepiedalījās vasaras nodarbinātības pasākumos 2017. gadā.

Plašāka informācija – pašvaldības mājaslapā (www.ciblasnovads.lv), sadaļā „Pašvaldība”, „Nolikumi”.

Afiša

19.03.2019 15.00 Kolnasāta aicynoj. (Pušmucovas bibliotēkā)

01.07.2019 Ciblas vidusskola apkopo stāstus.(Ciblas vidusskola)

30.03.2019 19.00 "Ciblas novada uzņēmējs 2018" (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo