1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Iedzīvotāju aptaujas rezultātu kopsavilkums

Trešdiena, 16 maijs 2018 07:30

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novada pašvaldība 2017. gada 23. novembrī pieņēma domes lēmumu par attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi. Uzsākot darbu, ir svarīgi uzzināt iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, par esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Iedzīvotāji tika lūgti piedalīties anonīmā aptaujā. Aptauja tika publicēta pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv un bija pieejama visās novada bibliotēkās.

Aptaujā piedalījās 74 respondenti – 60 (81%) sievietes un 14 (19%) vīrieši. No Ciblas pagasta saņēmām 23 aptaujas anketas, no Pušmucovas pagasta - 15 anketas, no Zvirgzdenes pagasta – 13 anketas, no Līdumnieku pagasta - 11 anketas, no Blontu pagasta – 8 anketas, 4 - no citu novadu iedzīvotājiem.

Viens aptaujas dalībnieks bija vecumā līdz 19 (1.3%) gadiem, astoņi vecumā no 20-29 (10.8%) gadiem, piecdesmit divi vecumā no 30-59 (70.3%) gadiem un trīspadsmit vecumā virs 60 (17,6%) gadiem. Četrdesmit diviem (57%) aptaujas dalībniekiem ir augstākā izglītība, divdesmit astoņiem (37%) - vidējā izglītība, bet četriem (6%) – pamatizglītība. Aptaujā piedalījās 62 novada iedzīvotāji un 12 iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus novada, bet strādā mūsu novadā.

Personīgo transportu nokļūšanai no dzīvesvietas uz darbu vai pilsētu, uz kultūras pasākumiem vai pie ārsta izmanto 51 aptaujas dalībnieks, gan personīgo, gan sabiedrisko transportu izmanto 27 aptaujas dalībnieki, pārsvarā tie ir Ciblas un Pušmucovas pagasta iedzīvotāji, jo tur vēl saglabājušies daži sabiedriskā transporta maršruti, 4 ir norādījuši, ka izmanto gan sabiedrisko, gan pašvaldības transportu.

Mūsu novada iedzīvotāji izmanto gan novadā esošo iestāžu pakalpojumus, gan kaimiņu novadu (biežāk Ludzas novada) iestāžu pakalpojumus. No aptaujātajiem iedzīvotājiem 41 izmanto Ciblas novada un 9 Ludzas novada izglītības iestāžu pakalpojumus, kultūras iestāžu pakalpojumus izmanto attiecīgi 54 un 15, kultūras pasākumus Rēzeknē un Rīgā apmeklē 22 aptaujas dalībnieki. 26 aptaujātie sporta iestādes apmeklē mūsu novadā, 18 aptaujātie izmanto Ludzas novada sporta iestādes. Pārtikas, nepārtikas veikalus un tirgu plašā mērā izmanto Ludzā un Rēzeknē, tomēr puse no aptaujātajiem iepērkas vietējos veikalos. Tāpat arī ārstniecības iestādes vienādā daudzumā apmeklē savā novadā un Ludzas novadā, tomēr daudzi ir spiesti braukt uz Rēzekni, Daugavpili un Rīgu.

Jautāti par priekšrocībām novada attīstības veicināšanai, aptaujas dalībnieki pirmajā vietā ir ierindojuši tūrisma un atpūtas iespējas ( 57), otrajā vietā ir ģeogrāfiskais izvietojums (34), trešajā vietā ierindojusies dabas resursu pieejamība (26), tad seko zinoši un iniciatīvas bagāti iedzīvotāji (21) un vienādu atbalstu ieguvusi daudznacionālā kultūra (10) un attīstīta ceļu infrastruktūra (10).

Runājot par dzīvesvietā saņemtajiem pakalpojumiem, 30 % aptaujāto norāda, ka dzīvo privātmājās un nesaņem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, pārējie 70% norāda, ka minētie pakalpojumi ir pieejami. Daudzstāvu māju iedzīvotāji lielākā daļa neizpratnē par namu apsaimniekošanas un teritorijas labiekārtošanas pakalpojumiem, neizprot kā tie izpaužas, lai gan puse no aptaujātajiem ir atzīmējuši, ka šie pakalpojumi ir pieejami. 38 respondenti atzīmējuši, ka izmanto sabiedrisko transportu, savukārt Zvirgzdenes pagasta iedzīvotāji atzīmē, ka viņiem jau vairāk nekā 10 gadus sabiedriskā transporta maršruti ir slēgti.

Vispārējās izglītības pakalpojumus izmanto 51 iedzīvotājs, un 59 izmanto pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 14 - interešu izglītības pakalpojumus un 37 šos pakalpojumus izmanto ārpus novada. Jauniešu lietu darbībā savā novadā iesaistās 32, sporta pasākumos 34 novada aptaujātie iedzīvotāji, bet Ludzas novadā jauniešu un sporta dzīvē piedalās 15 aptaujātie.

Kultūras un izklaides pasākumus novadā apmeklē 46, bet ārpus novada 8 aptaujas dalībnieki.

Svarīga sadaļa ir veselības aprūpe, kur sava novada iestādes apmeklē 43 aptaujātie, 9 brauc tālāk uz Ludzu, Rēzekni vai Rīgu meklēt palīdzību. Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes pakalpojumus ir izmantojuši 41 aptaujātais, bet 6 norādījuši, ka šādi pakalpojumi viņiem nepienākas.

Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu apmierināti ir 30 aptaujātie un 18 ir norādījuši, ka viņiem nav bijusi nepieciešamība izmantot sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojumus.

Jāpiezīmē, ka daudzi aptaujātie norādīja uz to, ka novada domē ir laipni un atsaucīgi darbinieki.

Problēmas, kas visvairāk uztrauc novada iedzīvotājus, ir:

1. Policijas bezspēcība sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

2. Dzeramā ūdens kvalitāte, jo ūdens paliek dārgāks, bet brīžiem uzturā nav lietojams.

3. Augstais bezdarba līmenis.

4. Liels to iedzīvotāju skaits, kuri neko negrib darīt, bet tikai saņemt pabalstus.

5. Iedzīvotāju, tostarp arī jauniešu, nodzeršanās.

6. Jauniešu aizplūšana no novada, līdz ar to arī dzimstības samazināšanās.

7. Iedzīvotāju kūtrums un vienaldzība pret apkārt notiekošo.

8. Meliorācijas sistēmu aiziešana postā.

9. Valsts ceļu stāvoklis, protams arī dažu pašvaldības ceļu stāvoklis.

10. Daudzstāvu māju jumti un tukšie, neapkurinātie dzīvokļi.

11. Bardaks ap daudzstāvu mājām un arī individuālajām mājām ciematā un laukos.

12. Mazā biznesa neesamība ( nav aptieku, frizētavu, kosmetologa, ēdināšanas pakalpojumu).

13. Klaiņojošie suņi.

14. Samazinās sabiedriskā transporta maršrutu skaits.

15. Reti pieņem ģimenes ārsti.

16. Nav jūtams administratīvās komisijas darbs.

17. Slikts apgaismojums Pušmucovas ciemata centrā no veikala uz Mežernīku ceļu.

18. Nelietderīga pašvaldības līdzekļu ieguldīšana.

No iedzīvotājiem saņemtie priekšlikumi turpmākai attīstībai:

1. Veselības aprūpes un izglītības iestāžu saglabāšana.

2. Vietējās kultūrvēstures pieminekļu apzināšana un saglabāšana.

3. Darbavietu radīšana, palīdzība jaunajiem uzņēmējiem.

4. Darba tikuma audzināšana skolā un ģimenē.

5. Dzīvokļu saimniecības sakārtošana, graustu nojaukšana.

6. Aktīvāka projektu līdzekļu piesaiste un apguve.

7. Skolā rast iespēju iegūt traktorista tiesības.

8. Policijai veikt preventīvo darbu jauniešu vidū.

9. Rast iespēju iedzīvotājiem pamācīties projektu rakstīšanu un apguvi.

10. Saglabāt mūsu dabas bagātības - ogām bagātos purvus.

11. Ierīkot peldvietas, labiekārtot bērnu laukumiņus.

12. Lucmuižā rast telpas kultūras pasākumu organizēšanai.

13. Pilnvērtīgi izmantot Lucmuižas pludmali un sporta laukumu (nekādi pasākumi nav notikuši), organizējot aktīvo atpūtu bērniem un jauniešiem.

14. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana.

15. Apsekot privātās mājas un uzlikt sodu par mājas un apkārtnes nesakopšanu.

16. Biežāk rīkot sapulces un pārrunas ar iedzīvotājiem.

17. Lucmuižā priekš daudzstāvu mājām uzbūvēt kopējos malkas šķūnīšus.

Paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā. Ir daudzi vērā ņemami aizrādījumi un arī priekšlikumi. Darbs vainagosies ar panākumiem tikai tādā gadījumā, ja visi strādāsim kopā un būsim atbildīgi katrs par savu rīcību.

Afiša

Tiks ieskandināts "Ilžas" jaunais mūzikas albums

6. aprīlī plkst.15.00 Ciblas Tautas namā tiks ieskandināts Ciblas folkloras kopas „Ilža” jaunais mūzikas albums „Ludzas igauņu dziesmas”, kurā iekļautas 18 dziesmas.

Ludzas igauņu dziesmas ir unikāla un maz zināma Latgales bagātīgās folkloras daļa. Folkloras kopa „Ilža” ir izveidojusi dziesmu programmu, piešķirot jaunu skanējumu Ludzas igauņu muzikālajam mantojumam.

Plašāka informācija par albuma tapšanu -

http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2143:ilzzaigaunufolklora&catid=107:citi&Itemid=403

06.04.2019 13.00 "Satiec savu meistaru". (Ciblas TN)

06.04.2019 15.00 Folkloras kopas "ILŽA" mūzikas albūma ieskandināšana. (Ciblas TN)

01.07.2019 Ciblas vidusskola apkopo stāstus.(Ciblas vidusskola)

30.03.2019 19.00 "Ciblas novada uzņēmējs 2018" (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo