1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti

Pirmdiena, 29 aprīlis 2013 10:28

PDF Drukāt E-pasts
 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti

Ciblas novadā

Kandidātu skaits: 41       Sarakstu skaits: 4

Dzimums Vīrieši:      22       /53.66 %/

                   Sievietes:  19   /46.34 %/

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2013.gada 1.jūniju

21 - 30 gadi: 5   / 12.20 % /          31 - 40 gadi: 11     /26.83 %/     41 - 50 gadi: 14         /34.15 %/

 

Vidējais vecums: 43 gadi                Vecākais kandidāts: 65 gadi                   Jaunākais kandidāts: 21 gadi

 

Kandidēšanas pazīme

Dzīvo:   40 /97.56 % /                                 Ir tikai īpašums: 1 /2.44 %/

 

 

Zaļo un Zemnieku savienība, LATGALES PARTIJA

 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Darbavieta, amats

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Juris Dombrovskis

Inese Birska

Alla Ločmele

Gunta Stolere

Valdis Naglis

Marina Barkāne

Sarmīte Leščinska

Antons Turlajs

Aldis Tihovskis

Valfrēds Miezītis

Laura Kalvāne

Ēriks Astičs

1958

1966

1956

1973

1961

1965

1962

1955

1973

1956

1991

1968

Ciblas novada pašvaldība, priekšsēdētājs

Nodarbinātības Valsts aģentūra, koordinējošais eksperts

Pušmucovas pamatskola, direktore

Blontu pirmsskolas izglītības iestāde, vadītāja

Ciblas novada pašvaldība, vokālā ansambļa pulciņa vadītājs

Ciblas novada pašvaldība, lauku attīstības speciālists

Ciblas vidusskola, direktora vietnieks izglītības jautājumos

Ciblas novada pašvaldība, elektriķis

Ciblas novada jauniešu centrs, jauniešu centra vadītājs

Piemājas saimniecība, mājsaimnieks

Rēzeknes Augstskola, studente

Zemnieku saimniecība "Rasiņas", zemnieks

ZZS un Latgales partijas priekšvēlēšanu programma

Mūsu mērķis ir novadā nodrošināt godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem  novada iedzīvotājiem, līdzsvarotu visa novada attīstību. Rūpēsimies par sociāli visneaizsargātākajiem, izglītosim un audzināsim jaunatni, sadarbosimies ar zemniekiem un uzņēmējiem, uzlabosim novada infrastruktūru.

Pieredze, prasme un kopīgs darbs ir mūsu novada nākotnes pamats.

 

Pašvaldības darbs

 

-nodrošināsim efektīvu novada pārvaldi, izmantojot budžeta  līdzekļus  iedzīvotāju interesēs;

-nodrošināsim pagasta pārvaldēs pakalpojumu pieejamību tuvāk iedzīvotājiem;

-uzlabosim iedzīvotāju informēšanas sistēmu, izmantojot mājas lapu, Ciblas novada ziņas un citus masu saziņas līdzekļus.

 

Tautsaimniecības attīstība

-nodrošināsim uzņēmējiem, lauksaimniekiem konsultantu un attīstības nodaļas speciālistu pakalpojumus, veicinot vietējo  lauku uzņēmēju aktivitātes projektu izstrādē un ES līdzekļu piesaistē;

-izveidosim konsultatīvo padomi sadarbībai un informācijas apmaiņai ar vietējiem uzņēmējiem;

-atbalstīsim lauku tūrismu, popularizējot novada dabas un kultūrvēsturiskos objektus;

-izveidosim fondu jauno uzņēmēju atbalstam;

-uzturēsim un paplašināsim sakarus ar kaimiņu novadiem, turpināsim pārrobežu sadarbību.

 

Komunālā saimniecība

-uzlabosim ūdens kvalitāti novada ciematos un sakārtosim notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

-turpināsim atjaunot un uzlabot  komunālās tehnikas bāzi;

-rūpēsimies par pašvaldības ceļu tīkla  sakārtošanu un ielu apgaismojuma uzlabošanu;

-turpināsim pašvaldības dzīvojamā fonda uzlabošanu.

 

Izglītība, kultūra, sports, reliģija

-saglabāsim un attīstīsim izglītības un kultūras iestādes novadā;

-nodrošināsim finansējumu, lai īstenotu izglītojamo tiesības bez maksas iegūt izglītību pašvaldības dibinātās iestādēs;

-turpināsim  materiāli stimulēt izcilākos skolēnus (olimpiāžu, sacensību un  konkursu uzvarētājus);

-atbalstīsim  un pilnveidosim interešu izglītību novadā, paplašināsim jauniešu  centra darbību;

-nodrošināsim brīvpusdienas visiem 1.-4. klašu skolēniem novada skolās;

-atbalstīsim bērnu  un jauniešu pasākumus;

-izveidosim fondu jauniešu projektu atbalstam;

-ieviesīsim stipendiju sistēmu vidusskolā;

-sadarbosimies ar tradicionālo reliģisko konfesiju draudzēm, atbalstīsim dievnamu un kapsētu uzturēšanu,

-turpināsim tradīciju rīkot novada svētkus.

 

Sociālā  palīdzība un veselības aprūpe

-sniegsim sociālo palīdzību trūcīgajiem un sociāli visneaizsargātākajiem  iedzīvotājiem;

-izveidosim sociālās aprūpes  māju uz likvidējamās Cirmas pamatskolas bāzes;

-saglabāsim primārās veselības aprūpes pieejamību visos pagastos;

-iesaistīsim bezdarbniekus sabiedriski derīgajos  darbos, subsidētajās darba vietās,  sadarbojoties ar

Nodarbinātības Valsts  aģentūru;

-nodrošināsim iedzīvotājiem iespēju  nokļūt uz pagastu centriem ar skolēnu autobusiem.

 

Sabiedriskā  kārtība

-sadarbojoties ar Valsts policiju un zemessardzi, nodrošināsim  kārtību masu pasākumos un ikdienā.

Savam novadam

 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Darba vieta, amats

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Renāte Mikaskina

Aleksejs Ivanovs

Ritvars Trons

Ainārs Kopeika

Aigars Mazaļevskis

Imants Sadovskis

Juris Tumuļkāns

Andris Zeļčs

Aldis Kuzņecovs

1986

1981

1989

1972

1976

1969

1962

1981

1978

Ciblas vidusskola, skolotāja

SIA "Staupine", valdes loceklis

z/s "Granti", īpašnieks

SIA "VELS", tirdzniecības vadītājs

z/s "Vītoli 2", pārvaldnieks

izdienas pensionārs

A/S "VIRŠI-A", degvielas uzpildes stacijas operators

z/s"Kristinki", kravas automašīnas vadītājs

bezdarbnieks

 

Savam novadam

Priekšvēlēšanu programma

 

PRIORITĀTES

1.                 Izglītība un kultūra

Atbalstīsim ar izglītību un kultūru saistītās iestādes, pašdarbības kolektīvus, kultūras pasākumus. Uzlabosim izglītības un kultūras iestāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu.

2.                 Sociālā labklājība

Uzlabosim un pilnveidosim sociālo aprūpi un medicīnas pakalpojumu pieejamību visā novadā. Atbalstīsim nevalstisko organizāciju veidošanos un darbību, dodot tām iespēju iesaistīties pašvaldības funkciju realizēšanā.

3.                 Infrastruktūra

Ceļi, transports, komunikācijas sistēmas nodrošina ikviena novada iedzīvotāja ikdienas dzīves funkcionēšanu un veicina tautsaimniecības attīstību, tāpēc mēs plānosim ceļu un namu koplietošanas telpu remontus, paaugstinot tiem izvirzāmās kvalitātes un garantijas prasības, uzlabosim dzeramā ūdens kvalitāti, kā arī piesaistīsim Eiropas Savienības fondu līdzekļus autoceļu remontam un daudzdzīvokļu namu siltināšanai.

4.                 Uzņēmējdarbības vide

Veicināsim uzņēmējdarbības attīstību un sniegsim atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai attīstīšanai, radot jaunas un nostiprinot iepriekš esošas darba vietas novadā. Atbalstīsim un veidosim sadarbību ar visu nozaru pārstāvjiem.

5.                 Vides aizsardzība

Lai Ciblas novads kļūtu „zaļš”, sakopts un videi draudzīgs, veicināsim dabu saudzējošu saimniekošanu un enerģiju taupošu tehnoloģiju izmantošanu.

6.                 Ciblas novada daudzpusīga attīstība

Pašvaldības finansējumu , nosakot prioritātes un ņemot vērā iedzīvotāju intereses, izmantosim pārdomāti un mērķtiecīgi. Katrs būsim atbildīgs par novada attīstību. Savu darbu organizēsim tā, lai iespējami vairāk piesaistītu novada attīstībai gan valsts investīcijas, gan ES fondu līdzekļus. Mēs radīsim iespēju saņemt kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus visiem iedzīvotājiem visā novada teritorijā.

Programmas realizēšanas rezultāts

• Mācību un darba process novada izglītības iestādēs tiks atbalstīts un stimulēts. Izglītība būs kvalitatīva un konkurētspējīga.

• Svētku, tradīciju, kultūras un sporta pasākumu organizēšanas atbalsts radīs iespēju katram izvēlēties veidu, kā pavadīt savu brīvo laiku novadā.

• Novada ekonomiskā, sociālā, kultūras un arī apkārtējā vide būs sakārtota, sadarbojoties gan ar uzņēmējiem, gan ar pašvaldības iestādēm – tautas namiem, bibliotēkām, jauniešu centru, nevalstiskajām organizācijām, sociāli informatīvo centru, medicīnas iestādēm, baznīcām u.c..

Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"

 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Darbavieta, amats

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sniedze Irbe

Staņislavs Dukulis

Andris Malahovs

Olga Maļavkina

Jolanta Prīdāne

Ināra Sprudzāne

Pēteris Burbo

Voldemārs Īvulis

Inta Tarasova

Jeļena Fjodorova

Gaļina Leitāne

1990

1956

1966

1969

1974

1967

1958

1948

1968

1980

1967

Individuāli praktizējoša juriskonsulte, juriskonsulte

SIA "Vels", Lietvedis

SIA "V-Alans", Valdes loceklis

SIA "LIOveta", valdes priekšsēdētāja

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka, Bibliotēkas vadītāja

Ciblas novada pašvaldība, Attīstības nodaļas vadītāja

Ciblas novada dome, metinātājs-mehāniķis

Pensionārs

bezdarbniece

bezdarbniece

SIA "Vagunta", pārdevēja

Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"

Priekšvēlēšanu programma

 

 

Latvija ir demokrātiska valsts, kurā vara pieder Latvijas tautai, tas ir pilsoniskai kopienai. Latvijas valsts uzdevums ir kalpot tās iedzīvotājiem, nodrošinot viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības. Latvijas tautai ir jādzīvo laimīgi un jābūt brīvai. "Saskaņas Centrs" darīs visu, lai nodrošinātu tautas iespējas paust savu patieso gribu, lai paplašinātu demokrātiskas līdzdalības iespējas un ierobežotu politiķu un ekonomisko grupējumu iespējas manipulēt ar tautas gribas izpausmēm.

Ciblas novads ir bagāts ar skaistām vietām, dabu un galveno vērtību  - šī novada iedzīvotājiem. Tas nozīmē vienlīdzīgu cieņpilnu attieksmi pret jebkuru cilvēku neatkarīgi no viņa mantiskā stāvokļa, dzimuma, vecuma, etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, dzimtās valodas vai politiskajiem uzskatiem. "Saskaņas Centrs" Ciblas novada iedzīvotājiem nepiedāvā neiespējamo – tikai reālo: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, izskatīt iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus un sniegt atbildi likumā noteiktajā kārtībā un termiņā, gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, uzlabot infrastruktūru, gādāt par iedzīvotāju izglītību, piesaistīt ESF projektu līdzfinansējumu, rūpēties par kultūru, sporta aktivitātēm, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. "Saskaņas Centrs" iestājas par nodokļu atlaidēm: ģimenēm ar bērniem, uzņēmējiem, kas nodarbina jauniešus vecumā līdz 25 gadiem. "Saskaņas Centrs" iestājas par to, lai Ciblas novadā paaugstinātos iedzīvotāju dzīves līmenis un kvalitāte, ikviena cilvēka sociālā aizsardzība, tādas valsts un pašvaldību finansiāli garantētas sociālās drošības sistēmas izveide, kas reāli nodrošinās iedzīvotājus vecumdienās un aizsargās viņu bērnu piedzimšanas gadījumā un to audzināšanā, kā arī sociāla riska gadījumos (slimība, darba zaudējums, tuvinieku nāve).

Mūsu galvenajai problēmai - grimšanai nabadzībā un sociālās spriedzes pieaugumam - nav tautības vai valodas īpašību. Bet daudzie politiskie spēki, kuri pārstāv gan latviešu intereses, gan nacionālo mazākumtautību intereses, turpina uzsvērt nacionālos un vēstures jautājumus, izvairoties risināt sociālas un ekonomiskas problēmas. Šajos apstākļos "Saskaņas Centrs" aicinās citus politiskos spēkus visu uzmanību veltīt visu augstāk minēto uzdevumu risināšanai un neslēpt savus nodomus un kompetenci minētajās jomās aiz diskusijām par strīdīgiem vēstures jautājumiem.

Likteņdzirnas

 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Darbavieta, amats

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Aivars Rikums

Viesturs Rancāns

Andris Žeikars

Sandra Soikāne

Ināra Dovgiallo

Andris Mičuļs

Lilija Protasova

Dzintra Dzerkale

Anita Grahoļska

1964

1975

1958

1967

1970

1980

1951

1986

1973

SIA "Dimants AR", valdes loceklis

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, OMT vadītājs

SIA ''Blonti", inženieris

m. Kociņi, c. Felicianova, Ciblas pag., kurinātāja

Pušmucovas pamatskola, mūzikas skolotāja

Ezersalas speciālā internātskola, kurinātājs

zemnieku saimniecība "Tauriņi", mājsaimniece

Rēzeknes tiesu nams, administratīvā rajona tiesa, tiesas sēžu sekretāre

Blontu pirmsskolas izglītības iestāde, pirmsskolas skolotāja

 

Likteņdzirnas

Priekšvēlēšanu programma

1. Izglītības jomā:

1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un pilnvērtīgu pamatizglītību un interešu izglītību.

1.2. Attīstīt skolu materiāltehnisko bāzi (iegādāties mācību grāmatas, nepieciešamo inventāru).

1.3. Piešķirt finansiālu atbalstu centīgiem un sekmīgajiem skolēniem un studentiem.

1.4. Piešķirt finansiālu pabalstu mācību iestāžu absolventiem.

1.5. Sadarboties ar citu novadu izglītības iestādēm.

 

2. Kultūras vidē:

2.1. Īstenot kultūras pasākumus.

2.2. Bibliotēkās nodrošināt pilnvērtīgu grāmatu un preses izdevumu klāstu, nodrošināt iedzīvotājiem interneta pieejamību.

2.3. Sporta attīstīšana, rīkot sporta sacensības, sporta laukumu ierīkošana.

2.4. Pašdarbības kolektīvu darbības atbalstīšana (folkloras kopas, deju kolektīvi, teātra nodarbības u.c.).

2.5. Kultūras tradīciju saglabāšana (tradicionālo svētku pasākumu rīkošana).

2.6. Rīkot konkursu "Sakoptākā sēta".

2.7. Rīkot orientēšanās sacensības, pārgājienus un makšķerēšanas turnīrus.

2.8. Veicināt novada tūrisma attīstību (tūrisma takas ar šķēršļiem izveidošana).

2.9. Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu (kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzība).

2.10. Nodrošināt aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos novada darbībās, piešķirot dažādas balvas par piedalīšanos.

2.11. Bērnu spēļu laukumu ierīkošanu.

2.12. Oficiālās peldvietas ierīkošana.

2.13. Novada muzeju uzturēšana kārtībā.

 

3. Uzņēmējdarbība:

3.1 Ātra un kvalitatīva, pilnīga informācijas pieejamība lauksaimniekiem, rīkojot sapulces par jaunumiem likumdošanā un finansējuma piesaistīšanā.

3.2. Atbalstīt uzņēmējdarbības formas un cilvēku idejas, kas būtu novada attīstību veicinošs faktors.

3.3 Pārrobežu sadarbība.

 

4. Sociālais nodrošinājums

4.1. Nodrošināt veselības aprūpi, saglabāt medpunktus

4.2.Nodrošināt transportu bērniem uz skolu, novada iedzīvotājiem dažādos pasākumos un nepieciešamības gadījumos

4.3. Sakārtot un labiekārtot novada teritoriju

4.4. Nodarbināt jauniešus (pasākumu organizēšanā, talkās, brīvprātīgajā kā arī par samaksu darbā)

4.5. Ceļu infrastruktūras sakārtošana

 

5. Novada pašvaldības darbība:

5.1. Vienmērīga novada pagastu attīstība.

5.2. Aktīva iesaistīšanās jaunos ES un valsts atbalsta projektos.

5.3. Samērīga nodokļu iekasēšanas kārtība.

5.4. Cieša sadarbība ar valsts iestādēm (piem. VARAM).

5.5. Nodrošināt administratīvās kārtības ievērošanu.

5.6. Ņemt vērā novada iedzīvotāju priekšlikumus un ieteikumus.

5.7. Informēt novada iedzīvotājus par aktualitātēm.

5.8. Atbalstīt novada avīzes izdošanu.

5.9. Nodrošināt sociālos pabalstus, tiem iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams.

5.10. Racionāli apsaimniekot esošos un piešķirtos budžeta līdzekļus.

5.11. Ierīkot apgaismojumu novada centros.

5.12. Sniegt finansiālu atbalstu bēru, laulības reģistrācijas, bērnu piedzimšanas, ārkārtas gadījumu brīžos.

5.13. Uzlabot iedzīvotāju drošību un aizsardzību.

5.14. Kontrolēt, lai tiktu sakoptas privātmāju un lauksaimniecības zeme tiktu uzturēta atbilstošā kārtībā.

5.15. Aizsargāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārdošanu ārzemniekiem.

 

 

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo