1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Attīstības programmas īstenošanas pārskats par 2012.gadu

Piektdiena, 28 jūnijs 2013 06:35

PDF Drukāt E-pasts

Attīstības programmas īstenošanas pārskats par 2012.gadu.


   Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, kurā definēta Ciblas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam. Ciblas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt īstenojot 42 uzdevumus atbilstoši astoņām izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.

   Attīstības programmas uzraudzības mērķis ir izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

   Attīstības programmas uzraudzības procesā ir izveidota uzraudzības rādītāju datu bāze(tabula), kurā tiek apkopoti dati pa pozīcijām par sociālekonomiskajiem rādītājiem. Katru gadu tiek sastādīts uzraudzības ziņojums. Pēc 3 gadiem tiks sastādīts pārskata ziņojums par attīstības programmas ieviešanu.

   Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienā:

   1.Resursu piesaistei izstrādāti un iesniegti projekti Ls 172 953 vērtībā.

   2.Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte 2 ciematos.

   3.Uzlaboti pašvaldības grantētie ceļi 40 km garumā.

   Noteikto darbības rādītāju izpildes progress:

īpašs progress nav gaidāms, jo kopējā situācija reģionā un novadā nav orientēta uz strauju izaugsmi un attīstību. Samazinās dzimstība, palielinās mirstība, joprojām pastāv darbaspēka migrācija uz ārzemēm.

   Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums:

   1.Palielinājies bezdarba līmenis par 0,5%, jo samazinās darba vietu skaits gan pašvaldības iestādes, gan pie privātajiem uzņēmējiem.

   2.Samazinājies trūcīgo personu skits, jo mainījās noteikumi statusa piešķiešanai.

   3. Likvidējās viena zobārstu prakse, jo nebija pietiekams apmeklējums.

   4. Tika slēgta viena aptieka sakarā ar īpašnieces nāvi.

   5. Palielinājās izsniegto zvejas atļauju skaits, jo daudziem bez darba palikušiem cilvēkiem tas ir iztikas avots.

   Secinājums:

Vienu gadu pēc apstiprinātās attīstības programmas rādītāju analīzes redzam, ka iedzīvotāju skaits novadā samazinās, dabiskais pieaugums ir ar mīnus zīmi, samazinās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, jo jaunieši izbrauc uz ārzemēm darba meklējumos un uz mācībām. Kopējā valsts politika nav orientēta uz lauku attīstību un lauku teritorijas kā dzīves vides saglabāšanu.

   Pielikumā: ikgadējā pārskata rādītāju tabula.

 

Attīstības nodaļas vadītāja                                                                                                                                                                      I.Sprudzāne

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

17.08.2019 Pilngadības svētki. (Zvirgzdenes estrādē)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo