1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Attīstības programma

Ciblas novada attīstības programma

Pirmdiena, 22 jūlijs 2019 17:09

attistibas_pr

 

 

 

 

Pārskats par Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un vides pārskata

1.redakcijas publisko apspriešanu

 

Atbilstoši novada domes 2011.gada 29.jūnija lēmumam Nr.6. § 4., tika organizēta Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Ar novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam un vides pārskata 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 11.jūlija līdz š.g. 22.augustam varēja iepazīties:

 • novada domes sēžu zālē darba dienās no 8.00 līdz 16.00, adrese: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads,
 • novada domes mājas lapā www.ciblasnovads.lv

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada attīstības programmas1.redakciju varēja iesniegt līdz 2011.gada 22.augustam.

Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksme notika 2011.gada 9.augustā plkst.13.00 novada doms sēžu zālē: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads. Piedalījās novada vadība, domes deputāti, SIA „Sustainable Advanced Solutions” pārstāvji un interesenti, kopumā 17 cilvēki.

Sabiedriskās apspriešanas laikā no juridiskām vai fiziskām personām netika saņemts neviens rakstisks iebildums par Attīstības programmu vai Vides pārskatu. No atbildīgajām institūcijām saņemtie atzinumi ir pozitīvi. Tajos norādītās neprecizitātes tika novērstas. Izstrādātā Attīstības programmas gala redakcija un Vides pārskats tika apstiprināti un iesniegti Latgales plānošanas reģionā un Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

 

2011.gada 31.augustā

 

Kontaktpersona: Vija Tabūne Ciblas novada teritorijas plānotāja tālr.29416753

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 


Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Pirmdiena, 22 jūlijs 2019 17:09

attistibas_pr

Atbilstoši novada domes 2011.gada 29.jūnija lēmumam Nr.6. § 4., tiek organizēta novada attīstībasprogrammas 2012.-2018.gadam un vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

1.Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.
2.Ar novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam un vides pārskata 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 11.jūlija līdz š.g. 22.augustam var iepazīties:
 • novada domes sēžu zālē darba dienās no 8.00 līdz 16.00, Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads,
 • novada domes mājas lapā www.ciblasnovads.lv
3.Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada attīstības programmas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2011.gada 22.augustam:
 • novada domes ēkā 2.stāvā pie sekretāres,
 • sūtot pa pastu uz adresi: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV 5706,
 • elektroniski - uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
4.Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2011.gada 9.augustā plkst.13.00 novada doms sēžu zālē: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.
Kontaktpersona:
Vija Tabūne
Ciblas novada
Teritorijas plānotāja
tālr.29416753
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

         

Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Pirmdiena, 22 jūlijs 2019 17:09

attistibas_pr

Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadiem izstrādes uzsākšanu

 

Saskaņā ar Ciblas novada domes 2011.gada 26. janvāra lēmumu „Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadiem izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.1, 5.§) uzsākta Ciblas novada attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.


Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Nr.

p.k.

Pasākums

Termiņš

1.

Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei

 

1.1.

Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

2011.gada janvāris

1.2.

Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”

2011.gada februāris

1.3.

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā

2011.gada februāris - marts

1.4.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā

2011.gada februāris - marts

1.5.

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana

2011.gada februāris - marts

1.6.

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)

2011.gada februāris - marts

1.7.

Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana

2011.gada februāris – marts, aprīlis

2.

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde


2.1.

1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

2011.gada   marts, aprīlis

2.2.

2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde

2011.gada marts

2.3.

3.posms – Rīcības plāna izstrāde

2011.gada marts

2.4.

4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde

2011.gada marts

2.5.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā

2011.gada aprīlis, maijs

3.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums


3.1.

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai

2011.gada  maijs

3.2.

Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde

2011.gada maijs, jūnijs

4.

Publiskā apspriešana


4.1.

Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

2011.gada  jūnijs, jūlijs

4.2.

Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”

2011.gada jūlijs

4.3.

Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana

Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm

2011.gada  augusts, septembris

4.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana

2011.gada septembris

4.5.

Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana

2011.gada septembris

4.6.

Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”

2011.gada septembris

5.

Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana


5.1.

Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus

2011.gada oktobris, novembris

5.2.

Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”

2011.gada novembris

5.3.

Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai

2011.gada novembris, decembris

6.

Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana


6.1.

Plānošanas reģiona un  Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)

2012.gada janvāris

6.2.

Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā

2012.gada janvāris

6.3.

Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana plānošanas reģionam

2012.gada janvāris

 

Attīstības programmas izstrādes vadītāja - Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja INĀRA SPRUDZĀNE, T.657 00 844, Fax 65700894, mob. tel.29711939, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības programmas izstrādei adresējami Ciblas novada pašvaldībai: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV5706, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi no 2011.gada 15.februāra līdz 2011.gada 16.maijam.

Ciblas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.


Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo