1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Teritorijas plānojums

Papildus prasības purvu izmantošanā

Piektdiena, 23 augusts 2019 06:44

Par saistošo noteikumu izpildi.

Papildus prasības teritoriju izmantošanai.

Papildus prasības purvu izmantošanā

Aizliegts:
               1. Piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;
               2. Bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī citus infrastruktūras objektus;
               3. Uzstādīt vēja ģeneratorus;
               4. Pļaut pļavas, ganības un tīrumus virzienā no malām uz centru;
               5. Veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām;
               6. Ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
               7. Izmantot speciālās vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā.
Atļauts:
               1. Savvaļas sēņu, augu un to produktu vākšanu, nebojājot zemsedzi;
               2. Melleņu lasīšana sezonā no 15. jūlija;
               3. Brūkleņu lasīšana sezonā no 15. augusta;
               4. Dzērveņu lasīšana sezonā no 15. septembra

Paziņojums Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu

Piektdiena, 23 augusts 2019 06:44

esfvraa_logo
eu

Ieguldījums tavā nākotnē

Ciblas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros

Paziņojums

Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu

 

Ciblas novada pašvaldība 2012.gada 27.septembrī (sēdes protokols Nr.9) ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 „Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un 2012.gada saistošo noteikumu Nr.4 izdošanu”, ar kuru tika apstiprināts Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti 2012.gada saistošie noteikumi Nr.4 „Par Ciblas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Ar Ciblas novada domes lēmumu un Ciblas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam var iepazīties Ciblas novada pašvaldībā: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads un novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv  

Ciblas novada teritorijas plānojuma apstiprināšana VARAM

1. Sēdes protokola izraksts. 

2. Teksta daļa:
3. Grafiskā daļa.                                                                                                                                          Apzīmējumi

 • Ciblas novada ciemu teritorijas ūdensvadu un kanalizācijas shēmas.
 •                          Blonti
                            Cibla

                       Felicianova

                       Līdumnieki

                        Lucmuiža

                       Pušmucova

                       Zvirgzdene
 •  
  • Ciblas novada pagastu teritorijas topo kartes.
  •                         Blonti
                            Cibla

                        Līdumnieki
                        Pušmucova

                        Zvirgzdene
 • 4. Informatīvais ziņojums par Ciblas novada Teritorijas plānojumu 2013-2025. gadam

  Paziņojums par gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

  Piektdiena, 23 augusts 2019 06:44

  esf  vraa_logo
  eu

  Ieguldījums tavā nākotnē

  Ciblas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros

  Paziņojums

  Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

  Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 4.panta 1., 3. un 5.punktu; 12.panta 1.punktu un Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”45.pantu,

  2012.gada 29.augustā Ciblas novada dome apstiprināja Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam gala redakciju un Vides pārskata gala redakciju. Ar šiem dokumentiem var iepazīties un sniegt komentārus no 2012.gada 3.septembra līdz 2012.gada 24.septembrim  Ciblas novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv  E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

  CIBLAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM 1. REDAKCIJA

  Piektdiena, 23 augusts 2019 06:44

  Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

  Piektdiena, 23 augusts 2019 06:44

  esf  vraa_logo
  eu

  Paziņojums.

  Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai


  Ciblas novada pašvaldība 2012.ada 26.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4„Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”

  Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 23.maija līdz 2012.gada 9.jūlijam.

  Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Ciblas novada pašvaldībā:  Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads 2012.gada 29.jūnijā plkst.1000.

  Rakstiskus priekšlikumus par Ciblas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iesniegt Ciblas novada pašvaldībā: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706 līdz 09.07.2012.

  Ar Ciblas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata pirmo redakciju var iepazīties Ciblas novada pašvaldībā: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads  un pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv.

  Attachments:
  Download this file (pazinojums_TP_1_red.doc)pazinojums_TP_1_red

  Informatīvs ziņojums

  esf  vraa_logo
  eu

  Informatīvs ziņojums.

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2008.08.05. likuma ”Attīstības plānošanas sistēmas likums” 6.un 10.pantu, Latvijas Republikas 2011.13.10. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 5., 12., 20. Un 21.pantu, Ciblas novada domes sēdē 2012.gada 29.martā tika pieņemts lēmums nr.3  „Par Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. Tika apstiprināts darba uzdevums, tajā noteikts, ka 1.redakcija jāizstrādā līdz 26.aprīlim un sabiedriskā apspriešana notiks jūnijā un jūlijā.

  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver sevī ilgtermiņa- līdz 2030.gadam- nākotnes redzējumu. Telpiskās attīstības perspektīvā brīvā formā apraksta un grafiski attēlo galvenās funkcionālās telpas, apdzīvojuma struktūru un pakalpojumu klāstu, galvenos transporta koridorus un inženierkomunikācijas, kā arī prioritāri kompleksi atbalstāmās teritorijas.

  Paralēli tiek strādāts pie novada Teritorijas plānojuma.

  Ciblas novada teritorijas plānotāja Vija Tabūne

  Top Ciblas novada teritorijas plānojums

  Piektdiena, 23 augusts 2019 06:44

  esf  vraa_logo
  eu

  Top Ciblas novada teritorijas plānojums


  Saskaņā ar Ciblas novada domes 26.01.2011. lēmumu par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi un saskaņā ar izstrādāto darba grafiku, pašlaik notiek novada plānojuma 1.redakcijas izstrāde. Ciblas novada teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem, kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums ir saistošs visām fiziskām un juridiskām personām, kam pieder īpašumi Ciblas novada teritorijā vai kas plāno veikt kādu darbību novadā.

  2012.gada marta sākumā notika darba grupas sēde, kurā kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem un novada domes speciālistiem tika apspriesta novada esošā un plānotā telpiskā situācija, apbūves noteikumi, izskatīti institūciju nosacījumi un iedzīvotāju iesniegumi. Tika pieņemti vairāki lēmumi par ciemu robežām, ciemu teritoriju plānoto izmantošanu. Tika izteikti priekšlikumi apmežošanas ierobežošanai un noteiktas lauksaimnieciski vērtīgo zemju teritorijas.

  Teritorijas plānojuma 1.redakcijas darba variants tiks iesniegts pašvaldības deputātiem šī gada aprīlī, tad tiek plānots uzsākt novada plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu, par kuras norises gaitu tiks paziņots.

  Ciblas novada teritorijas plānojams tiek izstrādāts Eiropas Sociālā līdzfinansētā projektā Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/055/044 „Ciblas novada teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros. Teritorijas plānojuma izstrādei projekta ietvaros ir pieaicināti eksperti no SIA „Sustainable Advanced Solutions”, kas izstrādā plānojuma teksta un grafiskās daļas, kā arī Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

  Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

  Piektdiena, 23 augusts 2019 06:44

  esf  vraa_logo
  eu

  Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde.

   2011.gada 3.janvārī uzsākām darbu pie Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta  nr. IDP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 ”Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”.  Ar 2011.gada 7.marta rīkojumu Nr.15 tika apstiprināta vadības grupa un darba grupa, kurās darbosies novada vadība , speciālisti un deputāti. Noteikta atbildīgā persona par sabiedrības līdzdalību attīstības programmas izstrādes procesā un tematisko darba grupu organizēšanā.


  Izstrādāta anketa iedzīvotāju viedokļu uzzināšanai un apkopošanai. Anketēšana uzsākta 2011.gada 14.martā un ilgs līdz 1.aprīlim. Apkopotie rezultāti tiks publicēti novada avīzē un pagasta mājas lapā. Anketa pieejama pašvaldības mājas lapā un pie pagastu pārvaldniekiem, to var aizpildīt jebkurš interesents  un iesniegt pagasta pārvaldē vai pa e-pastu. Kopā ar vadību, teritorijas plānotāja piedalās sanāksmēs ar iedzīvotājiem, kuras tiek organizētas pa pagastiem.

                   

  Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

  Piektdiena, 23 augusts 2019 06:44

  esf  vraa_logo
  eu

  Paziņojums par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādes uzsākšanu.


  Saskaņā ar Ciblas novada domes 2011.gada 26. janvāra lēmumu „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.1, 4.§) uzsākta Ciblas novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

  Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks:

  Nr.p.k.

  Aktivitāte

  Termiņi

  1.

  Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādāšana.

  2011. gada aprīlis - oktobris

  2.

  Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrādāšana

  2011. gada novembris - decembris

  3.

  Domes lēmums par teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un sabiedriskas apspriešanas pasākumiem, atzinumu saņemšanai.

  2012. gada janvāris

  4.

  Sabiedriskās apspriešanas organizēšana un atzinumu pieprasīšana

   

  2012. gada februāris - marts

  5.

  Sabiedriskās apspriešanas posma rezultātu apkopošana, atzinumu saņemšana un analīze.

  2012. gada aprīlis

  6.

  Izstrādātā teritorijas plānojuma iesniegšana pašvaldības domē.

  Domes lēmums par teritorijas plānojuma noteikšanu par galīgo redakciju vai pilnveidošanu vai noraidīšanu.

  2012. gada maijs

  7.

  Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. Latgales plānošanas reģiona atzinums.

  2012. gada jūnijs – jūlijs

   

   

  8.

  Domes lēmums par plānojumu stāšanos spēkā un grafiskās daļas un apbūves noteikumu kā pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšana

  2012. gada septembris

   

   

  9.

  Lēmuma publikācija “Latvijas Vēstnesī” un teritorijas plānojuma nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam

  2012. gada oktobris

   

   

  Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs - Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs JURIS DOMBROVSKIS, T/F.657 00 894,  mob. tel.29206199, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

  Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami Ciblas novada pašvaldībai: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV5706, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi no 2011.gada 15.februāra līdz 2011.gada 16.maijam.

  Ciblas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

   

                     

  Afiša

  24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

  31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

  Kapusvētki 2019. gadā

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  LPR_logo