1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novada pedagogu projekti

Projekta 5. kārtas informācija

Ceturtdiena, 15 novembris 2018 13:24

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

PROJEKTA PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS    OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” 5. POSMS CIBLAS NOVADĀ
 


No 2011.gada septembra  līdz decembrim norit projekta 5.posms. Pamatojoties uz 2009. gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt ikkatra pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem.

No 18.augusta līdz 2.septembrim novadā bija izsludināta pieteikšanās dalībai projekta 5.posmā. Šajā posmā prioritāte bija tiem pedagogiem, kas novērtēšanā iesaistās pirmo reizi un tiem, kas pretendē uz 4. kvalitātes pakāpi.

Pedagogu atlases/novērtēšanas komisija  saņēma 11 iesniegumus no Ciblas novada pedagogiem, kuri vēlas iegūt 2. un 3. kvalitātes pakāpi.

Atbilstoši finansējumam – teritoriālajai kvotai – atbalstīti visi 11 pedagogi: 3 pedagogi no Ciblas vidusskolas un 8 pedagogi no Ezersalas speciālās internātpamatskolas.

Ar pedagogiem ir noslēgti līgumi. Ar pašvaldības 2011.gada 9.septembra rīkojumu 5. projekta posmam ir izveidota novērtēšanas komisija 3 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Rūta Trukšāne, sekretāre – Marija Kārkla,novērtēšanas komisijas locekle, arodbiedrības pārstāve – Alla Ločmele. 13.septembrī ir notikusi komisijas 1.sēde, kurā tika sadalīti pienākumi: komisijas priekšsēdētāja R. Trukšāne nosaka sēdes laikus, apstiprina pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas laika grafiku,pārstāv novērtēšanas komisiju attiecībās ar IZM, izglītības iestādes dibinātāju, privātpersonām, nodrošina lietvedību. Komisijas sekretāre M.Kārkla protokolē sēdes,pieņem un reģistrē pedagogu iesniegumus, informē pedagogus par komisijas izteiktajiem priekšlikumiem, sagatavo informāciju pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu apliecinoša dokumenta saņemšanai.Novērtēšanas komisijas locekle A. Ločmele saarbojas ar izglītības iestādes administrāciju, iepazīstina pedagogus ar kvalitātes pakāpju aprakstiem, nodrošina pedagogu portfolio iekļauto materiālu un iestādes administrācijas materiālu analīzi, apkopo iekšējā un ārējā vērtējuma punktus, nodrošina informāciju datu bāzei par pedagogiem piešķirtajām kvalitātes pakāpēm.

Komisijas priekšsēdētāja: Rūta Trukšāne

         

Skolotāju projekta 5.kārta

Ceturtdiena, 15 novembris 2018 13:24

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Skolotāju projekta 5.kārta

Ciblas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" projekta 5. posma (2011. gada septembris- decembris) 3.aktivitātē (1.-5. pakāpe)

 

Pieteikšanās laiks: no 2011. gada 18. augusta līdz 2. septembra plkst. 12.00

Pieteikšanās vieta: Ciblas novada Ciblas vidusskola

Kontaktpersona: atlases/ ekspertu komisijas priekšsēdētāja R.Trukšāne, t.29363323

Jāiesniedz

1. iesniegums uz noteikta parauga veidlapas;

2. curriculum vitae(pēc noteikta parauga);

3. izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2011./2012. māc.g.;

4. izziņa par darba stāžu;

5. pases kopija.

Projekta 5.atlases posmā (atbalsta saņemšanai 2011.gada septembris - decembris) prioritātes atbalsta saņemšanai ir:

• pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

• pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (3.aktivitāte) uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi;

 

5.kārtā drīkst iesaistīties vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā.

Projekta 5.atlases posmā uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu vispārējās, t.sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 (piecu) mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007.mācību gada), kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 (sešas) un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas.

Projekta 5.atlases posmā kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.

Pedagogam, kas iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Stipendijas apmērs ir 100 lati mēnesī, to piešķir uz četriem mēnešiem (2011.g. sept.- dec.).

 

Pedagogs projekta 5.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:

4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

•10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs;

•ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi un  projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris - 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis: 1., 2. vai 3.pakāpē - 50 un vairāk punktus,

projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts - 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris - decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris - aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:

1. vai 2. pakāpē - 60 un vairāk punktu

3.pakāpē - 50 un vairāk punktu .

4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildus iesniedzami dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

• mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

• pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

• lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju - pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju - pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada augusts);

• izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;

5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

•10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs ;

•ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi un  projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris - 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:

1., 2. vai 3.pakāpē - 60 un vairāk punktus;

projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts - 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris - decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris - aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:

1. vai 2.pakāpē - 70 un vairāk punktus;

3.vai 4.pakāpē - 65 un vairāk punktus;

5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

• mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

• pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

• lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju - pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju - pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada augusts);

Dokumenti, kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā - ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:

• sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs),

• izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija,

Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada augusts);

•izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.

 

Projekta koordinatore: S.Leščinska


Projekta 4.kārtas informācija

Ceturtdiena, 15 novembris 2018 13:24

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

PROJEKTA ,, PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” 4. POSMS CIBLAS NOVADĀ

No  2011.gada  janvāra līdz aprīlim norit projekta 4.posms. Pamatojoties uz 2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 998 ,, Noteikumi par darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt ikkatra pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem.

Pamatojoties uz  Ciblas novada pašvaldības 10.01.2011. rīkojumu Nr.6 ,,Par Ciblas novada  profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi”, izveidota Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes vērtēšanas komisija   triju cilvēku sastāvā.

Komisijas 1.sēde notika 11. janvārī. Sēdē tika noteikti komisijas darba uzdevumi un pienākumi, apspriesta darba kārtība, izstrādāts projekta 4.kārtas laika plānojums. Novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja – Rūta Trukšāne, komisijas priekšsēdētājas vietniece, protokoliste -  Marija Kārkla, komisijas locekle -  Alla Ločmele (arodbiedrības pārstāve).

Pedagogu atlases/novērtēšanas komisija bija saņēmusi 12 iesniegumus no Ciblas novada pedagogiem. Iesniegumos pedagogi lūdz atbalstīt viņu dalību projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4.posmā.

Atbilstīgi finansējumam – teritoriālajai kvotai – atbalstīti visi 12 pedagogi: 1 pedagogs no Pušmucovas pamatskolas, 3 pedagogi no Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes, 3 pedagogi no Ciblas vidusskolas, 5 pedagogi no Cirmas pamatskolas.

Tika nolemts: atbalstītajiem pedagogiem līdz 15.02.2011. iesniegt atklāto mācību stundu grafiku.

 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece/protokoliste: Marija Kārkla


Skolotāju projekta 4.kārta

Ceturtdiena, 15 novembris 2018 13:24

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Skolotāju projekta 4.kārta

Informācija par pieteikšanos dalībai projektā.

No 2010.gada 13. decembra līdz 2011.gada 5.janvārim Ciblas novadā tiek izsludināta pieteikšanās darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Pretendentiem pieteikties personīgi Ciblas vidusskolā pie atlases/ ekspertu komisijas priekšsēdētājas R.Trukšānes un iesniegt dokumentus atbilstoši Ciblas novada pedagogu atlases nolikumam ne vēlāk kā līdz 5..janvāra plkst.13.00

Iesniedzamie dokumenti

1.Pedagoga iesniegums.

2.CV

3.Skolas direktora izsniegts apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2010./2011.māc.g.

4. Skolas direktora izziņa par darba stāžu

5.Pases kopija

 

Projekta koordinatore : S.Leščinska

                                                

Pedagogi piedalās projektā

Ceturtdiena, 15 novembris 2018 13:24

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

CIBLAS NOVADA PEDAGOGI PIEDALĀS PROJEKTĀ,, PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS”


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 998 ,, Noteikumi par darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti, IZM projekta vadības grupa 06.09.2010. ir apstiprinājusi Ciblas novada Pedagogu atlases komisijas iesniegto pārskatu par pretendentiem, kuri pieteikušies un saņēmuši atbalstu ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Ciblas novada pašvaldībā. Atbilstīgi finansējumam – teritoriālajai kvotai – atbalstīti: 2. aktivitātē - 5 pedagogi, 3. aktivitātē – 11 pedagogi, kopā- 16 pedagogi.

Pamatojoties uz 07.09.2010. Ciblas novada pašvaldības rīkojumu nr.23 ,,Par Ciblas novada  profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi”, izveidota Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes vērtēšanas komisija -  piecu cilvēku sastāvā.

Šīs komisijas 1.sēde notika 13. septembrī. Sēdē tika sadalīti pienākumi. Novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja – V. Rivča, komisijas locekļi: D. Ruško (arodbiedrības pārstāve) komisijas priekšsēdētāja vietnieks – protokolists , R. Trukšāne un L. Puļa, G.Stolere

Komisijas priekšsēdētāja V. Rivča nosaka komisijas sēžu laiku, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu tajās, apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku, pārstāv komisiju attiecības ar pašvaldību, iestādes padomi, kā ari privātpersonām, nodrošina komisijas lietvedību. Komisijas locekļi veic izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru, vēro un novērtē pedagogu vadītās mācību stundas, iepazīstas ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizē tos, iepazīstas ar izglītības iestāžu administrācijas sniegtā pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu, izvērtē pedagoga profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem, veido novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

 

Komisijas priekšsēdētāja: Valentīna Rivča

                                                   

Afiša

26.11.2018 14.00 Lekcija "Depresija" (Ciblas vidusskola)

15.11.2018 18.00 "Manas mājas ir mana laime" (Ciblas TN)

09.11.2018 11.00 Izstāde "SKAISTA MANA TĒVA SĒTA" (Pušmucovas TN)

28.11.2018 15.30 Brīvs no atkarībām (Pušmucovas pamatskolā)

16.11.2018 19.00 Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros! (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo