1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Cibla projekti

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Trešdiena, 19 decembris 2018 06:05

Ciblas novada Ciblas vidusskolas

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns

2018./2019.g. (septembris – jūnijs)

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgie

septembris


līdz 28.09.

8. – 12.10.

9.10.18.

10.10.18.

11.10.18.


oktobris

novembris

decembris.

Informatīvā sanāksme par projektu NR.8.3.5.0/16/I/001


VIAA elektronisko anketu aizpildīšana.

Karjeras nedēļas publiskie pasākumi:

 • “Iedvesmas stunda ar profesionāļiem”.
 • Konkurss “Sāksim ar sevi!”
 • Radošās darbnīcas “Interešu krustcelēs”


KAA metodikas aprobācija.

PKK kontaktstundas – karjeras prasmju veidošana.

Skolotāji un administrācija.

7. – 12.kl.


10.  – 12.kl.


7. – 9.kl.

1. – 6.kl.5. – 9.kl.

 1. – 4.kl.

PKK – E.Rimicāne

klašu audzinātāji.

PKK – E.Rimicāne

klašu audzinātāji.
PKK E.Rimicāne

februāris
marts

aprīlis

Izglītības iespēju izpēte. Izstāde “Skola 2019” un Ēnu diena.

ES fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 pasākumi: (VIAA apst.25.09.18.)

 • “Profesija - konditors”
 • “Profesija - fizioterapeits”
 • “Senie arodi mūsdienās”
 • “Zemnieks – uzņēmējs laukos”

9. – 12.kl.

5 vidusskolēniem apmaksāts ceļš

5. – 8.kl.

5. – 8.kl.

1. – 4.kl.

9. – 12.kl.PKK un klašu audzinātāji
Maijs


PKK kontaktstundas – karjeras prasmju veidošana.

 1. – 8.kl

10. – 11.kl.

Klašu audz. un skolotāji.

Jūnijs

Padarītā darba analīze/vērtēšana

skolotāji

PKK

5.09. 2018. Pasākumu plānā iespējamas korekcijas. PKK E.Rimicāne


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Trešdiena, 19 decembris 2018 06:05

Ciblas novada pašvaldība 2017.gada 27.jūlijā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 īstenošanu Ciblas novada skolās. Sākot ar šī gada septembri projekta aktivitātēs iesaistīties gan Ciblas vidusskola, gan Pušmucovas pamatskola. Projekta ietvaros ir  paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Ciblas vidusskolā paredzētas individuālas nodarbības matemātikā, interešu izglītības pulciņi: “Folkloras skola”, “Vides izziņas spēles”, “Pētnieciskā darba iemaņas”, “Literārā jaunrade. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas logopēda nodarbības izglītojamajiem ar mācību grūtībām lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei, kā arī pedagoga palīga nodarbības matemātikas iemaņu attīstīšanai 1.-6.klasēs.

Projekta ietvaros 7.-9.klašu skolēniem ir paredzēta mācību vizīte - brauciens uz AHHA zinātnes centru Igaunijā, 1.-6.klašu audzēkņi apmeklēs ZINOO centru Cēsīs.

Projekta 1.posms tiks īstenots no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam

Projekta vadītāja Sarmīte Leščinska

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

Trešdiena, 19 decembris 2018 06:05

Sākot no 2018./2019. mācību gada Latvijā sāks darboties iniciatīva „Latvijas skolas soma”. Tā būs iespēja katram skolēnam mācību satura un procesa ietvaros klātienē pieredzēt Latviju – apmeklēt izrādes, koncertus un izstādes, tikties ar iedvesmojošiem cilvēkiem un piedalīties nozīmīgu notikumu līdzveidošanā.

„Latvijas skolas somas” norisēs skolēni iepazīs Latvijas valstiskuma attīstības liecības, profesionālās mākslas un kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, Latvijas dabu, kultūrainavas, zinātnes sasniegumus un inovācijas. „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā divsimt tūkstošiem Latvijas skolēnu, lai mācību procesu padarītu mūsdienīgu, spēcinātu valstiskās piederības apziņu un mazinātu sociālo nevienlīdzību. Daudzveidīgajās norisēs skolēni caur personīgo pārdzīvojumu uzzinās „Par visu, kas Latviju padara par Latviju”.

6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Īpašā pasākumā “Arēnā Rīga” skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.

Projekta atklāšanā piedalījās arī Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni un skolotājas.

Projekta koordinatore S.Leščinska

Ciblas vidusskolas īstenotais Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu divpusējās partnerības projekts.

Trešdiena, 19 decembris 2018 06:05

muzizgl_pr

Ciblas vidusskolas īstenotais Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu divpusējās partnerības projekts.


Projekta numurs: 2011-1-LV1-COM07-02145 1

Projekta īstenošanas laiks 2011.gada 1.augusts – 2013.gada 31.jūlijs

Partnerskola: Artas 2.licejs, Grieķija 

Projekta mājas lapa:    http://2lykarta.mysch.gr/index.php?lang=lv


Ciblas vidusskolas īstenotais Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu divpusējās partnerības projekts.

 

Ciblas vidusskolā tiks vērtēta pedagoga profesionālās darbības kvalitāte

Trešdiena, 19 decembris 2018 06:05

Ciblas vidusskolā tiks vērtēta pedagoga profesionālās darbības kvalitāte

 

Pamatojoties uz IZM īstenotā ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (01.09.2009. MK noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.5.2.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”) 3.aktivitātes (pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide un tālāka attīstība) rezultātiem un īstenojot Valdības rīcības plānā noteiktos uzdevumus un Sadarbības memorandā starp IZM un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pausto apņemšanos, no 2012./13.mācību gada uzsāk ilgtermiņa pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes sasaistes sistēmas pakāpenisku ieviešanu, kur pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana ir viena no tās sastāvdaļām.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai Ciblas vidusskolā ir pieteicies viens pedagogs. Šajā sakarā iestādē ir izveidota pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā un izstrādāta komisijas darba kārtība. Pedagoga un komisijas darba laika plānojums ir no 2012. gada novembra līdz 2013. gada aprīlim.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt ikkatra pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem un periodiski novērtējot pedagogu profesionālās darbības kvalitāti.

Ciblas vidusskolas pedagogu profesionālās darbības

kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Marija Kārkla

Afiša

25.12.2018 15.00 Ziemassvētku koncerts (Ciblas TN)

29.12.2018 21.00 Svētku balle ar grupu "Rauši" (Ciblas TN)

28.12.2018 11.00 Ziemassvētku eglīte Blontu pagasta pirmskolas bērniem

21.12.2018 15.00 Ziemassvētku eglīte Pušmucovas pagasta pirmskolas bērniem

25.12.2018 21.00 Ziemassvētku balle (Pušmucovas TN)

30.12.2018 20.00 Gada noslēguma balle (Blontu TN)

27.12.2016 11.00 florbola turnīrs (SK Felicianovā)

Tradicionāli decembra nogalē tiek rīkots Ciblas novada atklātais florbola turnīrs. Šogad tas ar nosaukumu „Jaungada kauss 2018” notiks 27. decembrī pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā.

Aicinātas pieteikties komandas, kurās ir līdz 7 spēlētājiem. Starp tiem var būt 2 otrās līgas sportisti.

Pielikumā – turnīra Nolikums ar Pieteikuma anketu, kuru jāaizpilda un jāsūta uz e-pastu: aldons777@inbox.lv

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo