Platība – 509 km2 Iedzīvotāji – 2944 (01.01.2016. – Iedzīvotāju reģistra dati). Tajā skaitā: Blontu pagastā – 450, Ciblas pag. – 815, Līdumnieku pag. – 315, Pušmucovas pag. – 583, Zvirgzdenes pag. – 781.
 Novada centrs – Blontu ciems

Ciblas novadu veido piecas teritoriāli administratīvās vienības: Blontu pagasts, Ciblas pagasts, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts un Zvirgzdenes pagasts. Novads izvietojies Latvijas Republikas austrumu daļā. Tas robežojas ar Ludzas, Rēzeknes un Kārsavas novadiem. Austrumos 37 km garumā ir Latvijas valsts un Eiropas Savienības robeža ar Krievijas Federāciju.Tuvākā pilsēta Ludza – 10 km, valsts galvaspilsēta Rīga – 280 km, lielākā Latgales pilsēta Daugavpils – 135 km.

Gar novada rietumu robežu (1,7 km garumā) iet valsts galvenais autoceļš Rīga – Krievijas robeža (A 12). Novadu šķērso 1.šķiras autoceļš (P 49) Kārsava – Ludza – Ezernieki un vairāki 2.šķiras ceļi.Novadam tuvākā ir starptautiskā dzelzceļa līnija Rīga – Zilupe – Maskava. Attālums līdz Ludzas dzelzceļa stacijai no novada centra Blontiem ir 10 km.

Ciblas novadu raksturo vairākas iezīmes:

 • Ciblas novads izvietojies divos dabas rajonos – Latgales augstienes austrumu un ziemeļaustrumu daļā un Mudavas zemienes rietumos. Novada rietumos un vidusdaļā reljefs saposmots: paceļas atsevišķi pauguri, bieži vien ar stāvām nogāzēm. Augstākie pauguri ir Lozdavas kalns (185,2 m vjl), Jiudru tuvumā esošais kalns (179,8 m vjl), Nūraugu (Noraugu) kalns – 179,7 m vjl, relatīvais augstums 48 m. Mudavas zemienes Zilupes līdzenumā absolūtais augstums nedaudz pārsniedz 100 m vjl. Teritorija līdzena, pārsvarā pārpurvota.
 • Ciblas novada teritorijai raksturīgs mērenās klimata joslas mēreni kontinentālais klimata tips.  5% no novada kopējās teritorijas platības aizņem ūdeņi. Lielākā ir Ludzas (Ilžas) upe, kas pieder Veļikajas baseinam, kā arī dažas mazas upītes un strauti.              Novadā atrodas 17 lielāki un mazāki ezeri vai to daļas. Pie virszemes ūdeņiem vēl jāpieskaita mākslīgās ūdenstilpnes – Blontu dīķi 100 ha platībā un Pušmucovas dīķi.
 • Ciblas novada teritorija bija apdzīvota jau akmens laikmetā, kad balti vēl nebija šeit ienākuši. Par to liecina arheoloģiskie pētījumi, piem., Budjankas apmetne pie Lielā Ludzas ezera. 12.gs. beigās Ciblas novada teritorija atradās latgaļu Ludzas pilsnovadā. 13.gs. tā bija iekļauta Livonijas ordeņvalstī. No 1561.gada novada teritoriju pārvaldīja Polija, no 1772.g. – Krievija. Ciblas (Eversmuižas) un Zvirgzdenes pagasti pirmo reizi literatūrā minēti jau 1802.gadā. Līdumnieku pagasts ietilpa Ciblas pagastā. Blontu un Pušmucovas pagastu teritorijas atdalītas no Mērdzenes pagasta pēc II pasaules kara. Līdz 1866.gadam, kad tika pieņemts Baltijas pagastu likums, aizbildniecību par pagastiem saglabāja muižas. Ciblas novada teritorijā atradās 11 muižas.
 • Ciblas novadā dzīvo 3309 iedzīvotāji. Pēc nacionālās piederības: latvieši – 74,98% (2481 cilv.), krievi – 20,07% (664 cilv.), baltkrievi – 1,99% (66 cilv.), pārējās tautības – 2,96% (98 cilv.).
 •   Iedzīvotāju dzimumstruktūru veido: sievietes – 51,34% (1699), vīrieši – 48,66% (1610).Vecumstruktūra: 11,45% (379cilv.) līdz darbspējas vecumam, 66,55% (2202 cilv.) darbspējīgie un 22,0% (728 cilv.) pēc darbspējas vecuma iedzīvotāji. Vidējais apdzīvotības blīvums novadā ir 6,5 cilv./km2. Analizējot demogrāfiskos rādītājus garākā laika posmā, redzams, ka novadam ir raksturīga depopulācija.Iedzīvotāji dzīvo gan viensētās, gan daudzdzīvokļu mājās. Ciblas novada teritorijā 2010.gadā ir uzskaitīti 187 ciemi. No tiem saskaņā ar J.Turlaja un G.Miltiņa Latvijas ciemu klasifikāciju pēc iedzīvotāju skaita vidējciemu kategorijai pieskaitāmi 6 – Felicianova (372 cilv.), Pušmucova (305), Blonti (291), Cibla (242), Lucmuiža (205), Līdumnieki (117). No kopējā apdzīvoto vietu skaita 24 ir mazciemi, pārējie – skrajciemi. Mazciemus un skrajciemus novadā pieņemts saukt par sādžām. 31 sādža nav apdzīvota.
 • Ciblas novada galvenie dabas resursi ir bioloģiskie – lauksaimnieciski izmantojamā zeme ir 41% no visa zemes fonda; meži, krūmāji un purvi aizņem 49% novada teritorijas. No minerālu resursiem sastopami: būvmateriāli – smilts, grants, dolomīts, laukakmeņi, saldūdens kaļķiezis, kūdras un sapropeļa iegulas. Derīgo izrakteņu saimnieciskā izmantošana notiek tikai dažās atradnēs. Novadā ir ļoti bagāti rekreācijas resursi – gan dabas, gan antropogēnie. Daudzās vietās sastopama neskartā, pirmatnīgā daba, gleznainas ainavas
 • Ciblas novada ekonomika balstās uz lauksaimniecības attīstību. Novadā pavisam ir ap 2000 īpašumu, no tiem ap 100 zemnieku saimniecību, pārējās – piemājas saimniecības. Lielākās zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar graudkopību, sēklkopību, linkopību, ir „Ezerlīči”, „Rasiņas”, ”Labrenči” , „Priedītes”,  „Vītoli”, „Vītoli – 2”,, u.c. Lopkopībā specializējas zemnieku saimniecības „Zīriņi”, „Tiltiņi”, ”Cīruļi”, „Mežmājas” u.c. Attīstītas bioloģiskās saimniecības – „Tiltiņi”, „Austrumi” u.c.Novadā darbojas vairāki rūpniecības uzņēmumi. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmums SIA „Felicianovas rūpnīca ”Polimērs”” ražo plastmasas izstrādājumus, SIA „Ludzas maiznīca” dzirnavas pārstrādā graudus, AS „Latgales enerģētika” Felicianovas HES, jauda 550 kw. Ar kokapstrādi nodarbojas z/s „Ēdelveiss”, SIA „Galdnieki F”, z/s „Zeltiņi”, z/s „Vērnieki”, SIA „Dimants”, SIA „RIKO-RI”. Lauksaimniecības pakalpojumus sniedz SIA „Blonti” un SIA „Pušmucovas zemnieks”. Vairāki individuālie komersanti nodarbojas ar mazumtirdzniecību.

Sociālā infrastruktūra

Mācību iestādes: Ciblas vidusskola, Pušmucovas pamatskola, Blontu un Ciblas pirmskolas izglītības iestādes un Ezersalas speciālā internātpamatskola. Ciblas novada jauniešu centrs.

Bibliotēkas: Blontos, Ciblā, Felicianovā, Līdumniekos, Pušmucovā, Zvirgzdenē.

Tautas nami: Blontos, Ciblā, Pušmucovā un Zvirgzdenē. Sporta halle: Felicianovā (Ciblas pag.).

Brīvdabas estrādes: Ciblas Kapukalnā un Zvirgzdenes parkā.

Baznīcas: Aizpūres, Eversmuižas, Pušmucovas Romas katoļu draudzes baznīcas BILDE NR.17 un Krivandas un Kvitaines pareizticīgo baznīcas.

Medicīnas iestādes: Ciblas, Blontu, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes FVP; ārsta prakse zobārstniecībā Felicianovā.

Sociāli informatīvais centrs Felicianovā un sociālo pakalpojumu punkts Līdumniekos.

Nevalstiskās organizācijas: biedrība „Ciblas Dzirkstelīte”, biedrība „Madara” Blontos.

Izcilākās personības: Latvijas Republikas IV Saeimas deputāts, Ciblas vidusskolas dibinātājs Florians Ankipāns; gleznotāji Juris Soikāns un Vitālijs Kalvāns; astronoms Aleksandrs Mičulis; filozofs Pēteris Laizāns; cirka mākslinieks Gunārs Katkevičs; literāti Francis Kemps, Aleksandrs Adamāns, Eugeņs Karūdznīks, Tadeušs Puisāns, Janīna Tabūne; Latvijas Republikas V, VI, VII Saeimas deputāts, lauksaimniecības darbinieks Leonards Stašs; publicists, sabiedriskais darbinieks Jezups Soikāns; Trešās Atmodas aktīviste, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Marija Kārkla; Aglonas un Rēzeknes diecēzes bīskaps Jānis Bulis; latviešu un brazīliešu filozofs jezuīts Staņislavs Ladusāns; novada vēstures pētnieks Valentīns Edmunds Klešniks u.c.

Valsts aizsargājamās dabas teritorijas un kultūras objekti:

Kurjanovas dabas parks (2004.g.)

Liegumi: Kreiču purvs, Klešniku purvs, Gulbju purvs, Platpirovas purvs, Guļbinkas purvs, Zvirgzdenes ezera 5 salas.

Ģeoloģiskais dabas piemineklis – Seimaņu akmens.

Ozupienes parka dendroloģiskie stādījumi. 30 dižkoki, t.sk.: Barisu vīksna (apkārtmērs 6,15 m); lielākā Baltijā – Līdumnieku priede (apkārtmērs 3,65 m); Kušneru liepa (apkārtmērs 4,6 m);  ozols Ozupienes parkā (apkārtmērs 5,12 m), ozols Lucmuižas parkā (apkārtmērs 4,96 m).

Arheololoģiskie pieminekļi. Pilskalnu laiku beigās vēlajā dzelzs laikmetā visapkārt latvju zemei paralēli austrumu robežai un Daugavai atradās divkārša pilskalnu rinda. Ciblas novadā ir Latgales pierobežas pilskalnu rindas sākums. Pilskalnu tuvumā vai to nogāzēs atradās kapulauki.

Čenčevas senkapi, Tjabku senkapi, Degteru (Silenes) pilskalns, Ciblas Kapukalns – pilskalns un senkapi, Voloju senkapi, Peiteļa pilskalns (Purva saliņa) Cirmas senkapi, Ķīšu pilskalns ar apmetni, Budjankas apmetne, Kivtu senkapi, Vierņu senkapi, Kitkovas senkapi. 

Mākslas priekšmeti:  „Pestītāja līķauts” Kvitaines pareizticīgo baznīcā –  altāra mensa ar tabernākulu (18.gs.), altāra rentabls (19.gs.sāk.), feretrons (19.gs.2.p.), gleznas „Svētā Rozālija” (1746.g.) un „Svētais Pēteris” (18.gs.1.p.) Eversmuižas RK baznīcā-  relikvārijs (1890.g.) Aizpūres RK baznīcā-  Krivandas baznīcas zvans (1771.g.) 

Piemiņas vietas:

Piemiņas zīme Mozuļu kaujās kritušajiem Kārļa Aperāta vienības cīnītājiem Krivandā.

Piemiņas akmens fašisma genocīda upuriem Poguļankas silā.

Piemiņas akmens sarkanā terora upuriem Greizajā kalnā.

Otrajā pasaules karā kritušo karavīru piemiņas vietas Blontos, Ciblā, Līdumniekos, Lucmuižā, Pušmucovā.

Naktsmītnes: Viesu māja „Akmeņi”+371 26454793, www.akmeni.lv, Franapole, Zvirgzdenes pagasts Atpūtas komplekss „Cirmas ezerkrasts” +37128332523, info@cirmasezerkrasts.lvwww.cirmasezerkrasts.lv, Ezernieki, Zvirgzdenes pagasts Komplekss izvietots Cirmas ezera krastā. Telpas banketiem, konferencēm, viesu mājas, viesnīcas numuriņi, pirts, lieliskas aktīvās atpūtas iespējas. 
Ezersalas speciālā internātskola+371 65723663, ezersalas_skola@inbox.lv, Ezersala, Zvirgzdenes pagasts

Brīvdienu dzīvoklis “Ciemiņi” Blontos Piedāvā 4 istabas, vistuvi, labierīcības. Tālr. +371 28391920.

Atpūtas centrs “Līdumnieki”Tālr. +371 22002900. e-pasts: igors.zabilevskis@gmail.com

Aktīvā atpūta

Peintbols  +371 26162066, Cibla, Ciblas novads aldons777@inbox.lv Peintbola laukums – 100m x 40m. Pieejams viss nepieciešamais inventārs (aizsargtērpi, peintbola šautenes u.c.) Iepriekšējā pieteikšanās obligāta.

Zirgu izjādes+371 29398035, +371 28710501, +371 28388885, Cibla, Ciblas pagastsZirgu izjādes un apmācība treneru pavadībā. Vizināšanās pajūgos. Piedalās dažādos pasākumos. 
Aktīvā atpūta pie ūdeņiem – viesu māju piedāvājumā. 

Piedzīvojumu tūrisms Baložu audzētava+371 26431062, Berezovka, Līdumniekupagasts.Saimniecībā „Grunduļi” audzē mājas dekoratīvos un pasta baložus. Var vērot mājas dekoratīvos baložus lidojumā un pasta baložu trenēšanu. 

Tradīciju tūrisms

Ciblas folkloras kopa „Ilža”+371 26157311, vad.Dace Tihovska, Cibla, Ciblas pagastsPiedāvā Saules kalendāra gadskārtu svētku svinēšanas pasākumus. 
Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis “Olūts”
+371 26368726, vad.Ināra Dovgiallo, Pušmucova, Pušmucovas pagastsPiedāvā dažādas programmas, saistītas ar latgaliešu tradīcijām.

Zvirgzdenes folkloras kopa „Saime”+371 28660279, vad.Valentīna Ruciņa, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagastsPiedāvā dažādas programmas, saistītas ar latgaliešu tradīcijām.

Blontu folkloras kopa “Madara”+371 29711939, vad. Ināra Sprudzāne, Blonti. 

Muzeji:

Ciblas novada novadpētniecības muzejs+371 29230204, cibla.kultura@ciblasnovads.lv Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads 

Līdumnieku II pasaules kara laika  ekspozīcija+371 28625187, +371 26536409, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads

Pušmucovas pamatskolas muzejs+371 65728101Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads 

Nāciet, izstaigāsim kopā izziņas takas! Eversmuižas kultūrvēsturiskā un dabas takaTālr.: +371 65729046, +371 29230204 (gide), Cibla, Ciblas pagastsApskates objekti:

 1. Eversmuižas kungu māja (1680.g.), pirmā mūra māja Ludzas apriņķī, celta klasicisma stilā. Ir viena no nedaudzajām cietokšņa tipa muižām Latvijā. Muižu – cietoksni būvēja īpašnieki Karņicki, kuri valdīja Eversmuižā vairāk nekā 200 gadus. Muižas apbūve – 18.-19.gs. Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. 

           Eversmuižas kungu mājā izvietots Ciblas novadpētniecības   muzejs.2.   Reti sastopami koki – šķeltlapu liepa, sarkanā kļava u.c. Eversmuižas kungu mājas pagalmā un vecajā muižas parkā.

 1. Eversmuižas Sv.Andreja Romas katoļu baznīca, celta 1771.-1776.g. Var apskatīt sakrālās mākslas priekšmetus. Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. 
 2. Gleznainais Ludzas (Ilžas) upes krasts, iespēja atpūsties „Kunga” krēslā.  
 3. Ciblas pilskalns – Kapukalns. 1910.gadā pilskalna tuvumā atrasts Zeltiņu (Eversmuižas) depozīts, viens no lielākajiem Latvijā.
 4. Felicianovas HES, atjaunota 1993.g.
 5. Pļena ūdens dzirnavas, uzceltas 19.gs. Iespēja apskatīt dzirnavas darbībā. Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis.
 6. Felicianovas muižas kungu māja. Būvēta 20.gs. sākumā.  Muižas vārds pirmo reizi minēts 1885.gada „dvēseļu” revīzijas dokumentos. Tā nemainīgi piederēja Plenu ģimenei līdz pat 1944.gadam. Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. 

 Cibla – Latvijas Republikas un Eiropas Savienības austrumu robeža Tālr.: +371 65729046, +371 29230204 (gide), Cibla, Ciblas pagastsApskates objekti:

 1. Ciblas (Eversmuižas) ciems. Nosaukums „Eversmuiža” saistās ar Martina Evrusa vārdu, ko apliecina 1599.gada Inflantu revīzijas dokumenti.

                  1590.gadā oriģinālās lēņa tiesības uz Eversmuižas teritoriju saņēma Kaspers Karņickis. Muižnieku Karņicku laikmets Ciblas novada vēsturē ilga vairāk nekā 200 gadus. 1828.gadā Eversmuiža nonāca Rozenšildu fon Paulinu īpašumā. 1892.gadā muižu nopirka Elena fon Mevesa. Pēdējā muižas īpašniece no 1932.gada ir barona Karla Gustava Krudener – Strūves atraitne Ida Krudener –  Strūve.

 1.  Krivandas pareizticīgo baznīca, kur saglabājies 1771.g.lietais zvans.
 2. Baltais krusts – piemiņas zīme Mozuļu kaujās kritušajiem Kārļa Aperāta vienības cīnītājiem Krivandā.  
 3. Ciblas novada liecību, mantu ekspozīcija Līdumniekos.
 4. Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Krivandas nodaļa
 5. Baložu audzētava Berezovkā.
 6.  Divi dižkoki – Kušneru liepa un Līdumnieku priede.
 7. Seimaņu akmens – 5.lielākais akmens valstī.

Noderīgā informācija:

Ciblas novada pašvaldība, ________________________. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV 5706Tel./fakss +371 65700894, ciblasnovads@ciblasnovads.lvwww.ciblasnovads.lv
Ciblas pagasta pārvalde, vadītājs Miervaldis Trukšāns. Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV 5709Tel./fakss +371 65729046, parvalde.cibla@ciblasnovads.lv

Līdumnieku pagasta pārvalde, vadītājs Miervaldis Trukšāns, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, LV 5719Tel./fakss +371 65729790, parvalde.lidumnieki@ciblasnovads.lv

Pušmucovas pagasta pārvalde, vadītāja Valentīna TrukšānePušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, LV 5742Tel./fakss +371 65728104, parvalde.pusmucova@ciblasnovads.lv

Zvirgzdenes pagasta pārvalde, vadītāja Valentīna RuciņaZvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV 5752Tel./fakss +371 65700834, pā rvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv

Uz augšu