2019. gada budžets

1. Apstiprināt  Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus  3175259 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3030265 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3.Apstiprināt budžeta līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 312557 EUR.

4. Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus 236970 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.3.

5. Apstiprināt Ciblas novada prognozēto parādu saistību apmēru 2019.gadam saskaņā ar 4.pielikumu.

6.Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā ir tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

7.Gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, centralizētai grāmatvedībai  ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.

8.Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības budžeta iestāžu budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs veikt grozījumus starp budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kodu: „1000 – atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 – pamatkapitāla veidošana” un „6000 – sociālie pabalsti” saistošajos noteikumos paredzētās apropriācijas ietvaros.

9. Noteikumi Nr._3__ stājas spēkā ar 2019.gada 29.martu.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                                     J.Dombrovskis

Grozījumi 2019.05.28.

Grozījumi 2019.08.28.

Grozījumi 2019.09.26.

Uz augšu