2020. gada budžets

1. Apstiprināt  Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus  3079047 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3681266 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.

 3.Apstiprināt budžeta līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 1.janvāri 657219 EUR.

4. Apstiprināt Ciblas novada prognozēto parādu saistību apmēru 2020.gadam saskaņā ar 3.pielikumu.

5.Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā ir tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

6.Gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, centralizētai grāmatvedībai  ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.

7.Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības budžeta iestāžu budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs veikt grozījumus starp budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kodu: „1000 – atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 – pamatkapitāla veidošana” un „6000 – sociālie pabalsti” saistošajos noteikumos paredzētās apropriācijas ietvaros.

8. Noteikumi Nr.1 stājas spēkā ar 2020.gada 23.janvāri. Domes priekšsēdētājs                                                  J.Dombrovskis

Uz augšu