2021. gada budžets

 1. Apstiprināt  Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus  2705010 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3478178 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.

 3.Apstiprināt budžeta līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri 853168 EUR.

4. Apstiprināt Ciblas novada prognozēto parādu saistību apmēru 2021.gadam saskaņā ar 3.pielikumu.

5.Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā ir tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

6.Gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, centralizētai grāmatvedībai  ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.

7.Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības budžeta iestāžu budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs veikt grozījumus starp budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kodu: „1000 – atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 – pamatkapitāla veidošana” un „6000 – sociālie pabalsti” saistošajos noteikumos paredzētās apropriācijas ietvaros.

8. Noteikumi Nr._2__ stājas spēkā ar 2021.gada 10.februāri.

Domes priekšsēdētāja                                          R.Mikaskina

Uz augšu