Iestādes vadītāja: Gunta Stolere
Iestādes adrese: Blontu ciems, Blontu pagasts, Ciblas novads.
Tālrunis: 65700895
E-pasts: blonti.pii@inbox.lv
Darba laiks: Darba dienās 7:30 – 17:00,
Sestdiena un svētdiena brīvdiena
Diennakts grupa: Pirmdienā, piektdienā 7:30 – 17:00
Blontu pirmsskolas izglītības iestāde kā atsevišķa izglītības iestāde tika dibināta 2009. gada 1. septembrī, reorganizējot Blontu sākumskolu ar pirmsskolas grupu.
Iestādē sekmīgi tiek realizēta Pirmsskolas izglītības programma, kods 01 01 1111

Iestādes tradīcijas:
Zinību diena
Tēva diena
Rudens ziedu izstāde
Miķeli/ ražas svētki
Mārtiņi
Latvijas dzimšanas diena
Ziemassvētki
Meteni
Dzejoļu konkurss “Mazais zvirbulēns”
Leļļu teātris
Lieldienas
Mātes diena
Izlaidums

Blontu PII 2017./2018. mācību gadā apmeklē 43 bērni, no tiem 9 tiek gatavoti mācībām skolā. Bērnudārzā ir diennakts grupiņa, kuru apmeklē 8 bērni. Audzēkņu lielākā daļa ir Ciblas novada iedzīvotāji, bet 13 bērni šurp dodas no citiem novadiem.
PII strādā 5 pedagogi un 3 pedagogu palīgi. Divas reizes nedēļā ar bērniem strādā logopēds, vienu reizi mēnesī – psihologs.
Ir izveidojies labs un stabils pedagogu kolektīvs. Veiksmīga ir sadarbība ar audzēkņu vecākiem.

Uz augšu