Ciblas novada pedagogi iesaistījās projektā no 2009.gada novembra līdz 2012.gada aprīlim

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒEiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

2012.gads ir Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēguma gads. Ciblas novada pedagogi  iesaistījās projektā no 2009.gada novembra līdz  2012.gada aprīlim, atbalstu  saņēma 59 reizes, 1 pedagogs iesaistījās bezatbalsta posmā.

Projektā iesaistījās un saņēma atbalstu 12 Ciblas vidusskolas pedagogi, 5 Cirmas pamatskolas pedagogi, 11 Pušmucovas pamatskolas pedagogi, 5 Blontu PII pedagogi, 5 Ciblas PII pedagogi un 13 Ezersalas speciālās internātpamatskolas pedagogi. 9 skolotāji projektā iesaistījās  divas reizes.

9 skolotāji mācījās 2. aktivitātē  tālākizglītības kursos un 1 skolotājs – tālākizglītības kursos 1.aktivitātē.

Liela uzmanība projektā tika veltīta pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanai. Darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ietvaros Ciblas novadā 1.kvalitātes pakāpi ieguva 2 skolotāji, 2.kvalitātes pakāpi – 19 skolotāji, 3.kvalitātes pakāpi – 26 skolotāji.

Katra projekta efektivitāti raksturo ne tikai sasniegtie rezultatīvie rādītāji, bet  arī gūtā pieredze , tāpēc visi esam atbildīgi par sasniegto rezultātu ilgtspēju.

Projekta koordinatore S.Leščinska

Uz augšu