CIBLAS NOVADA PEDAGOGI PIEDALĀS PROJEKTĀ

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

CIBLAS NOVADA PEDAGOGI PIEDALĀS PROJEKTĀ
No 2009. gada 11. septembra stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos””. Noteikumi paredz, ka aktivitāte tiek īstenota kā IZM projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes finansējums ir 20 milj. latu. To veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj. latu apmērā. Finansējums tiek sadalīts proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam. Līdz ar to attiecīgais novads būs atbildīgs par tam piešķirtā finansējuma tālāku administrēšanu. Kopumā atbalsts paredzēts 17 400 pedagogiem.

Kā sadarbības partneris šajā projektā piedalās Ciblas novada pašvaldība. Ir noslēgts līgums Nr.01-07.2-5/22 starp IZM un Ciblas novada pašvaldību.

Aktivitātes īstenošanai 30 mēnešu laikā Ciblas novadam ir piešķirti 20 906 Ls.

Ar Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu no 2009.gada 15.oktobra līdz 2009.gada 29.oktobra plkst.16.00 Ciblas novadā tika izsludināta pieteikšanās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitātei „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 1.kārtai.

Novada domes sēdē 2009.gada 14.oktobrī tika apstiprināts pedagogu atlases nolikums, pedagogu atlases/ekspertu komisijas darbības nolikums un pedagogu atlases/ekspertu komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētāja – R.Trukšāne, komisijas locekļi: D.Ruško (pedagogu arodbiedrības pārstāvis), L.Puļa.

Šīs komisijas 1.sēde notika 30.oktobrī. Sēdē tika sadalīti pienākumi. Komisijas priekšsēdētāja R.Trukšāne nosaka komisijas sēdes darba laiku, vietu, datumu, vada komisijas sēdes, koordinē jautājumu izskatīšanu sēdēs, nodrošina lietvedību, pieņem un lietvedībā noteiktajā kārtībā reģistrē pedagogu iesniegumus, apstiprina atbalstāmo un neatbalstāmo pedagogu sarakstus, informē pedagogus un novada pašvaldību par iesniegumu izskatīšanas rezultātiem.

Komisijas locekļi D.Ruško, L.Puļa nodrošina pedagogu iesniegumu pārbaudi, sagatavo atbalstāmo un neatbalstāmo pedagogu sarakstus, pārbauda dokumentācijas noformējuma atbilstību ESF prasībām, veido novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu novadā. Sēdes tiek protokolētas. Protokolists – D.Ruško.

Pedagogu atlases/ekspertu komisija saņēma 14 skolotāju iesniegumus par dalību projektā: 1 skolotājs pieteicās aktivitātē „Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidei profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai, komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”, 2 skolotāji – aktivitātē „Atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai” 11 skolotāji – aktivitātē „Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai”.

Pedagogu atlases/ekspertu komisija izvērtēja skolotāju iesniegtos dokumentus, atlasīja skolotājus atbilstoši kritērijiem. Projekta 1.kārtā, atbilstoši pieejamajam finansējumam, ir atbalstīti 12 skolotāji.

Tiek plānots, ka februāra vidū tiks izsludināta pieteikšanās projekta 2.kārtai.

Projekta koordinatore Sarmīte Leščinska

Uz augšu