Skolotāju projekta 2.kārta

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Skolotāju projekta 2.kārta
Dalībai projekta 2.kārtā Ciblas novadā tika atlasīti 2 pedagogi – Blontu PII skolotāja T.Kuzmina un Ezersalas speciālās internātskolas skolotāja V.Trukšāne. Abas šīs skolotājas ir iesaistījušās projekta 2.aktivitātē – atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.

V.Trukšāne mācās kursos „Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā”. Kursu apjoms – 72 stundas. Tie ilgs no 2010.gada 10.marta līdz 2010.gada 28.jūnijam.
T.Kuzmina mācās kursos „Pirmsskolas izglītības metodika”. Kursu apjoms – 72 stundas. Tie ilgs no 2010.gada 11.marta līdz 2010.gada 28.jūnijam.

Projekta koordinatore S.Leščinska

Uz augšu