Skolotāju projekta 4.kārta

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Skolotāju projekta 4.kārta
Informācija par pieteikšanos dalībai projektā.

No 2010.gada 13. decembra līdz 2011.gada 5.janvārim Ciblas novadā tiek izsludināta pieteikšanās darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Pretendentiem pieteikties personīgi Ciblas vidusskolā pie atlases/ ekspertu komisijas priekšsēdētājas R.Trukšānes un iesniegt dokumentus atbilstoši Ciblas novada pedagogu atlases nolikumam ne vēlāk kā līdz 5..janvāra plkst.13.00

Iesniedzamie dokumenti

1.Pedagoga iesniegums.
2.CV
3.Skolas direktora izsniegts apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2010./2011.māc.g.

4. Skolas direktora izziņa par darba stāžu
5.Pases kopija

Projekta koordinatore : S.Leščinska

Uz augšu