Skolotāju projekta 3.kārta

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Skolotāju projekta 3.kārta
Par pieteikšanos darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

No 2011.gada 18.augusta līdz 2.septembrim tiek izsludināta pieteikšanās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Pretendentiem pieteikties personīgi Ciblas vidusskolā pie atlases/ ekspertu komisijas priekšsēdētājas R.Trukšānes un iesniegt dokumentus atbilstoši Ciblas novada pedagogu atlases noteikumiem ne vēlāk kā līdz 2.septembra plkst.12.00

Iesniedzamie dokumenti projekta 3.aktivitātē:

Iesniegums
2.CV
3.Skolas direktora izsniegts apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2010./2011.māc.g.
4.Skolas direktora izziņa par darba stāžu
5.Pases kopija

Iesniedzamie dokumenti 2.aktivitātē:
1.Iesniegums
2.CV
3.Skolas direktora izsniegts apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2010./2011.māc.g.
4.Skolas direktora izdota izziņa par pārkvalifikācijas nepieciešamību
5.Pases kopija
6.Izziņa no augstskolas par kursu nodrošināšanu

Projekta koordinatore: S.Leščinska

Uz augšu