Pedagogi piedalās projektā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

CIBLAS NOVADA PEDAGOGI PIEDALĀS PROJEKTĀ,, PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 998 ,, Noteikumi par darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti, IZM projekta vadības grupa 06.09.2010. ir apstiprinājusi Ciblas novada Pedagogu atlases komisijas iesniegto pārskatu par pretendentiem, kuri pieteikušies un saņēmuši atbalstu ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Ciblas novada pašvaldībā. Atbilstīgi finansējumam – teritoriālajai kvotai – atbalstīti: 2. aktivitātē – 5 pedagogi, 3. aktivitātē – 11 pedagogi, kopā- 16 pedagogi.

Pamatojoties uz 07.09.2010. Ciblas novada pašvaldības rīkojumu nr.23 ,,Par Ciblas novada profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi”, izveidota Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes vērtēšanas komisija – piecu cilvēku sastāvā.

Šīs komisijas 1.sēde notika 13. septembrī. Sēdē tika sadalīti pienākumi. Novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja – V. Rivča, komisijas locekļi: D. Ruško (arodbiedrības pārstāve) komisijas priekšsēdētāja vietnieks – protokolists , R. Trukšāne un L. Puļa, G.Stolere

Komisijas priekšsēdētāja V. Rivča nosaka komisijas sēžu laiku, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu tajās, apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku, pārstāv komisiju attiecības ar pašvaldību, iestādes padomi, kā ari privātpersonām, nodrošina komisijas lietvedību. Komisijas locekļi veic izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru, vēro un novērtē pedagogu vadītās mācību stundas, iepazīstas ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizē tos, iepazīstas ar izglītības iestāžu administrācijas sniegtā pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu, izvērtē pedagoga profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem, veido novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

Komisijas priekšsēdētāja: Valentīna Rivča

Uz augšu