Projekta 5. kārtas informācija

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

PROJEKTA „PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” 5. POSMS CIBLAS NOVADĀ

No 2011.gada septembra līdz decembrim norit projekta 5.posms. Pamatojoties uz 2009. gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt ikkatra pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem.

No 18.augusta līdz 2.septembrim novadā bija izsludināta pieteikšanās dalībai projekta 5.posmā. Šajā posmā prioritāte bija tiem pedagogiem, kas novērtēšanā iesaistās pirmo reizi un tiem, kas pretendē uz 4. kvalitātes pakāpi.

Pedagogu atlases/novērtēšanas komisija saņēma 11 iesniegumus no Ciblas novada pedagogiem, kuri vēlas iegūt 2. un 3. kvalitātes pakāpi.

Atbilstoši finansējumam – teritoriālajai kvotai – atbalstīti visi 11 pedagogi: 3 pedagogi no Ciblas vidusskolas un 8 pedagogi no Ezersalas speciālās internātpamatskolas.

Ar pedagogiem ir noslēgti līgumi. Ar pašvaldības 2011.gada 9.septembra rīkojumu 5. projekta posmam ir izveidota novērtēšanas komisija 3 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Rūta Trukšāne, sekretāre – Marija Kārkla,novērtēšanas komisijas locekle, arodbiedrības pārstāve – Alla Ločmele. 13.septembrī ir notikusi komisijas 1.sēde, kurā tika sadalīti pienākumi: komisijas priekšsēdētāja R. Trukšāne nosaka sēdes laikus, apstiprina pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas laika grafiku,pārstāv novērtēšanas komisiju attiecībās ar IZM, izglītības iestādes dibinātāju, privātpersonām, nodrošina lietvedību. Komisijas sekretāre M.Kārkla protokolē sēdes,pieņem un reģistrē pedagogu iesniegumus, informē pedagogus par komisijas izteiktajiem priekšlikumiem, sagatavo informāciju pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu apliecinoša dokumenta saņemšanai.Novērtēšanas komisijas locekle A. Ločmele saarbojas ar izglītības iestādes administrāciju, iepazīstina pedagogus ar kvalitātes pakāpju aprakstiem, nodrošina pedagogu portfolio iekļauto materiālu un iestādes administrācijas materiālu analīzi, apkopo iekšējā un ārējā vērtējuma punktus, nodrošina informāciju datu bāzei par pedagogiem piešķirtajām kvalitātes pakāpēm.

Komisijas priekšsēdētāja: Rūta Trukšāne

Uz augšu