Skolotāju projekta 5.kārta

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Skolotāju projekta 5.kārta
Ciblas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta 5. posma (2011. gada septembris- decembris) 3.aktivitātē (1.-5. pakāpe)

Pieteikšanās laiks: no 2011. gada 18. augusta līdz 2. septembra plkst. 12.00
Pieteikšanās vieta: Ciblas novada Ciblas vidusskola
Kontaktpersona: atlases/ ekspertu komisijas priekšsēdētāja R.Trukšāne, t.29363323
Jāiesniedz

 1. iesniegums uz noteikta parauga veidlapas;
 2. curriculum vitae(pēc noteikta parauga);
 3. izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2011./2012. māc.g.;
 4. izziņa par darba stāžu;
 5. pases kopija.
  Projekta 5.atlases posmā (atbalsta saņemšanai 2011.gada septembris – decembris) prioritātes atbalsta saņemšanai ir:
  • pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
  • pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (3.aktivitāte) uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi;

5.kārtā drīkst iesaistīties vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā.

Projekta 5.atlases posmā uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu vispārējās, t.sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 (piecu) mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007.mācību gada), kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 (sešas) un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas.

Projekta 5.atlases posmā kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.

Pedagogam, kas iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Stipendijas apmērs ir 100 lati mēnesī, to piešķir uz četriem mēnešiem (2011.g. sept.- dec.).

Pedagogs projekta 5.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:

4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
•10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs;
•ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi un projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis: 1., 2. vai 3.pakāpē – 50 un vairāk punktus,

projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:

 1. vai 2. pakāpē – 60 un vairāk punktu
  3.pakāpē – 50 un vairāk punktu .
  4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildus iesniedzami dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
  • mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
  • pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),
  • lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);

• izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;
5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
•10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs ;
•ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi un projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:

1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktus;

projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:

 1. vai 2.pakāpē – 70 un vairāk punktus;
  3.vai 4.pakāpē – 65 un vairāk punktus;
  5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
  • mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
  • pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),
  • lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);
Dokumenti, kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā – ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:

• sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs),
• izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija,

Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);
•izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.

Projekta koordinatore: S.Leščinska

Uz augšu