Izsludinājums projekta 6. posmam

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

            Sludinājums projekta 6. posmam

Ciblas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta 6. posma (2012. gada janvāris- aprīlis) 3.aktivitātē

Pieteikšanās laiks : no 2011. gada 16. decembra līdz 2012.gada 3.janvāra plkst.13.00

Pieteikšanās vieta: Ciblas novada Ciblas vidusskola
Kontaktpersona: projekta koordinatore Sarmīte Leščinska, t.26439768, e-pasts : sarmite.lescinska@navigator.lv
Piesakoties dalībai projektā, jāiesniedz

 1. iesniegums uz noteikta parauga veidlapas,
 2. curriculum vitae pēc noteikta parauga ,
  3.izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2011./2012. māc.g.
 3. izziņa par darba stāžu.

5.pases kopija
Ministru kabineta noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” paredz, ka aktivitāte tiek īstenota kā viens projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes finansējums ir 20 milj. latu. To veido Eiropas Sociālā fonds 17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā. Finansējumus tiek sadalīts proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.

Projekta 6.atlases posmā (atbalsta saņemšanai 2012.gada janvāris – aprīlis) prioritātes (sakārtotas prioritārā (pēc nozīmīguma) secībā) atbalsta saņemšanai ir:

· vispārējās (t.sk. pirmsskolas) izglītības iestāžu pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
· pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies, pretendējot uz 3.kvalitātes pakāpi, atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
· pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 5.kvalitātes pakāpi;
· pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

 1. pedagogs projekta 6.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:

1.1. 4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

1.1.1. pēdējos desmit gados 8 (astoņi) un vairāk gadi pedagoģiskā darba stāžs

1.1.2. ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:

projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
· 1., 2.pakāpē – 45 un vairāk punktu

· 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu

projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis), vai 5.posmā (2011.gada septembris – decembris) un novērtēšanā ieguvis:
·1., 2. vai 3.pakāpē – 55 un vairāk punktu

4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:
2.2.1. kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
· mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
· pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),
· lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

· multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada decembris);

2.2.2. izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;
1.2. 5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
1.2.1. 10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs;
1.2.2. ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:

projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
· 1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu;

projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis), vai 5.posmā (2011.gada septembris – decembris) un novērtēšanā ieguvis:
· 1. vai 2.pakāpē – 70 un vairāk punktu;

·3.vai 4.pakāpē – 65 un vairāk punktu;
1.3. 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:

1.3.1. kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

· mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

· pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

· lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

· multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada

janvāris – 2011.gada decembris);

1.3.2. kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā – ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:

· sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs),

· izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija,

Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada decembris);

1.3.3. izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.

Projekta 6.atlases posmā kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība;

Pedagoga iesaiste projektā balstīta uz brīvprātības principu;

Pedagogam, kurš iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Stipendijas apmērs ir 100 lati mēnesī, ņemot vērā pedagoga iesaisti un veicamo pienākumu apjomu projektā un to piešķir uz četriem m

Projekta koordinatore S.Leščinska

Uz augšu