Projekta 4.kārtas informācija

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

PROJEKTA ,, PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” 4. POSMS CIBLAS NOVADĀ

No 2011.gada janvāra līdz aprīlim norit projekta 4.posms. Pamatojoties uz 2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 998 ,, Noteikumi par darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt ikkatra pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem.

Pamatojoties uz Ciblas novada pašvaldības 10.01.2011. rīkojumu Nr.6 ,,Par Ciblas novada profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi”, izveidota Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes vērtēšanas komisija triju cilvēku sastāvā.

Komisijas 1.sēde notika 11. janvārī. Sēdē tika noteikti komisijas darba uzdevumi un pienākumi, apspriesta darba kārtība, izstrādāts projekta 4.kārtas laika plānojums. Novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja – Rūta Trukšāne, komisijas priekšsēdētājas vietniece, protokoliste – Marija Kārkla, komisijas locekle – Alla Ločmele (arodbiedrības pārstāve).

Pedagogu atlases/novērtēšanas komisija bija saņēmusi 12 iesniegumus no Ciblas novada pedagogiem. Iesniegumos pedagogi lūdz atbalstīt viņu dalību projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4.posmā.

Atbilstīgi finansējumam – teritoriālajai kvotai – atbalstīti visi 12 pedagogi: 1 pedagogs no Pušmucovas pamatskolas, 3 pedagogi no Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes, 3 pedagogi no Ciblas vidusskolas, 5 pedagogi no Cirmas pamatskolas.

Tika nolemts: atbalstītajiem pedagogiem līdz 15.02.2011. iesniegt atklāto mācību stundu grafiku.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece/protokoliste: Marija Kārkla

Uz augšu