Skolotāju projekta 6. kārta

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒEiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

        PROJEKTA „PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS

                    OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” 6. POSMS CIBLAS NOVADĀ       

    No 2012.gada janvāra līdz aprīlim norit projekta 6.posms. Pamatojoties uz 2009.gada 01.septembra MK noteikumiem Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību darba rezultātiem.No  16. decembra līdz 3.janvārim plkst13.00 novadā bija izsludināta pieteikšanās dalībai projekta 6.posmā. Prioritāte bija tiem, kas projektā piedalās pirmo reizi, pretendē uz 3.kvalitātes pakāpi, kā arī tiem, kuriem ir lielāks darba stāžs.Pedagogu atlases/novērtēšanas komisija saņēma 11 iesniegumus: 2 no Ciblas vidusskolas pedagogiem, 5 no Ezersalas speciālās internātpamatskolas pedagogiem, 2 no Blontu PII,1 no Pušmucovas pamatskolas, 1 no Ciblas PII.Atbilstoši finansējumam – teritoriālajai kvotai- atbalstīti 6 pretendenti.: 1 pedagogs no Ciblas vidusskolas, 3 pedagogi no Ezersalas speciālās internātpamatskolas, 1 pedagogs no Blontu PII, 1 pedagogs no Ciblas PII.Ar pedagogiem ir noslēgti līgumi. Ar 2012.gada 10.janvāra rīkojumu 6.projekta posmam ir izveidota novērtēšanas komisija: komisijas priekšsēdētāja Marija Kārkla, komisijas locekļi Dace Ruško (arodbiedrības pārstāve), Alla Ločmele.12.janvārī ir notikusi komisijas 1.sēde, kurā tika sadalīti pienākumi.Komisijas priekšsēdētāja M.Kārkla nosaka komisijas sēdes darba laiku, vada komisijas sēdes, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu tajās, apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku, pārstāv komisiju attiecībās ar pašvaldību, kā arī privātpersonām, nodrošina komisijas lietvedību, organizē pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanu, labās prakses piemēru iesniegšanu.Komisijas locekļi: D. Ruško   protokolē komisijas sēdes, informē komisijas locekļus par komisijas sēžu vietu, laiku, pieņem no projektā iesaistītajiem pedagogiem dokumentus un materiālus izvērtēšanai, piedalās pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanā, nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu.A.Ločmele veic izskaidrojošu darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru, informē pedagogus par komisijas pieņemtajiem lēmumiem, piedalās pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanā.Apspriesta un pieņemta novērtēšanas komisijas darba kārtība, izstrādāts 6.posma laika plānojums. Komisijas priekšsēdētāja: Marija Kārkla
Uz augšu