Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒEiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis

 Noslēdzies ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, vienošanāsNr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, 6.posms.

Šajā posmā projektā iesaistījās septiņi Ciblas novada pedagogi. Seši cilvēki saņēma stipendiju, viens projektā iesaistījās bez stipendijas.

Komisijai tika iesniegti projekta materiāli.

Balstoties uz komisijai iesniegtajiem materiāliem: pedagoga portfolio, mācību stundu vērošanas un novērtējuma lapām, pedagoga darba pašvērtējumu, izglītības iestādes administrācijas vērtējumu par pedagoga darbību, apkopota un izanalizēta informācija par katru novērtējamo pedagogu, kā arī aizpildīta attiecīgās kvalitātes pakāpes kopsavilkuma tabula par katru novērtējamo pedagogu.

Pamatojoties uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā saņemtajiem punktiem, projekta 6.kārtā iesaistītajiem pedagogiem piešķirtas šādas kvalitātes pakāpes:

  1. Tonija Kuzmina – 3.kvalitātes pakāpe
  2. Ināra Laizāne – 3.kvalitātes pakāpe
  3. Elza Mičule – 3.kvalitātes pakāpe
  4. Aija Tereško – 3.kvalitātes pakāpe
  5. Irēna Borhova – 3.kvalitātes pakāpe
  6. Rūta Trukšāne – 3.kvalitātes pakāpe
  7. Elza Abramāne – 3.kvalitātes pakāpe

Pedagogi dalījās pieredzē par ieguvumiem projektā, kā arī iesniedza labās prakses piemērus.

Projekta novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Marija Kārkla

Uz augšu