Projekta 5.posms: 2011.gada septembris – decembris

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Projekta 5.posms: 2011.gada septembris – decembris

Noslēdzies ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijasapstākļos”, vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001,5.posms.

Šajā posmā projektā iesaistījās 11 Ciblas novada pedagogi.

Komisijai tika iesniegti projekta materiāli.

Balstoties uz komisijai iesniegtajiem materiāliem: pedagoga portfolio, mācību stundu vērošanas un novērtējuma lapām, pedagoga darba pašvērtējumu, izglītības iestādes administrācijas vērtējumu par pedagoga darbību, apkopota un izanalizēta informācija par katru novērtējamo pedagogu, kā arī aizpildīta attiecīgās kvalitātes pakāpes kopsavilkuma tabula par katru novērtējamo pedagogu.

Pamatojoties uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā saņemtajiem punktiem, projekta 5.kārtā iesaistītajiem pedagogiem piešķirtas šādas kvalitātes pakāpes:

 • Vjačeslavs Vinokurovs – 2.pakāpe
 • Valentīna Nikolajeva – 2.pakāpe
 • Vita Augustova – 2.pakāpe
 • Nadežda Maksimova – 2.pakāpe
 • Inese Boļševiča – 3.pakāpe
 • Ināra Kuzņecova – 3.pakāpe
 • Daina Purina – 3.pakāpe
 • Ērika Naruševiča – 3.pakāpe
 • Ēriks Razumovskis – 3.pakāpe
 • Ņina Terentjeva – 3.pakāpe
 • Svetlana Stukāne – 3.pakāpe
 • Pedagogi dalījās pieredzē par ieguvumiem projektā, kā arī iesniedza labās prakses piemērus.

Projekta sekretāre Marija Kārkla

Uz augšu