Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes misija

 • nodrošināt katram izglītojamajam kvalitatīvas pirmsskolas izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē;
 • nodrošināt katram izglītojamajam viņa individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai piemērotu mācību veidu un metodes;
 • radīt priekšnosacījumus izglītojamajam sociālo iemaņu attīstībai, veidojoties par aktīvu, patstāvīgu, pašpietiekamu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli, kas prot sadarboties ar citiem;
 • veicināt izglītojamā, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un izglītojamajam dzīvei mūsdienu pasaulē.

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes vīzija

Nodrošināt aizraujoša integrēto rotaļnodarbību programma, mīlestības pilnu un gādīgu vidi, kurā augstu vērtēta tiek katra izglītojamā personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība. Realizējam tās pedagoģiskās idejas un principus, kuru dibinātāji, pirmsskolas skolotājas, atbalsta personāls esam izmantojuši un ar labiem rezultātiem pārbaudījuši savā darbā. 

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes moto „Uz priekšu, ne soli atpakaļ!”

Pirmsskolas izglītības programma (Izglītības programmas kods 0101 11 11)

Ciblas PII piedāvā:

Integrēto rotaļnodarbību veidā apgūst vispārējo izglītību

Papildus iespēja apgūt dejošanu un ritmiku

Apgūt pirmās iemaņas svešvalodā – angļu valodā

Pilnveidot zināšanas mākslas jomā – fantāzijas pasaules apguve

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 29 bērni no 1.5 gadiem līdz 7 gadiem, mācības notiek latviešu valodā. Bērnus pieņemam visa gada garumā. Visā iestādē pieejams wi-fi, katrā grupā ir portatīvais dators, kā arī kopējā telpā interaktīvā tāfele. Ar pašvaldības finansējumu ir nodrošināts labs PII materiāli tehniskais līmenis. Vecākiem faktiski nekas nav jāiegādājas, lai bērns varētu apmeklēt pirmsskolas iestādi, piedalīties nodarbībās un gatavoties mācībām skolā. Gan no valsts budžeta, gan no pašvaldības budžeta tiek iegādāti mācību līdzekļi, uzskates materiāli, ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana visiem PII audzēkņiem, tajā skaitā arī bērniem no citām pašvaldībām.

Bērnudārzā strādā 17 darbinieki. Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēds.

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs ir daudzveidīgs. Kolektīvā ir gan studenti praktikanti, kas ir jauni, gan darbinieki uz pusslodzi, gan pieredzējuši darbinieki – dažādu profesiju pārstāvji.

Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde strādā no pirmdienas 7.00 – piektdienas 18.00, darbojas nakts grupa. Vasaras periodā strādā visu vasaru no pirmdienas – piektdienai no 7.00 – 19.00.  Sestdiena un svētdiena brīvdiena.

Tālrunis: 65729214
E-pasts: ciblaspii@inbox.lv

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijas:

 • Zinību diena ar piepūšamām atrakcijām.
 • Ziedu un dārzeņu izstādes.
 • Rudens svētki
 • Valsts svētki.
 • Ekskursijas.
 • Leļļu teātri un koncerti izglītības iestādē un Ciblas TN.
 • Bērnu konkursi, koncerti.
 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos.
 • Rudens un pavasara sporta svētki.
 • Mātes diena.
 • Veselības dienas, jautrie brīži sportā.
 • Izlaidums.
Uz augšu