Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

IKVD un Ludzas novada pašvaldība 2021.gada septembrī  noslēdza vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu novadā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni tiek saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, IKVD, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniedz skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos un psiholoģisko atbalstu.

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju.  Projekta ietvaros notiek supervīzijas pedagogiem – tā ir iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. 2021./2022.māc.g. 1.sem. projekts tiks īstenots Kārsavas vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Salnavas pamatskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā un Pušmucovas pamatskolā.

Uz augšu