Ciblas novada pašvaldība

Darba laiks

Darba dienās 8:00–16:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

Domes nams

Reģistrācijas Nr.: 90000041258
Tel.: 65700894 (LMT)
e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Banku rekvizīti:
Banka: AS Citadele
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV57PARX0012469710001
banka Banka:Valsts kase
Kods:TRELLV22
Konta Nr.: LV87TREL9802904684910

Valsts Policijas Kārtības policijas Ludzas nodaļas

Blontu, Ciblas un Līdumnieku iecirknis Vadims Bufals
26 144 887 (darbdienās 8.00 – 16.30)

Pušmucovas un Zvirgzdenes iecirknis Eduards Točelovskis
26 390 592 (darbdienās 8.00 – 16.30)

Vadība

AmatsVārds UzvārdsTālruņi E-pasts
Domes priekšsēdētājsJuris Dombrovskis 657-00894 (LMT)
29206199
juris.dombrovskis@ciblasnovads.lv
Izpilddirektore Ināra Sprudzāne 657-00894 (LMT)
29711939
inara.sprudzane@ciblasnovads.lv

Kaceleja

Kancelejas vadītāja Ināra Soprāne 68610117
(LMT)
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Kancelejas vadītājas vietniece Veronika Misāne 65700894 ciblasnovads@ciblasnovads.lv

Pagastu pārvaldes

Ciblas novada administratīvais centrs (Blontu pagasta pārvalde) Ināra Sprudzāne65700894 (LMT) ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Ciblas un Līdumnieku pagastu pārvaldes vadītājsMiervaldis Trukšāns657-29046parvalde.cibla@ciblasnovads.lv
ciblasparvalde@inbox.lv
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītājaValentīna Trukšāne
657-28104 parvalde.pusmucova@ciblasnovads.lv
pusmucova34@inbox.lv
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītājaValentīna Ruciņa 657-00834parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
rucinavalentina@inbox.lv

Attīstības nodaļa

VadītājaSvetlana Rimša
Mārīte Romanovska (ilgstošā prombūtnē)
657-00844svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv
EkonomisteZinaīda Pavlova657-00844ekonomiste@ciblasnovads.lv
Teritorijas plānotājsOļegs Ņikitins27834857olegs.nikitins@inbox.lv
Vecākais datortīklu administrators Uldis Mortuzāns26325826uldisra@inbox.lv
Sabiedrisko attiecību speciālisteĒrika Bondarenko 68610117
26164247
ciblas.novada.zinas@inbox.lv
erika.bondarenko@ciblasnovads.lv

Grāmatvedība

Galvenā grāmatvedeInta Piraga657-28105gramatvede.galvena@ciblasnovads.lv
inta.piraga@ciblasnovads.lv
Materiālu grāmatvedeLilita Greitāne657-00844gramatvede.materiali@ciblasnovads.lv
Algu grāmatvede
Kasiere (Cibla)
Inese Zvariča657-29046inese.zvarica@ciblasnovads.lv
Kasiere (Blonti)Aina Borisovska657-00844 kasiere@ciblasnovads.lv
Kasiere (Pušmucova)Antonija Barkāne26360083parvalde.pusmucova@ciblasnovads.lv
Kasiere (Zvirgzdene)Skaidrīte Gaile657-00834parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
Kasiere (Līdumnieki)Rudīte Valtere657-29790parvalde.lidumnieki@ciblasnovads.lv
Komunālās saimniecības grāmatvedeValentīna Dorožkina657-29040dorozkina@inbox.lv

Komunālais dienests

VadītājsJurijs Lipskis 22488485
Vadītāja vietnieks Miervaldis Trukšāns 657-29046
26594838
parvalde.cibla@ciblasnovads.lv
ciblasparvalde@inbox.lv
GrāmatvedeValentīna Dorožkina657-29040dorozkina@inbox.lv
Autoceļu uzraugsIlga Grade29492760ilga.grade@inbox.lv

Speciālisti

Personas datu aizsardzība – SIA “INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AĢENTŪRA” (Zeiferta iela 6, Olaine, LV-2114) Kontaktinformācija: das@idagentura.lv

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Inta Germane66 954 814 cibla@pakalpojumucentri.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieceValentīna Ruciņa 657-00834 parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
JuristeKristīne Nikolajeva 657-00894
Būvvalde
Ludzas novada pašvaldības būvvalde 65707126; 665707407
Izglītības speciāliste Sarmīte Leščinska 657-29265
26439768
sarmite.lescinska@inbox.lv
Tūrisma organizators Ēriks Pavlovs 28317569 eriks.pavlovs@inbox.lv
Lauku attīstības speciālisteMarina Barkāne 26403122 marinabarkane@inbox.lv
Lauksaimniecības konsultants Agris Trukšāns 28612349 agris.truksans@llkc.lv
Darba drošības speciālisteSkaidrīte Dombrovska 68610117 (LMT)skaidritedombrovska@inbox.lv
Sporta organizatorsIneta Miklucāne 27822104 ince8step@inbox.lv

Sociālais dienests

Vadītāja(Blontos) Inta Senkāne657-00870 socialais.dienests@ciblasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizators (Blontos)Inta Vonoga657-00870inta.vonoga@ciblasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizators (PušmucovāValentīna Trukšāne657-28104truksane@ciblasnovads.lv
Sociālais darbinieks
(Ciblā)
Olita Kilupe657-29027olita.kilupe@ciblasnovads.lv
Sociālā palīdzības organizators (Felicianovā)Antoņina Hindogina657-29371hindogina@ciblasnovads.lv
Sociālā darbiniece (Zvirgzdenē)Aija Zlidne657-00834aija.zlidne@ciblasnovads.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētājaAstrīda Kozlovska657-29027,
26174832
cibla.borintisa@inbox.lv
Bāriņtiesas locekle (Blontos)Gunta Stolere 657-00895,
29230090
Bāriņtiesas locekles (Zvirgzdenē)Lolita Purina 657-00834,
26337607
Bāriņtiesas locekle (Pušmucovā)Vija Rudziša 657-28104,
28380181

Valsts policijas Kārtības policijas Ludzas nodaļas IECIRKŅA INSPEKTORI

Blontu, Ciblas un Līdumnieku iecirknis Vadims Bufals 26 144 887
(darbdienās 8.00 – 16.30)
Pušmucovas un Zvirgzdenes iecirknisEduards Točelovskis 26 390 592
(darbdienās 8.00 – 16.30)

Feldšeru un vecmāšu punkti (FVP)

Blontu FVPAlla Stabrovska657-00843,
28642827
allllaaa@inbox.lv
Ciblas FVP Zoja Policāne657-29013,
26121854
zoja.policane@inbox.lv
Lucmuižas FVP Alla Stabrovska 657-00843,
28642827
allllaaa@inbox.lv
Pušmucovas FVP Tatjana Skrule 657-29125,
29388673
t_skrule@inbox.lv
Līdumnieku FVP Zoja Policāne 657-29013,
26121854
zoja.policane@inbox.lv

Izglītības un sporta iestādes

Ciblas vidusskolaSarmīte Leščinska657-29265,
657-29264
ciblasvid@inbox.lv
Pušmucovas pamatskolaAija Jonikāne657-28101 pusmucovas_skola@inbox.lv
Ezersalas speciālā pamatskola Andrejs Tereško657-23663 ezersalas_skola@inbox.lv
Blontu Pirmsskolas izglītības iestādeGunta Stolere 657-00895 blontupii@ciblasnovads.lv
blonti.pii@inbox.lv
Ciblas Pirmsskolas izglītības iestāde Anita Grahoļska 657-29214 ciblaspii@ciblasnovads.lv
ciblaspii@inbox.lv
Ciblas novada sporta komplekss Ineta Miklucāne 27822104
Ciblas novada jauniešu centrsAldis Tihovskis26162066ciblascjc@inbox.lv

Kultūras iestādes

Blontu Tautas namsJana Petrova (ilgstošā prombūtnē)
Sandra Beļavska
657-00894
Ciblas Tautas nams Sandra Beļavska 29285284sandrabelavska@inbox.lv
Pušmucovas Tautas nams Inta Domarka26199502 inta.domarka@inbox.lv
Zvirgzdenes Tautas nams Valentīna Ruciņa 657-00834 rucinavalentina@inbox.lv

Bibliotēkas

Blontu pagasta bibliotēkaInta Vonoga657-00894 inta.vonoga@inbox.lv
Ciblas pagasta bibliotēkaRita Trukšāne 657-29214 ciblabiblioteka@inbox.lv
Pušmucovas pagasta bibliotēka Ilga Baziļeviča 657-00863 ilgabaz@inbox.lv
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka Jolanta Pridāne 657-28102 zvirgzdbibl@inbox.lv
Līdumnieku pagasta bibliotēka Santa Litinska 657-29790
Felicianovas bibliotēka Lilita Šendo 657-29371 fel_biblio@inbox.lv

Sazinies ar mums

Lai nosūtītu vēstuli pašvaldībai, ir jāaizpilda visi lauki. Atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā. Dome ir tiesīga atstāt vēstuli pašvaldībai bez izskatīšanas šādos gadījumos:
1. ja vēstulē nav norādīts iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts);
2. ja vēstules saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
3. ja vēstules saturs objektīvi nav salasāms vai saprotams.Uz augšu