Ciblas novada pašvaldība

Darba laiks

Darba dienās 8:00–16:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

Domes nams

Reģistrācijas Nr.: 90000041258
Tel.: 65700894 (LMT)
e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Banku rekvizīti:
Banka: AS Citadele
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV57PARX0012469710001
banka Banka:Valsts kase
Kods:TRELLV22
Konta Nr.: LV87TREL9802904684910

Valsts Policijas Kārtības policijas Ludzas nodaļas

Blontu, Ciblas un Līdumnieku iecirknis Vadims Bufals
26 144 887 (darbdienās 8.00 – 16.30)

Pušmucovas un Zvirgzdenes iecirknis Eduards Točelovskis
26 390 592 (darbdienās 8.00 – 16.30)

Vadība

AmatsVārds UzvārdsTālruņi E-pasts
Domes priekšsēdētājaRenāte Mikaskina 28080477renate.mikaskina@gmail.com
Izpilddirektore Ināra Sprudzāne 65700894 (LMT)
29711939
inara.sprudzane@ciblasnovads.lv

Kanceleja

Kancelejas vadītāja Ināra Soprāne 68610117
(LMT)
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Kancelejas vadītājas vietniece Veronika Misāne 65700894 ciblasnovads@ciblasnovads.lv

Pagastu pārvaldes

Ciblas novada administratīvais centrs (Blontu pagasta pārvalde) Ināra Sprudzāne65700894 (LMT) ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Ciblas un Līdumnieku pagastu pārvaldes vadītājsMiervaldis Trukšāns65729046parvalde.cibla@ciblasnovads.lv
ciblasparvalde@inbox.lv
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītājaValentīna Trukšāne
65728104 parvalde.pusmucova@ciblasnovads.lv
pusmucova34@inbox.lv
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītājaValentīna Ruciņa 28660279parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
rucinavalentina@inbox.lv

Attīstības nodaļa

VadītājaMārīte Romanovska 65700844marite.romanovska@ciblasnovads.lv
EkonomisteZinaīda Pavlova65700844ekonomiste@ciblasnovads.lv
Teritorijas plānotājsOļegs Ņikitins27834857olegs.nikitins@inbox.lv
Vecākais datortīklu administrators Uldis Mortuzāns26325826uldisra@inbox.lv
Sabiedrisko attiecību speciālisteĒrika Bondarenko 68610117
26164247
ciblas.novada.zinas@inbox.lv
erika.bondarenko@ciblasnovads.lv

Grāmatvedība

Galvenā grāmatvedeInta Piraga65728105inta.piraga@ciblasnovads.lv
Materiālu grāmatvedeLilita Greitāne65700844gramatvede.materiali@ciblasnovads.lv
Algu grāmatvede
Kasiere (Cibla)
Inese Zvariča65729046inese.zvarica@ciblasnovads.lv
Kasiere (Blonti)Aina Borisovska65700844 kasiere@ciblasnovads.lv
Kasiere (Pušmucova)Antonija Barkane26360083parvalde.pusmucova@ciblasnovads.lv
Kasiere (Zvirgzdene)Skaidrīte Gaile65700834parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
Kasiere (Līdumnieki)Rudīte Valtere65729790parvalde.lidumnieki@ciblasnovads.lv
Komunālās saimniecības grāmatvedeValentīna Dorožkina65729040dorozkina@inbox.lv

Komunālais dienests

VadītājsJurijs Lipskis 22488485
Vadītāja vietnieks Miervaldis Trukšāns 65729046
26594838
parvalde.cibla@ciblasnovads.lv
ciblasparvalde@inbox.lv
GrāmatvedeValentīna Dorožkina65729040dorozkina@inbox.lv
Autoceļu uzraugsIlga Grade29492760ilga.grade@inbox.lv

Speciālisti

Personas datu aizsardzība – SIA “INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AĢENTŪRA” (Zeiferta iela 6, Olaine, LV-2114) Kontaktinformācija: das@idagentura.lv

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Inta Germane66954814 cibla@pakalpojumucentri.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieceValentīna Ruciņa 28660279 parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
JuristeKristīne Nikolajeva 65700894
Būvvalde
Ludzas novada pašvaldības būvvalde 65707126; 665707407
Izglītības speciāliste Sarmīte Leščinska 65729265
26439768
sarmite.lescinska@inbox.lv
Tūrisma organizatoreInāra Miezīte26280760mieziteinara@gmail.com
Lauku attīstības speciālisteMarina Barkāne 26403122 marinabarkane@inbox.lv
Lauksaimniecības konsultants Agris Trukšāns 28612349 agris.truksans@llkc.lv
Darba drošības speciālisteSkaidrīte Dombrovska 68610117 (LMT)skaidritedombrovska@inbox.lv
Sporta organizatorsIneta Miklucāne 27822104 ince8step@inbox.lv

Sociālais dienests

Vadītāja(Blontos) Inta Senkāne65700870 socialais.dienests@ciblasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizators (Blontos)Inta Vonoga65700870inta.vonoga@ciblasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizators (PušmucovāValentīna Trukšāne65728104truksane@ciblasnovads.lv
Sociālais darbinieks
(Ciblā)
Olita Kilupe65729027olita.kilupe@ciblasnovads.lv
Sociālā palīdzības organizators (Felicianovā)Antoņina Hindogina65729371hindogina@ciblasnovads.lv
Sociālā darbiniece (Zvirgzdenē)Aija Zlidne65700834aija.zlidne@ciblasnovads.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētājaAstrīda Kozlovska65729027,
26174832
cibla.borintisa@inbox.lv
Bāriņtiesas locekle (Blontos)Gunta Stolere 65700895,
29230090
Bāriņtiesas locekles (Zvirgzdenē)Lolita Purina 65700834,
26337607
Bāriņtiesas locekle (Pušmucovā)Vija Rudziša 65728104,
28380181

Valsts policijas Kārtības policijas Ludzas nodaļas IECIRKŅA INSPEKTORI

Blontu, Ciblas un Līdumnieku iecirknis Vadims Bufals 26144887
(darbdienās 8.00 – 16.30)
Pušmucovas un Zvirgzdenes iecirknisEduards Točelovskis 26390592
(darbdienās 8.00 – 16.30)

Feldšeru un vecmāšu punkti (FVP)

Blontu FVPAlla Stabrovska65700843,
28642827
allllaaa@inbox.lv
Ciblas FVP Zoja Policāne65729013,
26121854
zoja.policane@inbox.lv
Lucmuižas FVP Alla Stabrovska 65700843,
28642827
allllaaa@inbox.lv
Pušmucovas FVP Tatjana Skrule 65729125,
26474664
t_skrule@inbox.lv
Līdumnieku FVP Zoja Policāne 65729013,
26121854
zoja.policane@inbox.lv

Izglītības un sporta iestādes

Ciblas vidusskolaSarmīte Leščinska65729265,
65729264
ciblasvid@inbox.lv
Pušmucovas pamatskolaAija Jonikāne65728101 pusmucovas_skola@inbox.lv
Ezersalas speciālā pamatskola Andrejs Tereško65723663 ezersalas_skola@inbox.lv
Blontu Pirmsskolas izglītības iestādeGunta Stolere 65700895 blontupii@ciblasnovads.lv
blonti.pii@inbox.lv
Ciblas Pirmsskolas izglītības iestāde Anita Grahoļska 65729214 ciblaspii@ciblasnovads.lv
ciblaspii@inbox.lv
Ciblas novada sporta komplekss Ineta Miklucāne 27822104
Ciblas novada jauniešu centrsAldis Tihovskis26162066ciblascjc@inbox.lv

Kultūras iestādes

Blontu Tautas namsJana Petrova28381416
Ciblas Tautas nams Sandra Beļavska 29285284sandrabelavska@inbox.lv
Pušmucovas Tautas nams Inta Domarka26199502 inta.domarka@inbox.lv
Zvirgzdenes Tautas nams Valentīna Ruciņa 28660279 rucinavalentina@inbox.lv

Bibliotēkas

Blontu pagasta bibliotēkaInta Vonoga65700894 inta.vonoga@inbox.lv
Ciblas pagasta bibliotēkaRita Trukšāne 65729214 ciblabiblioteka@inbox.lv
Pušmucovas pagasta bibliotēka Ilga Baziļeviča 65700863 ilgabaz@inbox.lv
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka Jolanta Pridāne 65728102 zvirgzdbibl@inbox.lv
Līdumnieku pagasta bibliotēka Santa Litinska 65729790
Felicianovas bibliotēka Lilita Šendo 65729371 fel_biblio@inbox.lv

Sazinies ar mums

Lai nosūtītu vēstuli pašvaldībai, ir jāaizpilda visi lauki. Atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā. Dome ir tiesīga atstāt vēstuli pašvaldībai bez izskatīšanas šādos gadījumos:
1. ja vēstulē nav norādīts iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts);
2. ja vēstules saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
3. ja vēstules saturs objektīvi nav salasāms vai saprotams.Uz augšu