Kontaktinformācija:
Adrese: Vecā iela 5, c. Felicianova, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV – 5709
Bibliotēkas vadītāja Lilita Šendo
Tālrunis: 65729371
E-pasts: fel_biblio@inbox.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 08.30 – 16.00
Otrdiena 08.0-30 – 16.00
Trešdiena 08.00 – 16.00
Ceturtdiena 12.00 – 16.00
Piektdiena 09.00 – 16.00
Pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Katra mēneša pēdējā piektdiena – Sanitārā diena.

Felicianovas bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, ko finansē un uztur Ciblas novada pašvaldība. Bibliotēka ir izvietota ciemata centrā, sociālās aprūpes centra ēkas otrajā stāvā.Bibliotēkas vēsture

1959. gadā Felicianovas noliktavas telpās tika atvērta neliela pārvietojamā bibliotēka. Grāmatu apmaiņu veica noliktavas darbinieces: N. Viļuma, V. Katkeviča, S. Gorbačova.1967. gada novembrī atlikušās grāmatas pārveda uz kantora telpām un tās pieņēma I. Okuņeva.No nelielas grāmatu kopas (357 eksemplāri), kas bija arodbiedrību komitejas īpašums, tika izveidota bibliotēka:1)  iepirktas grāmatas Ludzas grāmatnīcā,2)  saņemtas no Alūksnes MTS bibliotēkas,3)  1969 .gadā – no Rīgas Valsts Centrālās Arodbiedrības bibliotēkas.Kopš 1967. gada bibliotēkā strādāja: Kalnejs G., Gudenko N., PlavkovaT.No 1997. gada janvāra bibliotēkā strādā Lilita Šendo.Ēkas būvniecības gads ir 1954. 2009.gadā pēc projekta veikta ēkas rekonstrukcija un bibliotēkaskapitālais remonts.

No 2006. gada bibliotēkā ir dators un interneta pieslēgums.
Bibliotēkā bērniem ir atsevišķs stūrītis, kurš aprīkots atbilstoši bērniem. Grāmatas ir izvietotas speciāli bērniem domātos krāsainos plauktos, ir 3 lasītāju vietas. Ir bērniem domātās galda spēles un puzles.

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami šādi pakalpojumi:* Brīvpieejas krājums – 5764;* Avīzes un žurnāli – tiek abonēti 12 preses izdevumi ;* Lasītāju pieprasījums tiek apmierināts, izmantojot gan savas bibliotēkas fondu, gan citu bibliotēku fondu (Ludzas pilsētas bibliotēka, novada bibliotēkas);* Uzziņu un konsultāciju sniegšana;* Iespēja apmeklēt bibliotēkā rīkotās izstādes un pasākumus;* Individuāla lietotāju apmācība datoru un interneta izmantošanā;* Informācijas meklēšana, izmantojot fondu, internetu un datu bāzes;Informācijas izdruka, materiālu kopēšana un skenēšana.

Uz augšu