No 2020. gada sākuma traktortehnikai vairāki jauni nosacījumi

Izmaiņas traktora piekabju reģistrācijā

2019. gada 31. decembrī beidzas pārejas posms[1], kad, reģistrējot traktora piekabes, kā atbilstību apliecinošu dokumentu varēja iesniegt atbilstības deklarāciju vai atbilstības sertifikātu.

No 2020. gada 1. janvāra, lai reģistrētu jaunu traktora piekabi, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā būs jāiesniedz atbilstības sertifikāts, kas noformēts atbilstoši Regulas Nr. 167/2013 prasībām. Ar ražotāja izsniegtu atbilstības deklarāciju[2], varēs reģistrēt tikai tās piekabes, kuru tehniskie dati būs salīdzināti līdz 2019. gada 31. decembrim .

Stājas spēkā V izmešu posms motoriem

Tāpat no 2020. gada 1. janvāra, pamatojoties uz Regulu (ES) 2016/1628[3] , stājas spēkā V posma izmešu normu prasības motoriem (apakškategorija NRE-v5), līdz ar to beidzas pārejas periods N un M kategorijas motoriem, kad tos varēja reģistrēt un nodot ekspluatācijā, ja tie ražoti atbilstoši elastības shēmas prasībām (1. tabula).

  1. tabula

V izmešu normu posmu grafiks

Direktīva 2000/25 Regula 2016/1628 Marķējums saskaņā ar regulu 2017/656
Dzinēja jauda P (kW) V posms datumi (motoru laišana tirgū) Apakškategorija
0 < P < 8 01.01.2019. NRE-v-1 EV1
8 ≤ P < 19 NRE-v-2 EV2
19 ≤ P < 37 01.01.2019. NRE-v-3 EV3
37 ≤ P < 56 NRE-v-4 EV4
56 ≤ P < 75 01.01.2020. NRE-v-5 EV5
75 ≤ P < 130
130 ≤ P ≤ 560 01.01.2019. NRE-v-6 EV6
P > 560 01.01.2019. NRE-v-7 EV7

Avots: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Līdz ar to, no 2020. gada 1. janvāra būs stājies spēkā V izmešu normu posms visām traktortehnikas dzinēju jaudas grupām, bet saglabāsies elastības shēmas prasības 2. tabulā minētājiem motoru izmešu posmiem un kategorijām.

  • tabula

Izmešu posmu beigu datumi, līdz kuriem atļauta traktortehnikas pirmreizējā reģistrācija

Posms Kategorija Beigu datums (atbilstoši Direktīvas 97/68 9. panta 4.a daļai), pēc kura sākas nākamais posms Datums, līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar dzinējiem, kas saražoti līdz beigu datumam (Direktīvas 97/68 9. panta 4.a daļa) Datums, līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar dzinējiem, kas saražoti pēc elastības shēmas un attiecīgi marķēti (Direktīvas 97/68 10. panta 5. daļa un XIII pielikums)
III B* P (37 ≤ P < 56) 31.12.2018. 31.12.2021. 31.12.2023.
IV Q (130 ≤ P ≤ 560) 31.12.2018. 31.12.2021. 31.12.2023.
IV R (56 ≤ P < 75) (75 ≤ P < 130) 31.12.2019. 31.12.2022. 31.12.2024.

*IV posma nebija.

Avots: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Izmaiņas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves reģistrācijas kārtībā

2019. gada 1. augustā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumi Nr. 298 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”, kas paredz šādas izmaiņas:

1) pirms traktortehnikas reģistrēšanas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Šengenas informācijas sistēmā pārbaudīs, vai reģistrējamā traktortehnika nav starptautiskajā meklēšanā. Tā tiks novērsta Eiropas Savienības valstīs zagtas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija Latvijā,

2) pārbūvētas traktortehnikas reģistrācijas apliecību Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, nesalīdzinot traktortehnikas tehniskos datus, varēs apmainīt pret jauno reģistrācijas apliecību, kurā norādīts pārbūves veids, tajā pašā dienā, kad aģentūrā tiks iesniegts iesniegums par reģistrācijas maiņu, jo veikta pārbūve.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību  73. panta 3. punkts un Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 85. punkts.

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/42/EK kuras, prasības pārņemtas ar Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem Nr. 195 “Mašīnu drošības noteikumi

[3] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14.septembra Regulu (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas  (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK

Uz augšu