Ieguldījums tavā nākotnē

Ciblas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros

Paziņojums

Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu

Ciblas novada pašvaldība 2012.gada 27.septembrī (sēdes protokols Nr.9) ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 „Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un 2012.gada saistošo noteikumu Nr.4 izdošanu”, ar kuru tika apstiprināts Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti 2012.gada saistošie noteikumi Nr.4 „Par Ciblas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Ar Ciblas novada domes lēmumu un Ciblas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam var iepazīties Ciblas novada pašvaldībā: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads un novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv  

Ciblas novada teritorijas plānojuma apstiprināšana VARAM

2. Teksta daļa:
3. Grafiskā daļa.                                                                                                                                          Apzīmējumi
Ciblas novada ciemu teritorijas pašreizējā izmantošana.
Blonti
Cibla
Felicianova
Līdumnieki
Lucmuiža
Pušmucova
Zvirgzdene
Ciblas novada ciemu teritorijas plānotā izmantošana.
Blonti
Cibla
Felicianova
Līdumnieki
Lucmuiža
Pušmucova
Zvirgzdene
Ciblas novada pag. teritorijas pašreizējā izmantošana.
Blontu pagasts
Ciblas pagasts
Līdumnieku pagasts
Pušmucovas pagasts
Zvirgzdenes pagasts
Ciblas novada pag. teritorijas plānotā izmantošana.
Blontu pagasts
Ciblas pagasts
Līdumnieku pagasts
Pušmucovas pagasts
Zvirgzdenes pagasts
 • Ciblas novada ciemu teritorijas ūdensvadu un kanalizācijas shēmas.
 •    Blonti
                            Cibla
                       Felicianova
                       Līdumnieki
                        Lucmuiža
                       Pušmucova
                       Zvirgzdene
 • Ciblas novada pagastu teritorijas topo kartes.
 • Blonti
                           Cibla
                       Līdumnieki
                       Pušmucova
                       Zvirgzdene

4. Informatīvais ziņojums par Ciblas novada Teritorijas plānojumu 2013-2025. gadam

Uz augšu