Ciblas novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura veic darbības bāriņtiesas kompetences ietvaros, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publiskajiem tiesību principiem.

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Kontaktinformācija
Adrese: Ciblas pagasta pārvalde, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709.
Tālrunis: 65729027

Darbinieki
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi.

Katrā Ciblas ņovada pagastā ir bāriņtiesas loceklis, kurš strādā ar aizbildņu un aizgādņu ģimenēm, veic pienākumus saskaņā ar savu amata aprakstu, pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumus, veic apliecinājumu izdarīšanu un citu uzdevumu pildīšanu.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Astrīda Kozlovska (e-pasts: cibla.borintisa@inbox.lv), tālr. 65729027. Mob. 26174832
Bāriņtiesas locekle Blontu pagastā Gunta Stolere tālr.65700895, mob. 29230090
Bāriņtiesas locekle Pušmucovas pagastā Vija Rudziša tālr. 65728104, mob.28380181
Bāriņtiesas locekle Zvirgzdenes pagastā Lolita Purina tālr. 65700834,mob.26337607

Pieņemšanas laiks
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Astrīda Kozlovska pieņem apmeklētājus Ciblas pagasta pārvaldē divas reizes nedēļā bāriņtiesas nolikumā noteiktajā kārtībā šādās dienās:

pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00;
trešdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00

Bāriņtiesas locekle Blontu pagastā Gunta Stolere, trešdienās, ceturtdienās 14.00-16.00
Bāriņtiesas locekle Pušmucovas pagastā Vija Rudziša, trešdienās, ceturtdienās 14.00-16.00
Bāriņtiesas locekle Zvirgzdenes pagastā Lolita Purina, ceturtdienās 10.00-14.00
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.
Bāriņtiesas sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis. Bāriņtiesas sēdē piedalās sēdes vadītājs un vismaz divi bāriņtiesas locekļi.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem:
Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem materiāliem var iepazīties konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums. Personas var iepazīties ar konkrētās lietas materiāliem, ievērojot Informācijas atklātības likuma un Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumus.

Bāriņtiesa personai nodrošina iepazīšanos ar lietas materiāliem bāriņtiesas telpās bāriņtiesas priekšsēdētāja klātbūtnē bāriņtiesas darba laikā – pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un tešdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00, .

Pieņemot personas iesniegumu, bāriņtiesas darbinieks pārliecinās par personas identitāti pēc personu apliecinoša dokumenta – pases un noskaidro pārstāvības tiesisko pamatu pēc pilnvaras, ordera u.c. dokumenta oriģināla; pilnvarojuma vai pārstāvības tiesības apliecinošā dokumenta kopija tiek pievienota konkrētās lietas materiāliem.

Ja personas iepazīšanos ar lietas materiāliem nav iespējams nodrošināt iesnieguma saņemšanas dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darbdienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Minētā kārtība piemērojama arī attiecībā uz bāriņtiesas rīcībā esošo dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošanu un izsniegšanu.

Dienā, kad izskata lietu bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem nenodrošina.

Bāriņtiesas darbinieks nodrošina personai iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot pieprasīto dokumentu kopijas, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā.

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Apliecinājumi
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic apliecinājumus, ja ir noteikti zināms, ka darījuma dalībnieki ir pilngadīgi un rīcībspējīgi. Apliecinājumu veikšanai vēlams iepriekš pieteikties pie bāriņtiesas priekšsēdētājas vai bāriņtiesas locekļiem pa telefonu.

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu – 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 euro (par katru lappusi).
(2) Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Lietvedību bāriņtiesā reglamentējošie normatīvie akti un ieteikumi:
Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
Bāriņtiesas darbības noteikumi http://www.likumi.lv/doc.php?id=150736
Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
Fizisko personu datu aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042
ANO Konvencija par bērna tiesībām
Civillikums. Ģimenes tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

Uz augšu