vadītājs Jurijs Lipskis mob. 22488485
vadītāja vietnieks Miervaldis Trukšāns t.65729046 mob.26594838
grāmatvede Valentīna Dorožkina t.65729040
Komunālā saimniecība ir pašvaldībai pakļauta institūcija, kas organizē pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
Komunālā saimniecība veic šādas funkcijas:

Slēdz īres līgumus ar īrniekiem novada pašvaldībai piederošos dzīvokļos
Pārrauga un ved dokumentāciju attīrīšanas iekārtām un ūdens saimniecībai
Sastāda un iesniedz attiecīgajām iestādēm dabas resursu izmantošanas atskaites
Organizē sabiedrisko darbu veicējus
Uzrauga, apsaimnieko un remontē novada ceļus
Novada pašvaldības ceļu garums:

Blontu pagastā
„A” grupas autoceļi – 17,39 km
„B” grupas autoceļi – 9,86 km
„C” grupas autoceļi – 12,92 km
„D” grupas autoceļi – 2,84 km

Ciblas, Līdumnieku pagastā
„A” grupas autoceļi – 51,69 km
„B” grupas autoceļi – 18,77 km
„C” grupas autoceļi – 35,15 km
„D” grupas autoceļi – 6,94 km

Pušmucovas pagastā
„A” grupas autoceļi – 14,34 km
„B” grupas autoceļi – 12,15 km
„C” grupas autoceļi – 11,55 km
„D” grupas autoceļi – 4,66 km

Zvirgzdenes pagastā
„A” grupas autoceļi – 35,53 km
„B” grupas autoceļi – 22,90 km
„C” grupas autoceļi – 15,06 km
„D” grupas autoceļi – 3,40 km

Remontē un uzrauga ūdens apgādes, kanalizācijas ārējos tīklus
Ūdensvadu tīkla garums:

Blontu pagastā – 5,381 km
Ciblas pagastā – 4,34 km

Līdumnieku pagastā – 2,84 km
Pušmucovas pagastā – 4,72 km
Zvirgzdenes pagastā – 2,868 km
Kanalizācijas sistēmas garums:

Blontu pagastā -1,693 km
Ciblas pagastā – 6,246 km
Līdumnieku pagastā – 2,87 km
Pušmucovas pagastā – 2,486 km
Zvirgzdenes pagastā – 3,359 km
Aprēķina un iekasē īres un komunālo pakalpojumu maksu

Pakalpojumu veidsMērvienībaPamatsummaPVN 21 %Kopā,EUR
     
Īres maksapar 1 kopplatības m20,110,000,11
Ūdens piegādeno 1 cilvēka3.290.693.98
Kanalizācijas pakalpojumino 1 cilvēka2.360.492.85
kanalizācijas atkritumu izvešanapar 1 mucu 8.261.7410.00
     
Sadz. atkritumu izvešanano 1 cilvēka Blonti1.570.331.90
Sadz.atkritumu izvešana no 1 cilvēka Pušmucova1.57 0.33  1.90
Sadz.atkritumu izvešanano 1 cilvēka Lucmuiža1.160.241.40
Sadz.atkritumu izvešanano 1 cilvēka Līdumnieki2.230.472.70
Sadz.atkritumu izvešanano 1 cilvēka Cibla2.150.452.60
Sadz.atkritumu izvešana no 1 cilvēka Felicianova 1.160.24 1.40 
     
Fiziskās un juridiskās personas    
Ūdens piegādepēc skait.par 1m³0.660.140.80
Kanalizācijas pakalpojumipēc skait.par 1m³0.470.100.57
Uz augšu