Ciblas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļa ir atsevišķa struktūrvienība, tā ir tieši pakļauta domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram. Nodaļas darbu vada galvenā grāmatvede.

Nodaļa nodrošina:

Pašvaldības darbu atbilstoši Ciblas novada pašvaldības nolikumam „Par grāmatvedības uzskaites organizāciju un kārtošanu”.

 • Finanšu un grāmatvedības dokumentu savlaicīgu un likumīgu noformēšanu,
 • Kases dokumentu kontroli, apstrādi un 1.memoriālordera sastādīšanu,
 • Bankas pirmsdokumentu apstrādi, kontroli un 2.memoriālordera sastādīšanu, ikmēneša virsgrāmatas sastādīšanu un noslēgšanu, atlikumu izvešanu un pārbaudi,
 • Gada inventarizācijas veikšanu un kontroli,
 • Gada atskaites un tās pielikumu sastādīšanu un iesniegšanu augstākstāvošām instancēm,
 • Pašvaldības ikmēneša un gada pārskatu sastādīšanu un iesniegšanu Valsts kasē,
 • Savstarpējo norēķinu veikšanu par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,
 • Finanšu informācijas apkopošanu pēc pašvaldības vadītāja un izpilddirektora pieprasījuma,
 • Arhīva dokumentu noformēšanu un nodošanu apstrādei,
 • Grāmatvedības datorprogrammu apgūšanu,
 • Kvalifikācijas paaugstināšanu(kursi, semināri),
 • Sekošanu izmaiņām likumdošanā.
AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Nodaļas vadītāja ir galvenā grāmatvedeInta Piraga65728105gramatvede.galvena@ciblasnovads.lv
Algu grāmatvedeInese Zvariča65729046gramatvede.alga@ciblasnovads.lv
Materiālu grāmatvedeLilita Greitāne65700844gramatvede.materiali@ciblasnovads.lv
KasiereAina Borisovska65700844kasiere@ciblasnovads.lv
KasiereAntoņina Barkāne65728193parvalde.pusmucova@ciblasnovads.lv
KasiereSkaidrīte Gaile65700834parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
KasiereRudīte Valtere parvalde.lidumnieki@ciblasnovads.lv
Komunālās saimniecības grāmatvedeValentīna Dorožkina65729040 
Uz augšu