1.Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „ZEMNIEKS”, kadastra numurs 6890-005-0368, Ciblas novada Pušmucovas pagastā, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0367 2,5 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0368-001.

2.Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR  11 600,00 (vienpadsmit  tūkstoši seši simti  euro)

Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas maksu – EUR 10,00 (desmit euro),  nodrošinājuma naudu  – EUR 1 160,00   ( viens tūkstotis viens simts sešdesmit  euro) pašvaldības kontā;

Ciblas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000041258, juridiskā adrese:                                                  ‘’Domes nams’’, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.                                   

AS Citadele banka

Konts:LV57PARX0012469710001

Kods: PARXLV22

Izsoles solis – EUR 500,00 (pieci simti  euro).

Izsole notiks 21.10.2020. plkst. 9.30 Ciblas novada domes administratīvās ēkas  zālē (1.stāvs)

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes kancelejā darba dienās no plkst. 9.00. – 15.00 un mājaslapā: www. ciblasnovads.lv

1.Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „SMILGAS”, kadastra numurs 6890-005-0387-003, Ciblas novada Pušmucovas pagastā, kas  ir administratīvā ēka.

2.Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR  1300,00 (viens  tūkstotis trīs simti  euro)

Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas maksu – EUR 10,00 (desmit euro),  nodrošinājuma naudu  – EUR 130,00   ( viens simts trīsdesmit  euro) pašvaldības kontā;

Ciblas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000041258, juridiskā adrese:                                                  ‘’Domes nams’’, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.                                   

AS Citadele banka

Konts:LV57PARX0012469710001

Kods: PARXLV22

Izsoles solis – EUR 60,00 (sešdesmit  euro).

Izsole notiks 07.10.2020. plkst. 9.30 Ciblas novada domes administratīvās ēkas  zālē (1.stāvs)

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes kancelejā darba dienās no plkst. 9.00. – 15.00 un mājaslapā: www.ciblasnovads.lv

1.  Ciblas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  notiks Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-003-0055 – 6,6 ha platībā  zemes nomas tiesību iegūšana.

       Izsole notiks Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās 2020.gada 16. septembrī plkst.9.30

      Izsoles dalībniekus reģistrē Ciblas novada pašvaldībā,  adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, 3.stāvā pie kancelejas vadītājas  darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00) līdz 2020.gada 15. septembra  plkst.12.00 

       Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā nomas maksa gadā ir EUR 370,50  (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena.

       Izsoles dalībniekiem, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10,00 (desmit eiro un 00 centi) un drošības nauda – EUR 30,00 (trīsdesmit eiro un 00 centi).

         Nodrošinājuma naudu un reģistrācijas maksa par izsoli jāieskaita Ciblas novada pašvaldības kontā: LV57PARX0012469710001, banka: AS Citadeles banka, kods PARXLV22.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.ciblasnovads.lv un Ciblas novada pašvaldībā (Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads) kancelejā darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00).

2.  Ciblas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  notiks Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-006-0301 – 2,1 ha platībā  zemes nomas tiesību iegūšana.

       Izsole notiks Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās 2020.gada 16. septembrī plkst.10.30

      Izsoles dalībniekus reģistrē Ciblas novada pašvaldībā,  adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, 3.stāvā pie kancelejas vadītājas  darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00) līdz 2020.gada 15. septembra  plkst.12.00 

       Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā nomas maksa gadā ir EUR 117,50  (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena.

       Izsoles dalībniekiem, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10,00 (desmit eiro un 00 centi) un drošības nauda – EUR 10,00 (desmit eiro un 00 centi).

         Nodrošinājuma naudu un reģistrācijas maksa par izsoli jāieskaita Ciblas novada pašvaldības kontā: LV57PARX0012469710001, banka: AS Citadeles banka, kods PARXLV22.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.ciblasnovads.lv un Ciblas novada pašvaldībā (Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads) kancelejā darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00).

Uz augšu