Ciblas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sīpolnieki”, kadastra numurs 6890-003-0130.

Izsole notiek Ciblas novada pašvaldība ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā sēžu zālē, 04.03.2020. plkst.10:00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 125 000,00 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 12 500,00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro).
Izsoles solis: EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro).

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 12 500,00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro), kas jāieskaita Cibla novada pašvaldības, reģ. Nr.90000041258, bankas kontā Nr. LV57PARX0012469710001, AS Citadeles banka, kods PARXLV22 ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „„Sīpolnieki” izsoles nodrošinājuma summa”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Cibla novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000041258, bankas kontā Nr. LV57PARX0012469710001, AS Citadeles banka, kods PARXLV22 ar atzīmi „„Sīpolnieki” izsoles dalības maksa”.

Izsoles noteikumi.

Uz augšu