1. Ciblas novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma “DZĒRVES”, kadastra Nr.6898-005-0005, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, mutisku IZSOLI ar augšupejošu soli, kura notiks Ciblas novada pašvaldības ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā,  2021.gada 18.jūnijā plkst.10.30.

2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2 200,00 (divi  tūkstoš divi simti euro).

3.  Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit  euro).

4. Nodrošinājuma nauda – EUR 220,00  (divi simti divdesmit euro),  jāieskaita Cibla novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000041258, bankas kontā Nr. LV57PARX0012469710001, AS Citadeles banka, kods PARXLV22 ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „„DZĒRVES” izsoles nodrošinājuma summa un reģistrācijas maksa – EUR 10,00 (desmit euro)  ar atzīmi „„DZĒRVES” izsoles dalības maksa”.

5. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, līdz 2021.gada 16. jūnija plkst.12:00 jāiesniedz Ciblas novada pašvaldībā (adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā)  vai e-pastā (adrese: ciblasnovads@ciblasnovads.lv) izsoles noteikumos minētie dokumenti.

1. Ciblas novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma „MUIŽKUNGI”, kadastra Nr.6848-004-0212, Ciblas pagasts, Ciblas novads, mutisku  IZSOLI  ar augšupejošu soli, kura notiks Ciblas novada pašvaldības ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā,  2021.gada 18. jūnijā plkst.9.30.

2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5 000,00 (pieci  tūkstoši euro).

3. Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts  euro).

4. Nodrošinājuma nauda – EUR 500,00  (pieci simti  euro),  jāieskaita Cibla novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000041258, bankas kontā Nr. LV57PARX0012469710001, AS Citadeles banka, kods PARXLV22 ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „„MUIŽKUNGI” izsoles nodrošinājuma summa” un reģistrācijas maksa – EUR 10,00 (desmit euro) ar atzīmi „„MUIŽKUNGI” izsoles dalības maksa”.

5. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, līdz 2021.gada 16. jūnija plkst.12:00 jāiesniedz Ciblas novada pašvaldībā (adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā)  vai e-pastā (adrese: ciblasnovads@ciblasnovads.lv) izsoles noteikumos minētie dokumenti.

1.Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu, kas sastāv „CIEMATNIEKI” ar kadastra Nr. 6848-004-0180, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0180 1894 m2 platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 6848-004-0180-001) un nedzīvojamā ēka (6848-004-0180 -002)   Felicianova, Ciblas pagasts,   Ciblas novads.

2.Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR  1 000,00 ( viens  tūkstotis euro).

Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, Cibla novada pašvaldības kontā iemaksā:

  • reģistrācijas maksu – EUR 10,00 (desmit euro),  
  • nodrošinājuma naudu  – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR-100,00 ,- (viens simts   euro).

Rekvizīti:

  • Ciblas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000041258, juridiskā adrese:  ‘’Domes nams’’, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.
  • AS “Citadele banka” (kods: PARXLV22) norēķinu konts: LV57PARX0012469710001.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro).

4.Izsole notiks 21.05.2021. plkst. 9.30 Ciblas novada domes administratīvās ēkas  zālē (1.stāvs)

5.Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, līdz 2021.gada 19. maijam plkst.12:00 jāiesniedz Ciblas novada pašvaldībā, „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā,  izsoles noteikumos norādītie  dokumenti.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes  mājaslapā: www. ciblasnovads.lv

Uz augšu