1.Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „EZERSALA” ar kadastra Nr. 6898-008-0143, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0143 42,7 ha platībā (ar mežaudzi), apbūves no 7 nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 6898-008-0143-001, 6898-008-0143-002,  6898-008-0143-003,   6898-008-0143-004,   6898-008-0143-005,   6898-008-0143-006,   6898-008-0143-007), Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads.

2.Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR  120 000,00 (viens simts divdesmit  tūkstoši   euro).

Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, Cibla novada pašvaldības kontā iemaksā:

  • reģistrācijas maksu – EUR 10,00 (desmit euro),  
  • nodrošinājuma naudu  – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR-12 000,00 ,- (divpadsmit tūkstoši  euro).

Rekvizīti:

  • Ciblas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000041258, juridiskā adrese:  ‘’Domes nams’’, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.
  • AS “Citadele banka” (kods: PARXLV22) norēķinu konts: LV57PARX0012469710001.

Izsoles solis – EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro).

Izsole notiks 19.02.2021. plkst. 9.30 Ciblas novada domes administratīvās ēkas  zālē (1.stāvs).

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, līdz 2021.gada 15. februāra plkst.12:00 jāiesniedz Ciblas novada pašvaldībā, „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā, noteikumos norādītie dokumenti.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes kancelejā darba dienās no plkst. 9.00. līdz 15.00 un mājaslapā: www.ciblasnovads.lv

       

Uz augšu