Informācija par Ciblas novada pašvaldības personas datu apstrādēm

Saskaņā ar Regulas Nr. 2016/679  39 .pantu

1.Pārzinis: Ciblas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000041258

2. Kontaktinformācija: “Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads,  ciblasnovads@ciblasnovads.lv, 65700894,

3. Personas datu aizsardzības ārpakalpojuma sniedzējs: SIA Informācijas Drošības Aģentūra, Zeiferta iela 6, Olaine, Olaines nov, LV-2114, das@idagentura.lv, auditors: Jurijs Višņakovs tālr. 29243773

4. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai saskaņā ar Pārziņa noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.

5. Personai ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai Pārzinis  varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa.

6. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde.

7. Personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai. 8. Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķu īstenotāji (detalizētāku informāciju par mērķiem var saņemt, vēršoties pie personas datu aizsard zības pakalpojuma sniedzēja).

Nr.p.k. Ciblas novada pašvaldības veiktās personas datu apstrādes mērķi Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Personas datu saņēmēja kategorijas Personas datu apstrādes mērķu īstenotāji
8.1. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību ( videonovērošana ) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta d) ,e) apakšpunkti: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic Tiesībsargājošās iestādes t.sk. pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes. Ciblas novada pašvaldība, sadarbībā ar Valsts policiju
8.2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.pants c), e ) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes sniedzēji, t.sk. Valsts un darbanespēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība, Centralizētā grāmatvedība, Ciblas novada Sociālais dienests
8.3. Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību Vispārīgā  datu aizsardzības regulas 6,pants c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzinu attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Valsts kontrolējošās, uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, izglītības atbalsta iestādes, normatīvajos aktos noteikti subjekti. Ciblas novada pašvaldība, Izglītības koordinators, Ciblas vidusskola, Pušmucovas pamatskola, Blontu pirmskolas izglītības iestāde, Ciblas pirmskolas izglītības iestāde, Ezersalas internātpamatskola, Ciblas bibliotēka, Felicianovas bibliotēka, Līdumnieku bibliotēka, Blontu bibliotēka, Pušmucovas bibliotēka, Ciblas novada jauniešu centrs
8.4. Bērnu un rīcībnespējīgu personu tiesību aizsardzība Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta c), d), e ) apakšpunkti: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, tiesībsargājošās institūcijas, audzināšanas iestādes, aprūpes iestādes, ārpusģimenes pakalpojumu sniedzēji. Ciblas novada pašvaldība, Ciblas novada bāriņtiesa, Administratīvā komisija
8.5. Apliecinājumu izdarīšana un dokumentu projektu sagatavošana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Ciblas novada pašvaldība, Ciblas novada bāriņtiesa
8.6. Sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Ciblas novada pašvaldība; Dzīvokļu komisija; Centralizētā grāmatvedība;
8.7. Nodevu un nodokļu aprēķināšanas un iekasēšanas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība; Attīstības nodaļa; Centralizētā grāmatvedība; Dzimtsarakstu nodaļa; Kārsavas novada būvvalde;
8.8. Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un reģistrēšanas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība; Kanceleja;
8.9. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība; Dzimtsarakstu nodaļa; Centralizētā grāmatvedība
8.10. Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana t.sk. ēku, būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība, Kārsavas novada būvvalde, Attīstības nodaļa, Centralizētā grāmatvedība;
8.11. Nekustamo īpašumu racionālas un lietderīgas izmantošanas un objektu privatizācijas procesa nodrošināšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība; Attīstības nodaļa; Centralizētā grāmatvedība;
8.12. Kustama, nekustama īpašuma novērtēšana un izsoļu procesa administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība; Attīstības nodaļa; Grāmatvedība; Kanceleja
8.13. Ciblas novada atļauju un licenču izsniegšanas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Centralizētā grāmatvedība; Attīstības nodaļa; Kanceleja
8.14. Sekmēt tradicionālo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu pašvaldībā un tautas jaunrades attīstību Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Sabiedrība ( informācija par sasniegumiem, apbalvojumiem, balvām tiek publiskota Ciblas novada mājaslapā un Ciblas novada informatīvajā izdevumā),valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Ciblas novada pašvaldība Blontu Kultūras nams, Ciblas Tautas nams, Pušmucovas Tautas nams; Zvirgzdenes Saieta nams
8.15. Ziedojumu ( dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība
8.16. Administratīvo pārkāpumu uzskaite Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Ciblas novada Administratīvā komisija, Centralizētā grāmatvedība;
8.17. Līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem/ saņēmējiem ( uzņēmumu/ autoratlīdzības, pakalpojumu ) administrēšana. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta b) apakšpunkts: apstrāde vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Ciblas novada pašvaldība; Pašvaldību iestādes
8.18. Pretendentu ( fizisku personu ) datu apstrāde iepirkumu procedūras administrēšana. Vispārīgās datu aizsardzības regulas b), c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; lai izpildītu uz pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Ciblas novada pašvaldība; Kanceleja Centralizētā grāmatvedība Iepirkumu komisija
8.19. Pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Attīstības nodaļa Centralizētā grāmatvedība
8.20. Deputātu personas datu apstrāde Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Sabiedrība, valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Ciblas novada pašvaldība Kanceleja Centralizētā grāmatvedība
8.21. Datu apstrāde grāmatvedības administrēšanai Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Centralizētā grāmatvedība
8.22. Dokumentu aprites vadība arhīva administrēšanai Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Datu subjekti, Latvijas Nacionālais arhīvs, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Ciblas novada pašvaldība Kanceleja Pašvaldības iestādes.
8.23. Personāla lietu administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Kanceleja Pašvaldības iestādes;
8.24. Lietvedības pārvaldības administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts institūcijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Ciblas novada pašvaldība Pašvaldības iestādes; Kanceleja
8.25. Sabiedrības informēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Sabiedrība, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Sabiedrisko attiecību speciālists
8.26. Nodrošināt veselības veicinošo pakalpojumu pieejamību Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Centralizētā grāmatvedība Blontu FVP Ciblas FVP Pušmucovas FVP Zvirgzdenes FVP Līdumnieku FVP
8.27. Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Komunālā nodaļa Attīstības nodaļa; Centralizētā grāmatvedība
8.28. ES un citu projektu administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Ciblas novada pašvaldība Attīstības nodaļa, Pašvaldības iestādes

Uz augšu