SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti

Analīze

Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei “SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti”.

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Ciblas novada pašvaldības ieviestie un realizācijā esošie projekti

1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta izgāztuves „Zvirgzdene” rekultivācija- projekta realizācija pabeigta 2010.gada 31.maijā. Projekta kopējais finansējums 80922.88 LVL, no tiem 62014.20 LVL Kohēzijas fonda līdzekļi un 18908.68 pašvaldības līdzfinansējums.

2. Blontu pagasta autoceļa un ielu rekonstrukcija- projekta realizācija pabeigta 2010.gada 20.janvārī. Projekta kopējās izmaksas 78016.84 LVL, no kuriem 58512.62 LVL ELFLA finansējums un 19504.22 LVL pašvaldības līdzfinansējums.

3. Ciblas novada sporta kompleksa rekonstrukcija- projekta realizācija pabeigta 2011.gada 31.martā. Projekta kopējās izmaksas 212639.11 LVL, no kuriem ELFLA finansējums 126000.00 LVL un 86639.11 LVL pašvaldības līdzfinansējums.

4. Blontu sporta zāles un kultūras nama rekonstrukcija- projekta realizācija pabeigta 2011.gada 30.jūnijā. Projekta kopējās izmaksas 142961.64 LVL, kas realizētas no dotācijas teritoriju attīstībai.

5. Infrastruktūras atjaunošana Ezersalas speciālajā internātpamatskolā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – projekta realizācija pabeigta 2011.gada 31.maijā. Projekta kopējās izmaksas 98200,00 LVL, kas 100% ir ERAF finansējums.

6. Blontu ciema sporta zāles un kultūras nama teritorijas labiekārtošana – projekta realizācija pabeigta 2011.gada 30.jūnijā. Projekta kopējās izmaksas 47925.27 LVL, no kuriem 34908.50 LVL ELFLA finansējums un 13016.77 LVL pašvaldības līdzfinansējums.

7. Pušmucovas pamatskolas informatizācija Nr.2009/0244/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/532- projekta realizācija pabeigta, tā kopējās izmaksas ir 8123.30 LVL.

8. Speciālistu piesaiste Ciblas novada pašvaldībai Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/068/026- projekta realizācija pabeigta, tā kopējās izmaksas 18351,00 LVL.

9. Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055/044-projekts realizācija pabeigta, tā kopējās izmaksas 43301 LVL.

10. Ciblas novada sporta kompleksa teritorijas labiekārtošana Nr.11-01-L32100-000118- projekta realizācija pabeigta, tā kopējās izmaksas ir 56181.90 LVL bez PVN.

11. Pušmucovas tautas nama rekonstrukcija Nr.11-01-L32100-000041 – projekta realizācija pabeigta 10.12.2012, kopējās izmaksas 255963.17 LVL bez PVN, ES finansējums- 222674.79 LVL .

12. Lielā Ludzas ezera zivju krājumu papildināšana- projekta realizācija pabeigta, kopējās izmaksas 4148,00 LVL.

13. Aprīkojuma iegāde Ciblas novada sporta kompleksam Nr.11-01-LL33-L413203-000005 – projekta realizācija pabeigta 30.11.2012. Tā plānotās izmaksas 4427.66 LVL, no kuriem ELFLA  LEADER finansējums 3984.89 LVL.

14. Materiāltehnisko līdzekļu iegāde Ciblas Tautas namam kultūras pasākumu pilnveidošanai un sarīkojumu dažādošanai Nr.11-01-LL33-L413202-000002- projekta realizācija pabeigta. Tā kopējās izmaksas 5782.80 LVL, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 5204.51 LVL.

15. Brīvdabas estrādes būvniecība, izstāžu nama rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana Ciblas novada Līdumnieku ciemā Nr.11-01-L32100-000201- projekta realizācija pabeigta 28.06.2013. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 123979.65 LVL.

16.Zivju resursu pavairošana Ciblas novada ezeros- projekta realizācija pabeigta, kopējās izmaksas 2862.12 LVL.

17.Mēbeļu iegāde Līdumnieku bibliotēkai tematisko pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai Nr.12-01-LL33-L413202-000002- projekta realizācija pabeigta 15.12.2012, kopējās izmaksas 662.38 LVL bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 596.14 LVL.

18.Skaņu aparatūras piegāde Blontu kultūras namam Nr.12-01-LL33-L413203-000009- projekta realizācija pabeigta 14.11.2012, kopējās izmaksas 6683.60 LVL bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 6015.26 LVL.

19.Inventāra un iekārtu iegāde Ciblas novada sporta kompleksam Nr.12-01-LL33-L413203-000007- projekta realizācija pabeigta 15.06.2013, kopējās izmaksas 6337.18 LVL bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 5703.46 LVL.

20.Sporta un atpūtas laukuma ierīkošana (labiekārtošana) Blontu ciemā Nr.12-01-LL33-L413201-000004- projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada aprīlī, plānotās kopējās izmaksas 7798.77 LVL bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 6300.00 LVL. Projekta realizācija pabeigta 31.07.2013.

21. Mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopai „Saime”, Nr.13-01-LL33-L413202-000010. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 2668,41 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 2401,58 EUR. Projekta realizācija pabeigta 20.06.2014.

22.Aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, Nr.13-01-LL33-L413202-000007. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 6702,84 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 6032,55 EUR. Projekta realizācija pabeigta 30.06.2014.

23. Rotaļu laukuma aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Blontu ciemā, Nr. 13-01-LL33-L413201-000014. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 6870,05 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 6183,04 EUR. Projekta realizācija pabeigta 14.08.2014.

24. Rotaļu laukuma aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Ciblas ciemā, Nr. 13-01-LL33-L413201-000007. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 8019,73 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 7217,76 EUR. Projekta realizācija pabeigta 14.08.2014.

25. Zivju resuru pavairošana Ciblas novada Lielajā Ludzas ezerā, Nr. 1.31. Projekts realizēts 2014.gadā, kopējās izmaksas 4549,84 EUR, Zivju fonda finansējums 3240,00 EUR.

26. Veselības pakalpojumu pilnveidošana Blontu feldšeru – vecmāšu punktā, Nr.14-01-LL33-L413101-000004. Projekts realizēts 2014.gadā. kopējās izmaksas 1200,00 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 1008,00 EUR.

27. Sabiedrībai pieejamās teritorijas labiekārtošana Ciblas novada Lucmuižas ciemā, Nr. 13-01-LL33-L413201-000028. Kopējās izmaksas 3427,43, no kuriem ELFLA LEADER finansējums ir 2797,53 EUR.

28. Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada Blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti, projekta Nr. KPFI -15.2/73, projekts realizēts ar Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Kopējās izmaksas 137970,61 EUR, KPFI līdzfinansējums – 96579,43 EUR.

29. Igaunijas – Latvijas – Krievijas sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros projekts Nr. ELRI-129 “Tour de Latgale & Pskov” – Labiekārtota atpūtas vieta pie Lielā Ludzas ezera no Lucmuižas ciema puses. Projekta kopējās izmaksas 19592,71 EUR, pašvaldības finansējums – 4000,00 EUR.

30. Skaņu aparatūras iegāde Pušmucovas kultūras namam, Nr. 14-01-LL33-L413201-000003. Projekts realizēts 2015.gadā. Kopējās izmaksas 5811,87 EUR bez PVN, no kurām ELFLA LEADER finansējums ir 5230,68 EUR.

31. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai Ciblas vidusskolā, Nr. KPFI-15.4/61, projekts realizēts ar Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Kopējās izmaksas 275 961,50 EUR, KPFI līdzfinansējums ir 201 783,05 EUR.

32. Zvirgzdenes ezera zivju krājumu pavairošana, Nr. 2.28. Projekts realizēts 2015.gada oktobrī, kopējās izmaksas 4598,00 EUR, Zivju fonda finansējums 3146,00 EUR.

33. Seno latgaļu mantojums – Ķīšukalna pilskalns, Ludza pirms Ludzas”. Realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un A/S „Latvijas Valsts meži” atbalstu. Valsts kultūras kapitāla fonda finansējums 3000 eiro un Ciblas novada pašvaldības finansējums 1113,20 eiro.  Jauno arheologu skolas pašu finansējums nometnes organizēšanai – 1200 eiro.

34Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000003 „Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Pušmucovas ciemā”. Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 14759,58 eiro, publisko finansējums 13283,60 eiro apmērā.

35. Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000002 „Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem”. Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 38430.58 eiro. ELFLA finansējums 34587.50 eiro apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 10 %  jeb 3843,06.

Uz augšu