Ciblas novada pašvaldības īstenotie projekti

Projekts „Ūdens sagatavošanas staciju būvniecība Ludzas rajona Ciblas novada ciemos Cibla un Felicianova”.

 (2009-2018)

1. ProjektsNormatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta izgāztuves „Zvirgzdene” rekultivācija”. Projekta realizācija pabeigta 2010. gada 31. maijā. Projekta kopējais finansējums 80 922,88 LVL, no tiem 62 014,20 LVL ir Kohēzijas fonda līdzekļi un 18 908,68 – pašvaldības līdzfinansējums.
2. Projekts „Blontu pagasta autoceļa un ielu rekonstrukcija”. Projekta realizācija pabeigta 2010. gada 20. janvārī. Projekta kopējās izmaksas 78 016,84 LVL, no kuriem 58 512,62 LVL ir ELFLA finansējums un 19 504,22 LVL – pašvaldības līdzfinansējums.
3. Projekts „Ciblas novada sporta kompleksa rekonstrukcija”. Projekta realizācija pabeigta 2011. gada 31. martā. Projekta kopējās izmaksas 212 639,11 LVL, no kuriem ELFLA finansējums – 126 000 LVL un 86 639,11 LVL – pašvaldības līdzfinansējums.

4. Projekts „Blontu sporta zāles un kultūras nama rekonstrukcija”. Projekta realizācija pabeigta 2011. gada 30. jūnijā. Projekta kopējās izmaksas – 142 961,64 LVL, kas realizētas no dotācijas teritoriju attīstībai.

5. Projekts „Infrastruktūras atjaunošana Ezersalas speciālajā internātpamatskolā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem”.  Projekta realizācija pabeigta 2011. gada 31. maijā. Projekta kopējās izmaksas ir 98 200 LVL, kas 100% ir ERAF finansējums.

6. Projekts „Blontu ciema sporta zāles un kultūras nama teritorijas labiekārtošana”. Projekta realizācija pabeigta 2011. gada 30. jūnijā. Projekta kopējās izmaksas ir 47 925,27 LVL, no kuriem 34 908,50 LVL ir ELFLA finansējums un 13 016,77 LVL – pašvaldības līdzfinansējums.

7.  Nr.2009/0244/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/532 „Pušmucovas pamatskolas informatizācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 8 123,30 LVL.

8. Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/068/026 „Speciālistu piesaiste Ciblas novada pašvaldībai”. Projekta kopējās izmaksas – 18 351,00 LVL.

9. Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055/044 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”. Projekts kopējās izmaksas – 43 301 LVL.

10. Nr.11-01-L32100-000118 „Ciblas novada sporta kompleksa teritorijas labiekārtošana”.  Projekta kopējās izmaksas ir 56 181,90 LVL bez PVN.

11. Nr.11-01-L32100-000041 „Pušmucovas tautas nama rekonstrukcija”. Projekta realizācija pabeigta 10.12.2012, kopējās izmaksas – 255 963,17 LVL bez PVN, ES finansējums – 222 674,79 LVL.

12. Projekts „Lielā Ludzas ezera zivju krājumu papildināšana”. Kopējās izmaksas – 4 148 LVL. 2011.gads

13. Nr.11-01-LL33-L413203-000005 „Aprīkojuma iegāde Ciblas novada sporta kompleksam”. Projekta realizācija pabeigta 30.11.2012. Izmaksas – 4 427,66 LVL, no kuriem ELFLA  LEADER finansējums – 3 984,89 LVL.

14. Nr.11-01-LL33-L413202-000002 „Materiāltehnisko līdzekļu iegāde Ciblas Tautas namam kultūras pasākumu pilnveidošanai un sarīkojumu dažādošanai”. Projekta kopējās izmaksas – 5 782,80 LVL, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 5 204,51 LVL.

15. Nr.11-01-L32100-000201 „Brīvdabas estrādes būvniecība, izstāžu nama rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana Ciblas novada Līdumnieku ciemā”. Projekta realizācija pabeigta 28.06.2013. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 123 979,65 LVL.
16. Projekts Zivju resursu pavairošana Ciblas novada ezeros”. Projekta kopējās izmaksas – 2 862,12 LVL. 2012.gads

17. Nr.12-01-LL33-L413202-000002 „Mēbeļu iegāde Līdumnieku bibliotēkai tematisko pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai”. Projekta realizācija pabeigta 15.12.2012, kopējās izmaksas – 662,38 LVL bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 596,14 LVL.

18. Nr.12-01-LL33-L413203-000009 „Skaņu aparatūras piegāde Blontu kultūras namam”. Projekta realizācija pabeigta 14.11.2012, kopējās izmaksas – 6 683,60 LVL bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 6 015,26 LVL.

19. Nr.12-01-LL33-L413203-000007 „Inventāra un iekārtu iegāde Ciblas novada sporta kompleksam”.  Projekta realizācija pabeigta 15.06.2013, kopējās izmaksas – 6 337,18 LVL bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 5 703,46 LVL.

20. Nr.12-01-LL33-L413201-000004 „Sporta un atpūtas laukuma ierīkošana (labiekārtošana) Blontu ciemā”. Projekta kopējās izmaksas – 7 798,77 LVL bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 6 300 LVL. Projekta realizācija pabeigta 31.07.2013.
21. Nr.13-01-LL33-L413202-000010 „Mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopai „Saime””. Projekta kopējās izmaksas – 2 668,41 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 2 401,58 EUR. Projekta realizācija pabeigta 20.06.2014.

22. Nr.13-01-LL33-L413202-000007 „Aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai”. Projekta kopējās izmaksas – 6 702,84 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 6 032,55 EUR. Projekta realizācija pabeigta 30.06.2014.

23. Nr. 13-01-LL33-L413201-000014 „Rotaļu laukuma aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Blontu ciemā”. Projekta kopējās izmaksas – 6 870,05 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 6 183,04 EUR. Projekta realizācija pabeigta 14.08.2014.

24. Nr. 13-01-LL33-L413201-000007 „Rotaļu laukuma aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Ciblas ciemā”. Projekta kopējās izmaksas – 8 019,73 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 7 217,76 EUR. Projekta realizācija pabeigta 14.08.2014.

25. Nr. 1.31 „Zivju resursu pavairošana Ciblas novada Lielajā Ludzas ezerā”. Projekts realizēts 2014. gadā, kopējās izmaksas – 4 549,84 EUR, Zivju fonda finansējums – 3 240 EUR.

26. Nr.14-01-LL33-L413101-000004 „Veselības pakalpojumu pilnveidošana Blontu feldšeru – vecmāšu punktā”. Projekts realizēts 2014. gadā, kopējās izmaksas – 1 200 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums – 1 008 EUR.

27. Nr. 13-01-LL33-L413201-000028 „Sabiedrībai pieejamās teritorijas labiekārtošana Ciblas novada Lucmuižas ciemā”. Kopējās izmaksas – 3 427,43, no kuriem ELFLA LEADER finansējums ir 2 797,53 EUR.
28. Nr. KPFI -15.2/73 „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada Blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti”. Projekts realizēts ar Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Kopējās izmaksas – 137 970,61 EUR, KPFI līdzfinansējums – 96 579,43 EUR.  2014.gads

29.  Nr. ELRI-129 „Tour de Latgale & Pskov” Igaunijas – Latvijas – Krievijas sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Galvenās aktivitātes: labiekārtota atpūtas vieta pie Lielā Ludzas ezera no Lucmuižas ciema puses. Projekta kopējās izmaksas – 19 592,71 EUR, pašvaldības finansējums – 4 000 EUR. 2014.gads

30. Nr. 14-01-LL33-L413201-000003 „Skaņu aparatūras iegāde Pušmucovas kultūras namam”. Projekts realizēts 2015. gadā. Kopējās izmaksas 5 811,87 EUR bez PVN, no kurām ELFLA LEADER finansējums ir 5 230,68 EUR.

31. Nr. KPFI-15.4/61 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai Ciblas vidusskolā”. Projekts realizēts ar Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Kopējās izmaksas – 275 961,50 EUR, KPFI līdzfinansējums ir 201 783,05 EUR. 2015.gads

32. Nr. 2.28 „Zvirgzdenes ezera zivju krājumu pavairošana”. Projekts realizēts 2015. gada oktobrī, kopējās izmaksas – 4 598 EUR, Zivju fonda finansējums – 3 146 EUR.

33. Projekts „Seno latgaļu mantojums – Ķīšukalna pilskalns, Ludza pirms Ludzas”. Realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un AS „Latvijas Valsts meži” atbalstu. Valsts kultūras kapitāla fonda finansējums – 3 000 EUR, Ciblas novada pašvaldības finansējums – 1 113,20 EUR.  Jauno arheologu skolas pašu finansējums nometnes organizēšanai – 1 200 EUR. 2015.gads

34. Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000003 „Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Pušmucovas ciemā”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 14 759,58 EUR, ELFLA publiskais finansējums – 13 283,60 EUR apmērā. Projekts pabeigts -31.07.2017.

35. Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000002 „Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 38 430,58 eiro. ELFLA finansējums – 34 587,50 EUR, Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – 10 %  jeb 3 843,06 EUR. Projekts pabeigts -30.11.2017.

36. Nr. 9.2.4.2./16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”. Galvenās aktivitātes: teorētiskās nodarbības un praktiskie slimību profilakses un veselības veicināšanas, atkarību mazināšanas pasākumi. Projekta attiecināmās izmaksas – 65 424,00 EUR. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 85 %, Valsts budžeta finansējums – 15 %. Projekta īstenošana – no 05.06.2017. līdz 30.05.2023.

37. Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Projekta kopējās izmaksas – 165 945,92 EUR; attiecināmās izmaksas – 50 000,00 EUR. Publiskais finansējums no ELFLA – 45 000,00 EUR. Pārējā summa – Ciblas novada pašvaldības finansējums. Īstenots 2018. gadā.

38. Nr. 18-01-A00702-000029 „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 1.kārta”. Galvenās aktivitātes: Pārbūves darbi trīs grants ceļu posmos: Ciblas ciema Bērzu ielā (0,833 km), autoceļa P-3 posmā Pušmucova–Zujeva (1,784 km) un autoceļa Z-7 posmā Lucmuiža–Kaļvi (0,726 km). Projekta kopējās izmaksas – 604 298,48 EUR; attiecināmās izmaksas – 604 298,48 EUR. Publiskais finansējums no ELFLA – 543 868,63 EUR, pārējā summa – Ciblas novada pašvaldības finansējums. Īstenošana 2018. -2019. gadā.

39. Nr. 2.18 „Ciblas novada Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšana”.  Projekta kopējās izmaksas – 6010,07 EUR; finansējums no Zivju fonda – 2 592,00 EUR. Īstenots 2018.gadā.

40. Nr. 5.6.2.0/16/I/006 Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”. Projekta vadošais partneris – Ludzas novada pašvaldība. Ciblas novada pašvaldības aktivitāte: Autoceļa Z-16 Banoņejas ceļa posma pārbūve. Projekta īstenošana uzsākta 2016. gadā. Līdzfinansējums no ERAF – 125 277,06 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 6 632,31 EUR, Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – 15 475,41 EUR. Projekts pabeigt 06.2020.

41. Projekts „LAT–RUS Crafts”. Projekta vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions. Ciblas novada pašvaldība iegādāsies digitālās stelles. Finansējuma avoti: Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma, Ciblas novada pašvaldība. Projekta īstenošana uzsākta 2019. gadā.

42. Projekts „From Hobby to Business – Developing Entrepreneurship in the Latvia–Russia Border Area”. Projekta vadošais partneris – Valkas novada pašvaldība. Ciblas novada pašvaldība organizēs izglītojoši-informatīvo semināru; iegādāsies un uzstādīs tirdzniecības kioskus, solus, galdus, urnas, WC Ciblas ciemā. Ciblas novada pašvaldība budžets projektā: 17 778,00 EUR. Finansējuma avoti: Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma – 16 000 EUR, Ciblas novada pašvaldība – 1 777,78 EUR. Projekta īstenošana uzsākta 2019. gada martā.

43. Projekts „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2. kārta” Nr. 19-01-A00702-000029.  Projekta ietvaros pārbūvēts ceļs Franapole – Ražanova 1,500 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sasniedza 136 949.62 eiro, t.sk. attiecināmās izmaksas – 136 895.05 eiro. Publiskais finansējums, ko projektam nodrošina Lauku atbalsta dienests/ ELFLA, sasniedza 123 205,55 eiro. Projekta pabeigts 200.gada oktobrī.

44. Projekts Nr. 20-00-S0ZF02-000037 “Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”. Tika ielaisti 10 000 vienvaras līdaku mazuļi Lielajā Ludzas ezerā. Kopsumma – 3085,50, no tiek Zivju fonda līdzfinansējums – 2746,10  EUR. Projekts realizēts 2020.gada jūlijā. 

45. Projekts Nr. 5.6.2.0/20/I/007 Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un   nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. kārtas ietvaros. Vadošais partneris: Ludzas novada pašvaldība.  Sadarbības partneri: Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība.  Ciblas novada teritrijā tiks īstenotas divas aktivitātes: Ciblas novada pašvaldības ceļa Nr. P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūve; Noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas novadā pārbūve. Projekts uzsākts 2020.gada septembrī.

46.
Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”Nr. 19-00-A01630-000003 tiek īstenots  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests. Kopējā summa 144 812,00 eiro. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Latgales tūrisma uzņēmējiem un tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz šim apjomīgāko un inovatīvāko tūrisma mārketinga kampaņu. Projekts iesākts 2020.gadā. 

Uz augšu