Adrese: Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706
Tālr.: +371 65700870
Darba grafiks:
Darbadienās 8.00 – 16.30; Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

Ciblas novada Sociālā dienesta sociālo darbinieku kontaktinformācija:

AmatsVārds uzvārdsTālrunisKlientu pieņemšanaE-pasts
Sociālā dienesta
vadītāja
Blontos
Inta Senkāne65700870Otrdienās:
8.00 – 12.00
Ceturtdienās:
12.30 – 16.30
socialais.dienests@ciblasnovads.lv
Sociālās palīdzības
organizatore Blontos
Inta Vonoga65700870Pirmdienās:
9.00 – 10.00
Otrdienās:
9.00 – 10.00
Trešdienās:
9.00 – 10.00
Ceturtdienās:
9.00 – 10.00
inta.vonoga@ciblasnovads.lv
Sociālais darbinieks
Zvirgzdenē
Lucmuižā
Aija Zlidne65700834Pirmdienās:
9.00 – 10.00
11.00 – 12.00 Lucmuižā
Trešdienās:
9.00 – 12.00
14.00 – 16.00
Ceturtdienās:
8.30 – 9.30
aija.zlidne@ciblasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizatore
Ciblā
Olita Kilupe65729046Pirmdienās:
9.00 – 11.00
Otrdienās:
9.00 – 11.00
Trešdienās:
13.00 – 15.00
Ceturtdienās:
9.00 – 11.00
olita.kilupe@ciblasnovads.lv
Sociālā aprūpētāja
Felicianovā
Līdumniekos
Antoņina Hindogina65729371Pirmdienās:
13.00 – 15.00
Otrdienās:
10.00 – 12.00 Līdumniekos
Trešdienās:
8.00 – 9.00
Ceturtdienās:
8.00 – 9.00
Piekdienās:
8.00 – 10.00
hindogina@ciblasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizatore
Pušmucovā
Valentīna Trukšāne65728104Pirmdienās:
14.00 – 15.00
Otrdienās:
10.00 – 11.00
Trešdienās:
15.00 – 16.00
Ceturtdienās:
10.00 – 12.00
Piekdienās:
13.00 – 14.00
truksane@ciblasnovads.lv

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Ciblas novada pašvaldība izveidojusi Sociālo dienestu.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Dienestā strādā 5 sociālie darbinieki, kas savas funkcijas veic uz vietas – pagastu pārvaldēs.

Ciblas novada iedzīvotājiem, lai saņemtu visa veida sociālos pakalpojumus un informāciju par sociālo palīdzību, jāgriežas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Sociālā dienesta klienti Ciblas novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušas un faktiski tur arī dzīvojošas personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Ciblas novada teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski tur arī dzīvo.

Ciblas novada iedzīvotāji pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs var griezties šādos jautājumos:

 1. par ģimenes vai personas atzīšanu par trūcīgu (iegūt informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem un ienākumu līmeni trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanai);
 2. par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un to piešķiršanas noteikumiem, kurus izmaksā Ciblas novada pašvaldība:
  • GMI pabalsts (garantētais minimālais ienākumu līmenis) – 2018. gadā 53 eiro,
  • Dzīvokļa pabalsts,
  • pabalsts bāreņiem,
  • pabalsts audžuģimenēm,
  • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā,
  • trūcīgas personas apbedīšanas pabalsts,
  • vienreizējs pabalsts politiski represētām personām un II pasaules kara veterāniem,
  • vienreizējs pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem,
  • vienreizējs pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem,
  • pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma,
  • pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu,
  • pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras,
  • vienreizējs pabalsts aizbildnim,
  • jubilejas pabalsts – dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā.
 3. par sociālo pakalpojumu saņemšanas jautājumiem:
  • asistenta pakalpojumi,
  • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (veco ļaužu pansionāts),
  • īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (sociālās gultas),
  • sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā – aprūpe mājās,
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām (psihologa konsultācijas, krīzes centri),
  • valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana personām ar funkcionāliem traucējumiem (sanatorijas),
  • valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (sanatorija).

Noderīgas saites

Uz augšu