Ciblas novada pašvaldība iesaistījusies apjomīgā ERAF finansētā projektā

2017.gada 17.februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par apjomīga ES fonda projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”* īstenošanu.

– Tas ir pirmais tik apjomīgais sadarbības projekts, ko Ludzas novada pašvaldība īstenos sadarbībā Kārsavas un Ciblas pašvaldību un SIA „Latgales dārzeņu loģistika”. Projekta kopējais finansējums pārsniedz 3,32 miljonus eiro, no tiem vairāk kā 2,6 miljonus ieguldīs Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), ap 130 tūkstošus eiro ieguldīs valsts, – informē Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja Viola ANDRUŠČENKO.

Ludzā paredzēts pārbūvēt trīs ielas: Odu, A. Jurdža un Latgales šķērsielu. Kārsavā – izbūvēt infrastruktūru Mežvidu pag. Klonešnīkos (ceļa pārbūve, ūdensapgādes u.c. sistēmu izbūve, elektrosadales pazemes līnijas slodzes palielināšana).

Darbs pie projekta pieteikuma izstrādes ritēja kopš 2015. gada, kad Ludzas, Ciblas un Kārsavas pašvaldības Attīstības nodaļu speciālisti plānoja aktivitātes, kādas būtu iespējams īstenot, piesaistot ERAF un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību. Projektu izstrādes gaitā pašvaldībās tika rīkotas tikšanās ar uzņēmējiem, lauksaimniekiem un pašvaldību speciālistiem, kā arī idejas vairākkārtīgi apspriestas ar domes deputātiem. Projektā būtiska ir uzņēmēju ieinteresētība, viņu gatavība attīstīt savu biznesu teritorijās, uz kurām tiks pārbūvēti ceļi un cita infrastruktūra.

Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja informē: – Ciblas novada teritorijā šī projekta ietvaros tiks pārbūvēts Zvirgzdenes pagasta ceļš Z-16 Banonejas ceļš 320 metru garumā. Plānotās izmaksas Ciblas novadam – 147 384.78 eiro, valsts budžeta dotācija – 4,5 %, pašvaldības līdzfinansējums – 10,5%.Plānots, ka projekts tiks īstenots 23 mēnešu laikā.

Ciblas novada pašvaldība plāno šajā programmā „Izaugsme un nodarbinātība” iesniegt vēl vienu projekta pieteikumu (sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību), otrā projekta pieteikumā Ciblas novadam paredzot trīs aktivitātes. Šobrīd notiek būvprojektu izstrāde ceļiem un ēkām.

Sagatavoja Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

* Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts ‘Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”. Sadarbības projekts, iesniedzējs Ludzas novada pašvaldība. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 3 205 291.99 EUR apmērā, ERAF – 2 616 528.19EUR, valsts budžeta dotācija 128 042.64 EUR

Uz augšu