TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTI. Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tirgus izpēte Nr. CNP–2019/10 „Ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ciblas novadā”.

Iesniegto piedāvājumu skaits: 2

Zemākā piedāvājuma cena: 7800,00 EUR (bez PVN).

Zemākās cenas iesniedzējs: SIA „Rēzeknes būvprojekts”, reģ. Nr. 42403019677.

Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības SIA „Rēzeknes būvprojekts”, reģ. Nr. 42403019677 ar līguma cenu 7800,00 EUR (bez PVN).

Svetlana Rimša, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu